Vacature: Hoofd van dienst: Defensie(*)

PROFIELVOORWAARDEN EN TAAKOMSCHRIJVING

*   de Wet van 18 februari 1991 betreffende de morele consulenten bij de Krijgsmacht heeft het over de ‘niet-confessionele morele dienstverlening’ … De term ‘niet-confessioneel’ wordt hieronder vervangen door ‘vrijzinnig humanistisch. Idem voor ‘de centra morele dienstverlening’ die ‘huizenvandeMens’ worden genoemd.

*    hij=hij/zij

Lees hier de vacature in het Frans.  

Sollicitatie versturen voor 18 januari 17u. naar vacature@demens.nu

1. Situering

Sinds de wet van 18 februari 1991 betreffende de morele consulenten bij de krijgsmacht, die tot de niet-confessionele Gemeenschap van België horen, voorziet de wetgever in een vrijzinnig humanistische dienstverlening binnen Defensie. Deze dienstverlening staat onder leiding van een Morele consulent hoofd van dienst.

De sectie van de niet-confessionele morele bijstand bij Defensie maakt deel uit van de “Dienst voor Morele en Religieuze Bijstand” (SARM). Deze dienst is afhankelijk van het Directoraat-Generaal DG H&WB (Health and Well Being), die bevoegd is in het domein van het welzijn op het werk, van het welzijn in operaties en van de coördinatie van de duurzame ontwikkeling bij Defensie.

De vrijzinnig humanistische dienstverlening functioneert conform de deontologische code en op basis van de richtlijnen bepaald door de Centraal Vrijzinnige Raad (CVR), hoge autoriteit van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België (Unie der Vrijzinnige Verenigingen (UVV) en Centre d’Action Laïque (CAL)).

Met betrekking tot al wat de uitoefening van hun opdracht verband houdt, hangen de morele consulenten af van de CVR. Voor de dagelijkse taken worden zij bijgestaan door het Directiecomité moreel consulenten (CoDir).

Met betrekking tot de problemen van administratieve en disciplinaire aard, hangen zij af van de Minister van Landsverdediging.

2. Opdracht

 1. Algemene opdrachten als moreel consulent

De morele consulenten zijn, binnen het Ministerie van Landsverdediging, belast met de volgende opdrachten:

 • ze vertegenwoordigen de niet-confessionele levensbeschouwing en bieden morele bijstand zonder religieus of filosofisch onderscheid aan alle personen die beroep op hen doen;
 • ze voorzien in:
  • vrijzinnig-humanistische plechtigheden;
  • pluralistische ceremonies.
 • ze leggen aan de bevoegde overheden van het Ministerie van Landsverdediging de door hen geconstateerde menselijke problemen voor, brengen verslag uit over de algemene morele toestand van de bedoelde personen en nemen, waar nodig, deel aan de verbetering of bestendiging van deze toestand;
 • ze onderschrijven en nemen actief en collegiaal deel aan de psychosociale platformen binnen hun respectief geografisch activiteitengebied;
 • ze informeren en sensibiliseren over de democratische en humanistische waarden, de ethiek en de specifieke waarden van Defensie, de morele plichten specifiek voor het personeel van Defensie en ze bevorderen het samenleven waarvan ze het voorbeeld geven;
 • ze adviseren de bevoegde overheden over de vragen waarvoor ze de referentie zijn en over de deskundigheid waarop ze beschikken, in het bijzonder, de filosofische, ethische, existentiële en spirituele vragen, vragen over levenspraktijken gemotiveerd door de geloofsovertuiging of niet-confessionele overtuiging, en vragen over de studie van religie en levensbeschouwing;
 • ze zoeken en onderhouden toenadering en uitwisseling van ideeën met de overeenkomstige diensten voor religieuze en morele bijstand van de bevriende landen;
 • ze coördineren samen hun inspanningen en, met het oog op permanente vorming, vervolmaken ze hun methodologie om de verschillende aan hen toegewezen opdrachten beter te vervullen.
 1. Specifieke opdracht als hoofd van dienst

Het diensthoofd leidt de vrijzinnig humanistische dienstverlening binnen de Defensiegemeenschap en heeft de algemene leiding van de organisatie, dit in nauw overleg met het department Well Being, de militaire overheden, de Centraal Vrijzinnige Raad (CVR) vertegenwoordigd door het directie comité  (DirCo) moreel consulenten. Deze opdracht behelst volgende taken:

 • de inzet van de morele consulenten en het vastleggen van taken;
 • het beleid rond personeelszaken van de moreel consulenten;
 • het beleid rond interne en externe communicatie;
 • het beheer van het financiële en materiële middelen van de dienst;
 • het evalueren van de moreel consulenten;
 • het voorstellen tot benoeming tot moreel consulenten eerste klasse en tot eerstaanwezende moreel consulent aan de Minister van Defensie;
 • deelnemen aan de rekrutering van moreel consulenten tweede klasse;
 • rapportering en deelname aan de vergaderingen van het directiecomité van de moreel consulenten.

3. Bijzondere taken

Aanvullend op de opdrachten vermeld in titel 2 van dit document, is het diensthoofd verantwoordelijk voor de volgende takenclusters:

 • Strategische uitwerking: binnen het kader van de vertegenwoordiging en bekendmaking van het vrijzinnig humanisme in België sta je als Diensthoofd in voor:
 • het organiseren van de doelstellingen op middellange en lange termijn binnen Defensie. Deze doelstellingen dienen conform de beleidskeuzes van de CVR te worden geformuleerd;
 • het bekendmaken van de vrijzinnig humanistische en niet-confessionele, morele dienstverlening bij Defensie;
 • de vertegenwoordiging van de vrijzinnigheid binnen Defensie met het doel een niet-confessionele morele dienstverlening te organiseren die op een adequate en zichtbare manier tegemoet komt aan de verschillende levensbeschouwelijke en morele opvattingen van de leden van de militaire gemeenschap die tot de niet-confessionele gemeenschap van België behoren;
 • toezicht op integrale kwaliteitszorg van de moreel consulenten;
 • de herkenbaarheid van de morele dienstverlening vergroten mits het verschaffen van een eigen identiteit. Je bent een ambassadeur en bouwt aan een imago van de dienst.
 • het positioneren van de dienst binnen of naast de structuren van de overige welzijnsactoren in Defensie;
 • Operationele uitwerking
 • Je beheert en vormt het beleid rond HR;
 • Je hebt leiding over de moreel consulenten bij Defensie;
 • Je werkt een specifiek en uitvoerbaar beleid uit waarbij de humanistisch-vrijzinnige waarden kunnen wegen op het algemeen welzijnsbeleid van Defensie.
 • Je slaat de communicatiebrug tussen het DirCo, de moreel consulenten en de militaire overheid;
 • Je fungeert als moreel-consulent en bouwt de werking van de niet-confessionele dienstverlening binnen Defensie verder uit;
 • je neemt als officiële vertegenwoordiger deel aan bijeenkomsten van de gemeenschappen waarop je uitgenodigd wordt.
 • Algemeen (financieel) beheer: als diensthoofd ben je verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, coördineren, controleren, rapporteren en budgetteren. Dit omvat onder meer:
 • het opnemen van verantwoordelijkheid voor het totale management: de geïntegreerde beleidsplanning, het financieel management, het personeelsmanagement (zie boven), het communicatiemanagement (zie boven);
 • het vertalen van strategie en beleid naar concrete doelstellingen;
 • het zorgen voor de aan- en bijsturing van processen en projecten;
 • het waken over een effectieve en efficiënte dagelijkse werking;
 • het afstemmen van systemen, procedures, middelen, tijd en mensen;

Instaan voor budgetbeheer en -controle in functie van een financieel gezond beleid.

4.    Profiel

Levensvisie/waarden:

Als diensthoofd van de dienst niet-confessionele morele dienstverlening heb je morele en filosofische overtuigingen die overeenkomen met de principes van de vrijzinnigheid en het vrij onderzoek.

Je voldoet aan de deontologische code van de moreel consulenten binnen Defensie.

Cognitieve vaardigheden:

 • je beheerst de begrippen verbonden met het vrijzinnig humanisme (geschiedenis van de vrijzinnigheid, georganiseerde vrijzinnigheid, filosofische begrippen, enz.);
 • je beschikt over een grote kennis van de structuren van Defensie;
 • je beschikt over een kennis van het politieke en cultureel leven op lokaal, regionaal, nationaal en Europees vlak;
 • je beschikt over een kennis van en contacten met de relevante middenveldspelers inzake de welzijnszorg;
 • je beschikt over een zeer goede kennis op het vlak van sociale integratie;
 • je kan werken met een computer en de eigentijdse programma’s hanteren;
 • je kan de administratieve taken inherent aan de functie autonoom en accuraat waarnemen.
Voorkomen / taalgebruik:
 • je hebt een verzorgd en net uiterlijk;
 • je draagt verzorgde en nette kledij, conform de geplogenheden van de defensiegemeenschap;
 • je hanteert een duidelijke, verzorgde en correcte taal (mondeling en schriftelijk).
 • Je bezit de tweetaligheid zoals bepaald in Art 7 ter van de wet van 30 juli 1938 op het gebruik der talen in het leger of je bent bereid je hieraan te conformeren

5. De competenties

Naast de algemene professionele attitudes die normaal verwacht worden van een werknemer en die opgenomen zijn in de Beroepscode van de moreel consulent bij de Krijgsmacht, is bovendien specifiek voor het diensthoofd het volgende vereist:

Leidinggeven en strategisch denken: je kan medewerkers aansturen om ideeën en plannen te verwezenlijken. Je beschikt over zowel participatief als situationeel coachend leiderschap en kan correct delegeren.

Probleemoplossend vermogen: je deelt problemen op in deelgebieden en analyseert informatie op effectieve wijze. Je herkent causaliteit en stelt realistische en praktische oplossingen voor om ze aan te pakken. Je onderbouwt beslissingen met heldere en rationele argumenten.

Resultaatgericht  werken : je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen, de uitgezette lijn voor ogen.

Ondernemen/initiatief/zelfstandig werken: je neemt verantwoordelijkheid voor wat moet gebeuren en handelt. Je houdt er een proactieve houding op na en grijpt kansen zonder hiertoe aangezet hoeven te worden door anderen.

Communiceren: je communiceert informatie op heldere en beknopte wijze. Je past de boodschap aan de ontvanger en luistert naar de zienswijze van anderen. Dit is met inbegrip van het werken met mensen van een andere taalrol.

Netwerken: je ontwikkelt en onderhoudt persoonlijke netwerken, zowel binnen als buiten de organisatie. Je benut deze teneinde voordeel te behalen zowel voor jezelf, binnen de optiek van je functie, als voor de organisatie.

Ontwikkelen en coachen van anderen: je herkent en ontwikkelt talent bij anderen. Je steunt de anderen op positieve wijze zodat die het beste uit zichzelf kunnen halen.

Samenwerking stimuleren: je stimuleert samenwerking door individuen en groepen bijeen te brengen teneinde doelen en doelstellingen te verwezenlijken.

Integriteit en loyaliteit: je hanteert een hoge standaard ten aanzien van eerlijkheid en betrouwbaarheid. Je overweegt de ethische gevolgen van handelingen en beslissingen zonder minder zakelijk te worden. Je gebruikt geschikte momenten om moeilijke of gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.

Organisatiebewustzijn en decorum: je toont besef en begrip van de structuur, politieke verhoudingen en doelstellingen van de organisatie en de invloed die zij kunnen hebben op situaties en thema’s die spelen. Je bent behept met het gezag verbonden aan de functie en betuigt respect voor de hiërarchische structuren van de organisatie.

Geschiktheid en Beschikbaaheid: je bent geschikt en beschikbaar om te worden ingezet tijdens oefeningen en operaties (in België en in het buitenland) in steun van detachmenten van de Krijgsmacht.

 

6. Vereisten

De aanstelling in de functie van diensthoofd gebeurt via interne promotie of een externe aanwerving. Deze functie stelt hoge eisen en verwachtingen.

Diploma en nuttige specifieke ervaring:

 • houder zijn van een universitair masterdiploma of een universitair bachelorsdiploma
 • en blijk geven van tien jaar nuttige ervaring op het vlak van vrijzinnigheid / laïcité ;
 • de specifieke ervaring wordt bepaald door het directiecomité van de moreel consulenten
 • De kandidaat moet bewijzen dat hij de volgende vaardigheden in de tweede nationale taal bezit:
 1. luisteren / spreken: Verstaat de inhoud van een mondelinge uiteenzetting over een breed gamma onderwerpen wanneer standaardtaal wordt gebruikt. Kan over een breed gamma onderwerpen op duidelijke wijze een eigen standpunt verwoorden. Kan over algemene onderwerpen met een eerstetaalgebruiker een gesprek voeren zonder dat zijn uitdrukkingsvermogen ervaren wordt als een belemmering van de communicatie;
 2. lezen: Verstaat de inhoud van vrij complexe teksten die handelen over concrete of abstracte onderwerpen en opgesteld zijn in standaardtaal alsook van technische documenten die handelen over onderwerpen waar hij mee vertrouwd is;
 3. schrijven: Kan aantekeningen maken terwijl iemand spreekt. Kan een voorgelezen tekst over een algemeen onderwerp of een onderwerp waar hij mee vertrouwd is op duidelijke wijze schriftelijk samenvatten. Kan op basis van een bron in de eerste taal een duidelijke tekst schrijven over een algemeen onderwerp of een onderwerp waar hij mee vertrouwd is.

Bijzondere vereisten:

 • je voldoet aan Art 2 van Koninklijk besluit van26 september 1994 houdende het statuut van de morele consulenten bij de Krijgsmacht die tot de niet-confessionele Gemeenschap van België behoren (verder genoemd het KB), dat hierin zegt:
  • Om tot morele consulent te worden benoemd, dienen de volgende voorwaarden vervuld te zijn :
   • Belg zijn;
   • minstens de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben (…);
   • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
   • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
   • voldoen aan de dienstplichtwetten en geen gewetensbezwaarde zijn.
  • Het koninklijk besluit van 1 december 1964 betreffende de controle op de lichamelijke geschiktheid vereist van gegadigden voor bepaalde overheidsbetrekkingen, is van toepassing op de kandidaat – morele consulenten.
 • je draagt een uniform wanneer de job dit vereist;
 • je onderhoudt je fysieke conditie en morele kwaliteiten;
 • je zet je in voor en verdedigt het vrijzinnig humanisme en past het vrij onderzoek toe;
 • de regels beheersen waaraan de niet-confessionele morele dienstverlening binnen Defensie onderworpen is;
 • je werkt fulltime, tenzij een machtiging verleend werd tot een ambt met verminderde prestaties voor persoonlijke aangelegenheden zoals bepaald is in Art 12/2 van het KB;
 • je bent bereikbaar tijdens de kantooruren en garandeert een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid buiten de diensturen;
 • je vertrekt met militaire detachementen oefeningen en operaties (in België en in het buitenland)

7. Werkvoorwaarden

Het statuut van het diensthoofd vloeit uit de wet van 18 februari 1991 betreffende de morele consulenten bij de Krijgsmacht, die tot de niet-confessionele gemeenschap van België behoren (hierna de Wet genoemd) en haar uitvoeringsbesluiten.

Het diensthoofd zal het werk dienen te organiseren samen met een team medewerkers dat onder zijn gezag werkt.

Het diensthoofd eerbiedigt het beroepsgeheim, de deontologische code, de dienstnota’s, de adviezen van het directiecomité moreelconsulenten en de richtlijnen van de Centraal Vrijzinnige Raad in verband met de vrijzinnig humanistische dienstverlening.

Als morele consulent maakt het diensthoofd geen gewag van politieke opvattingen bij de uitoefening van hun functie.

Worden deze verplichtingen niet nagekomen dan kunnen tuchtstraffen worden toegepast overeenkomstig de door de Koning vastgestelde voorschriften.

 

8. Evaluatie

Na één jaar effectief presteren in de functie volgt een evaluatie door de Centraal Vrijzinnige Raad.

 

9. Bezoldiging

Voor de verloning van het diensthoofd wordt de weddeschaal Morele consulent hoofd van dienst toegepast, conform het artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 janurari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de nieveaus A, B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdeidiging.

De bruto aanvangswedde op datum van 1 november 2018 bedraagt 5.036,56 (anciënniteit 0) tot € 7.108,90 (anciënniteit 22). Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

Het eventueel overdragen van anciëniteit uit andere publieke functies zal moeten overlegd worden met de dienst personeelzaken van Defensie.

 

10. Woon-werkverkeer

Het diensthoofd dat van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

Het diensthoofd dat steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

 

11. 0pleidingsmogelijkheden

Het diensthoofd wordt geacht zich permanent bij te scholen en stelt een bijscholingsplan op. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

 

12. Datum indiensttredingen

Zo snel mogelijk, maar niet voor 1 april 2019

Kandidaatstellingsformulier invullen en mailen naar vacature@demens.nu

Sollicitatie versturen voor 18 januari 17u. naar vacature@demens.nu