Vacature: federaal directeur Communicatie

Job beschrijving

1. Situering

De Centrale Vrijzinnige Raad vzw (verder CVR) is bij wet van 21 juni 2002 erkend als een organisatie die niet-confessionele morele diensten verleent. De CVR is samengesteld uit de Unie Vrijzinnige Verenigingen (verder UVV/deMens.nu) en het Centre d’Action Laïque (verder CAL), twee zusterorganisaties die representatief zijn voor de Nederlandstalige, respectievelijk Franstalige niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen in België.

De CVR

 • vertegenwoordigt de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen die er deel van uitmaken, in hun betrekkingen met de burgerlijke overheid,
 • coördineert de organisatie en de werking van de niet-confessionele morele dienstverlening en het beheer van de materiële en financiële belangen van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen die er deel van uitmaken,
 • regelt de uitoefening van het ambt van de afgevaardigden die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, in onderhavige wet «afgevaardigden» genoemd, en hun aanstelling ten aanzien van de Staat.

De CVR wordt in de uitvoering van zijn beleid en de coördinatie van het beheer van de materiële en financiële belangen van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen bijgestaan door een federaal secretariaat dat bestaat uit een Nederlandstalige en een Franstalige vleugel. De opdrachten van het federaal secretariaat bestaan onder meer in:

 • de coördinatie van het behartigen van de materiële en financiële belangen van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen,
 • de coördinatie van de organisatie van de opdrachten van de erkende huizenvandeMens (Centra Morele Dienstverlening),
 • de logistieke en methodologische omkadering van de huizenvandeMens,
 • het personeelsbeheer en de opleiding van de afgevaardigden,
 • de juridische dienstverlening,
 • de opvolging van interne en externe communicatie,
 • het uitoefenen van de preventieve voogdij,
 • het verstrekken van documentatie en informatie naar de huizenvandeMens toe,

De vrijzinnig humanistische dienstverlening slaat op de volwaardig persoonlijke en inlevende professionele hulp in al zijn aspecten die zich richt tot de bevolking zonder discriminatie en die gegeven wordt vanuit een vrijzinnig humanistische instelling en verleend door een afgevaardigde van UVV/deMens.nu of door een erkend vrijwilliger van een lidvereniging. De vrijzinnig humanistische dienstverlening gebeurt autonoom op basis van de deontologische code en praktijkrichtlijnen van UVV/deMens.nu in vol respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon. De vrijzinnig humanistische dienstverlening wordt aangeboden of georganiseerd vanuit daartoe erkende centra. Deze centra fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats en gespreksruimte.

UVV/deMens.nu behartigt als koepelorganisatie van vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel de belangen van haar leden en biedt vrijzinnig humanistische dienstverlening aan de brede bevolking. Het aanbod wordt gedaan vanuit het vrijzinnig humanistisch waardenkader en staat borg voor een hoge kwaliteit, professionaliteit, creativiteit en authenticiteit, zowel naar inhoud als naar vorm.

De aan UVV/demens.nu wettelijk toegekende bevoegdheden en representativiteit maken dat de waardenkoepel een grote verantwoordelijkheid draagt, zowel jegens de structuren/actoren die haar vorm geven als ten overstaan van de samenleving die haar engagement uitmaakt.

UVV/deMens.nu bekleedt een belangrijke plaats in het levensbeschouwelijke landschap in Vlaanderen en Brussel en is partner in de Interlevensbeschouwelijke Dialoog.

 

2. Opdracht en verantwoordelijkheden

2.1. Kernopdracht

De federaal directeur Communicatie is, samen met zijn team, verantwoordelijk voor het realiseren van de missie van de diensten Kenniscentrum & Communicatie. Deze missie luidt als volgt:

 • Wij willen er mede voor zorgen dat het vrijzinnig humanisme als een waarde(n)volle levensbeschouwing met een duidelijk maatschappelijk engagement gekend is bij het brede publiek.
 • Hiervoor is een kwalitatief hoogstaand aanbod en een gestroomlijnde interne en externe communicatie nodig waarin we consequent onze visie en waarden uitdragen. We hebben daarom nood aan sterk onderbouwde standpunten die door de brede gemeenschap (uit)gedragen worden.

Als dusdanig hebben de diensten Kenniscentrum & Communicatie de volgende kernopdrachten:

 • (Co)creëren en verspreiden van standpunten, know-how en informatie binnen en buiten de organisatie.
 • Een faciliterende en ondersteunende rol opnemen op vlak van communicatie- en kennismanagment voor de verschillende afdelingen binnen deMens.nu en voor de lidverenigingen van UVV/deMens.nu.

2.2. Verantwoordelijkheden

De federaal directeur Communicatie:

 • Rapporteert aan de algemeen directeur
 • Stelt het beleidsplan, budget en KPI’s op voor zijn dienst, in overleg met de relevante stakeholders, en verkrijgt hiervoor goedkeuring van de algemeen directeur.
 • Geeft leiding aan de pool Communicatie en Kenniscentrum. Hij hanteert hierbij een coachende en ondersteunde leiderschapsstijl.
 • Ontwikkelt én realiseert een state-of-the-art communicatiestrategie en communicatieplan, dat zorgt voor een maximale verspreiding van het vrijzinnig humanistisch gedachtengoed in de maatschappij. Dit beleid omvat, maar is niet beperkt tot:
  • Het beheer van de huisstijl, de naambekendheid en het imago van UVV/deMens.nu in de maatschappij.
  • Het bepalen van de communicatie-mix van content en communicatiekanalen, op basis van de noden van de verschillende doelgroepen van UVV/deMens.nu (b.v. verschillende generaties). Voorbeelden van huidige communicatie-uitingen zijn magazines (print en online), jaarverslagen, folders, flyers, posters, foto’s, YouTube video’s, sociale media,…
  • Het evalueren van alle communicatiekanalen en communicatie-acties op hun effectiviteit, en aan de hand hiervan bijsturen van de kanalen en acties.
  • Het verder verhogen van de opinievormende invloed van deMens.nu in de maatschappij.
 • Is verantwoordelijk voor de contacten met de pers, en is als dusdanig ook de woordvoerder van UVV/deMens.nu. Hij beheert ook het proces inzake crisiscommunicatie en coördineert zelf de communicatie in crisissituaties die een impact hebben op UVV/deMens.nu als organisatie.
 • Ontwikkelt én realiseert, samen met het Kenniscentrum, een modern en doeltreffend beleid omtrent kennismanagement. Dit beleid omvat, maar is niet beperkt tot:
  • Het definiëren van de processen en methodieken voor het opbouwen en beheren van de kennis en de standpunten, die voor het vrijzinnig humanisme van belang zijn, en die bijdragen tot de opinievormende rol van UVV/deMens.nu en haar lidverenigingen in de maatschappij. Hierbij organiseert hij een vlotte kennisdoorstroming vanuit en naar de lidverenigingen en andere partnerorganisaties (vb. universiteiten). Dit om de kwaliteit van de opgebouwde kennis zo hoog mogelijk te houden, en bovenvermelde organisaties ook maximaal te ondersteunen met de intern opgebouwde kennis.
  • Het intern én extern verspreiden van deze kennis op de meest adequate manier om de opinievormende impact te maximaliseren.
  • Een sterk intern communicatiebeleid, met daarin onder andere het voorzien van een vlotte interne communicatie en het stimuleren van de interne uitwisseling van kennis en know-how (vb. op dit moment: intranet en forum).
 • Neemt samen met zijn dienst een faciliterende en ondersteunende rol op naar de verschillende afdelingen van UVV/deMens.nu en de lidverenigingen. Dit enerzijds vanuit een proactieve ondersteuning van deze stakeholders, en anderzijds door deze stakeholders met raad en daad bij te staan bij ad hoc vragen omtrent communicatie en kennismanagement.
 • Werkt zelf ook, waar nodig, hands-on mee met zijn team. Dit vb. in concrete dossiers of door het schrijven van speeches.
 • Bouwt, voor zichzelf en voor zijn medewerkers, een sterk intern en extern netwerk uit ter ondersteuning van het realiseren van bovenstaande objectieven. Een belangrijk doel van dit netwerk is het verkrijgen van toegang tot de nodige expertise en know-how omtrent de standpunten die UVV/deMens.nu inneemt.

Uw profiel

3. Profiel

3.1.  Levensvisie/waarden

De federaal directeur Communicatie is een rolmodel in het vrijzinnig humanisme en geeft blijk van een overeenkomstige consequente levenshouding.

3.2. Vaktechnische competenties

 • Een gedegen expertise en uitgebreide ervaring in communicatiemanagement en in kennismanagement.
 • Ervaring in het beheren van contacten met de pers en beschikken over de nodige présence hiervoor, ook op vlak van fysiek voorkomen en kledij.
 • Een sterke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid: een taal kunnen hanteren die taalkundig correct is, maar ook overtuigend.
 • Een grondige kennis van het georganiseerd vrijzinnig humanisme.
 • Een goede kennis van de actualiteit en van maatschappelijke trends.
 • Administratieve taken inherent aan de functie autonoom en accuraat kunnen waarnemen.

3.3. Niet-vaktechnische competenties

 • Strategisch denken: Kan vlot een grote hoeveelheid complexe informatie analyseren in hoofd- en bijzaken, maar hier ook afstand van nemen en de zaken op een meer conceptueel niveau benaderen. Formuleert strategieën en benaderingswijzen teneinde de visie en doelstellingen van de organisatie te realiseren.
 • Innovatie en creativiteit: Draagt nieuwe en originele ideeën, benaderingen en oplossingen voor problemen aan. Kijkt verder dan conventionele benaderingen en gevestigde methoden.
 • Overtuigen: Luistert actief en communiceert efficiënt. Past de boodschap aan aan de ontvanger en luistert naar de zienswijze van anderen. Identificeert verschillen van mening tussen anderen en gaat hier op effectieve wijze mee om. Adviseert vanuit vakinhoudelijke deskundigheid met het oog op het verder helpen in een specifieke situatie.
 • Netwerken: Ontwikkelt en onderhoudt persoonlijke netwerken, zowel binnen als buiten de organisatie. Benut deze teneinde voordeel te behalen voor zowel zichzelf als de organisatie.
 • Organisatiebewustzijn: Heeft besef en begrip van de structuur, politieke verhoudingen en doelstellingen van de organisatie en de invloed die zij kunnen hebben op situaties en thema’s die spelen. Kan buy-in verkrijgen bij stakeholders en op die manier een draagvlak creëren voor standpunten en plannen.
 • Organiseren: brengt de nodige structuur, planning en organisatie aan in zijn werkwijzen, beheerst projectmanagement en kan KPI’s definiëren, rapporteren en gebruiken om zijn aanpak bij te sturen.
 • Aansturen: Stimuleert de samenwerking binnen zijn team, managet conflicten, verdeelt taken en delegeert. Kan zijn leidinggevende stijl aanpassen aan verschillende medewerkers.
 • Coachen & motiveren: Herkent en ontwikkelt talent bij anderen. Coacht medewerkers om ideeën en plannen te verwezenlijken met het oog op een coherente uitvoering. Enthousiasmeert anderen, moedigt anderen aan om op succesvolle wijze doelstellingen te behalen.
 • Integriteit: Hanteert een hoge standaard ten aanzien van eerlijkheid, betrouwbaarheid en het beroepsgeheim. Overweegt de ethische gevolgen van handelingen en beslissingen zonder minder zakelijk te worden. Gebruikt geschikte momenten om moeilijke of gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.
 • Ondernemen: Neemt verantwoordelijkheid voor wat moet gebeuren en handelt. Hanteert een proactieve houding en grijpt kansen zonder hiertoe aangezet te hoeven worden door anderen. Toont hoge standaarden op vlak van kwaliteit en nauwkeurigheid, en kan deze behouden in stressvolle situaties. Draagt op positieve en enthousiaste wijze de visie van de organisatie uit. Handelt in het belang van de organisatie.
 • Zichzelf ontwikkelen: zoekt actief naar feedback op het eigen functioneren, gebruikt deze feedback om zich een realistisch beeld te vormen over zijn sterktes en mindere sterktes. Onderneemt proactief de nodige actie om zichzelf professioneel verder te ontwikkelen.

4. Vereisten voor aanwerving

De functie van federaal directeur Communicatie is te begeven via mutatie, bij wijze van promotie of via externe aanwerving. Deze functie stelt hoge eisen en verwachtingen.

4.1.  Bij mutatie

 • Als directeur een mutatie aanvragen en motiveren.
 • In het verleden geen ongunstige eindbeoordeling hebben gekregen.
 • Toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure na een persoonlijkheidsscreening door een professioneel bureau.
 • De proeven,waaronder een assessment,met goed gevolg doorlopen.
 • Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
 • Gunstig gerangschikt zijn.

4.2.  Bij promotie

 • Werken bij UVV/deMens.nu in een contract van onbepaalde duur.
 • Minstens vier jaar ervaring hebben binnen UVV/deMens.nu als vrijzinnig humanistisch consulent.
 • In het verleden geen ongunstige eindbeoordeling hebben gekregen.
 • Tijdens de loopbaan van vrijzinnig humanistisch consulent geen abnormaal werkverzuim vertoond hebben.
 • Toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure na een persoonlijkheidsscreening door een professioneel bureau.
 • De proeven, waaronder een assessment, met goed gevolg doorlopen.
 • Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
 • Gunstig gerangschikt zijn.

4.3.  Via externe aanwerving

 • Beschikken over een Master diploma. Een diploma Master in de communicatiewetenschappen of elke vergelijkbare opleiding met andere benaming strekt tot aanbeveling.
 • In aanmerking komen op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier.
 • Minstens 10 jaar nuttige ervaring hebben voor de beoogde functie.
 • Een schriftelijke referentie van huidige en/of voormalige werkgever(s) voorleggen.
 • Minstens 10 jaar betrokkenheid aantonen in de vrijzinnig humanistische gemeenschap.
 • Toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure na een persoonlijkheidsscreening door een professioneel bureau.
 • De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
 • De proeven, waaronder een assessment, met goed gevolg doorlopen.
 • Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
 • Gunstig gerangschikt zijn.

Aanwerving:

 • Door de selectiejury als titularis van de functie voorgedragen worden aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.

5. Werkvoorwaarden

De federaal directeur Communicatie maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu, meer bepaald van het federaal secretariaat. Hij zal het werk dienen te organiseren samen met een team medewerkers dat onder zijn gezag werkt. Hijzelf werkt rechtstreeks onder het gezag van de algemeen directeur.

Algemeen gesteld dient het werk van de federaal directeur Communicatie de andere medewerkers tot voorbeeld te strekken.

De federaal directeur Communicatie werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek en garandeert een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid. Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van UVV/deMens.nu.

De federaal directeur Communicatie wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code, de dienstnota’s en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de morele en vrijzinnig humanistische dienstverlening.

 

6. Evaluatie

Na één jaar effectief presteren in de functie volgt een evaluatie door de algemeen directeur.

Ons aanbod

7. Bezoldiging

Bij promotie wordt de weddeschaal moreel consulent-hoofd van dienst toegepast, rekening houdend
met het aantal jaren dienst als moreel consulent bij de Centrale Vrijzinnige Raad, conform artikel 63
van de wet van 21 juni 2002.
Bij externe aanwerving wordt de weddeschaal moreel consulent-hoofd van dienst toegepast, conform
artikel 63 van de wet van 21 juni 2002. De brutoaanvangswedde aan nul jaar anciënniteit op datum
van 1 december 2018 bedraagt €3.932,60   (index 1,6734).
Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van
toepassing bij de Federale Overheid.

8. Hospitalisatieverzekering

Wanneer het een externe aanwerving betreft, krijgt de werknemer onder voorbehoud van een
gunstige evaluatie een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de
werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn
gezinsleden.

9. Woon-werkverkeer

De federaal directeur Communicatie die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik
maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de
werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
De federaal directeur Communicatie die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te
maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn
verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

10. Opleidingsmogelijkheden

De federaal directeur Communicatie wordt geacht zich permanent bij te scholen en stelt een
bijscholingsplan op. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact

Wilt je meer weten over deze vacature?

Mail naar info@demens.nu


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Maandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.