fbpx
deMens.nu

Vacature: vrijzinnig humanistisch administratief medewerker (*) (Diest)

Job beschrijving

* voormalige benaming: assistent-moreel consulent, cfr. de wet van 21 juni 2002.

* hij=hij/zij

1.  Algemene taakomschrijving

De vrijzinnig humanistische dienstverlening slaat op de professionele hulp in al zijn aspecten die zich richt tot de bevolking zonder discriminatie en die gegeven wordt vanuit een vrijzinnig humanistisch perspectief en verleend door een afgevaardigde van deMens.nu of door een erkend vrijwilliger van een lidvereniging. De dienstverlening gebeurt op basis van de deontologische code en praktijkrichtlijnen van deMens.nu in vol respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon. De dienstverlening wordt aangeboden of georganiseerd vanuit daartoe erkende huizenvandeMens. Deze huizenvandeMens fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats.

De vrijzinnig humanistisch administratief medewerker is de administratieve spil in het secretariaat van de  huizenvandeMens. Daarnaast verzorgt hij de eerste opvang van elke hulpvrager. Onmisbaar is zijn administratieve bijstand bij het projectmatig werken. De vrijzinnig humanistisch administratief medewerker werkt vanuit een vrijzinnig humanistische levensvisie.

2.  Bijzondere taken en vereisten

De administratieve kracht wordt belast met de administratieve ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant. Dit houdt volgende bijzondere taken in:

 • de eerste opvang van en het contact met alle personen die beroep doen op het huisvandeMens verzorgen, conform de Deontologische Code, het charter omgangsvormen en praktijkrichtlijnen van deMens.nu;
 • alle administratieve gegevens, documentatie, archief en bibliotheek bijhouden, actualiseren, digitaliseren en optimaliseren;
 • het beheren van de briefwisseling;
 • de vergaderingen die in het kader van de werkzaamheden van UVV/deMens.nu worden gehouden voorbereiden, organiseren en notuleren;
 • alle kantoorwerk en opdrachten tot assistentie te verrichten;
 • overzicht houden op de planning en de afspraken (bv. via office 365);
 • gespecialiseerde taken zoals opdrachten van beheer, boekhouding en kantoorwerk uitvoeren;
 • Ondersteuning projectwerking zowel administratief als inhoudelijk;
 • instaan voor de occasionele administratieve ondersteuning ten behoeve van het Federaal Secretariaat en/of andere huizenvandeMens, de algemeen directeur of het dagelijks bestuur.

Deze opsomming is niet beperkend.

 

Uw profiel

3. Profiel

3.1. Levensvisie/waarden

 Van de vrijzinnig humanistisch administratief medewerker wordt een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie verwacht en een overeenkomstige consequente levenshouding.

3.2. Cognitieve en technische vaardigheden

 • Je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de job uit te oefenen;
 • Je kan administratieve en boekhoudkundige taken autonoom en accuraat waarnemen;
 • Je beheerst actuele softwareprogramma’s van toepassing bij UVV/deMens.nu;
 • Je hebt een goede kennis van de georganiseerde vrijzinnigheid en de welzijnssector binnen het werkingsgebied;
 • Je beschikt over een goede telefonische gesprekstechnische vaardigheid.
 • Je kan jouw creativiteit kwijt binnen het projectmatig werken;
 • Je bent steeds bereid je bij te scholen om andere vaardigheden te ontwikkelen;

3.3. Voorkomen/ taalgebruik

 • Je hebt een verzorgd uiterlijk en je draagt verzorgde en nette kledij;
 • Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal.

4. Vereisten

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen.

 • Beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs;
 • Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier;
 • De levensbeschouwelijke screening doorstaan;
 • De proeven met goed gevolg doorlopen;
 • Positief beoordeeld worden voor het vergelijkend gesprek;
 • Voorgedragen worden als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

5. Competenties

Een vrijzinnig humanistisch administratief medewerker bezit volgende competenties of wil erin groeien:

 • Analytisch vermogen
 • Zelfontwikkeling/leervermogen
 • Plannen en organiseren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Innoveren
 • Netwerken
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Initiatief nemen

 

Ons aanbod

6. Werkvoorwaarden

De vrijzinnig humanistisch administratief medewerker maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu en krijgt een standplaats toegewezen in Diest.

Hij zal het werk dienen te organiseren in samenwerking met de medewerkers en onder het gezag van de betrokken directeur. De vrijzinnige administratief medewerker werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dient de vrijzinnige humanistisch administratief medewerker optimaal beschikbaar te zijn. Occasioneel avond- en weekendwerk behoren tot de opdracht.

De vrijzinnig humanistisch administratief medewerker wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code, het charter omgangsvormen en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de morele dienstverlening. Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

7. Onboarding

Indien je start in deze functie kom je terecht in een onboardingtraject van 6 maanden. Bij afloop van deze periode wordt beslist of de arbeidsovereenkomst gehandhaafd blijft.

8. Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch administratief medewerker wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal assistent-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde, op datum van 1 maart 2022 bedraagt €1.984.32/maand. Deze zal vermeerderd worden met een haard- of standplaatstoelage (index 1,7758). Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

9. Bevordering op basis van graadanciënniteit

Een vrijzinnig humanistisch administratief medewerker kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot administratief medewerker 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van UVV/deMens.nu.

10. Hospitalisatieverzekering

Bij positieve afronding van de periode van onboarding, zoals bedoeld in punt 7, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden naar zijn/haar gezinsleden.

11. Woon-werkverkeer        

De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald. De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

12. Opleidingsmogelijkheden

De vrijzinnig humanistisch administratief medewerker wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

 

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.