fbpx
deMens.nu

De vrijzinnig humanistisch consulent (*) HUJO

Job beschrijving

PROFIELVOORWAARDEN EN TAAKOMSCHRIJVING

 * voormalige benaming: moreel consulent, cfr. de wet van 21 juni 2002.

* hij=hij/zij

1. Algemene taakomschrijving

Hujo is een vrijzinnige humanistische jeugdvereniging en een koepel voor onafhankelijke lokale groepen en initiatieven in Vlaanderen en Brussel. Vanuit de waardigheid van de mens bieden zij kinderen en jongeren een vrijetijdsaanbod dat hen stimuleert respect te hebben voor en verantwoordelijkheid op te nemen tegenover mens, natuur en cultuur.

Vzw administratie:
Je volgt de wettelijke vzw verplichtingen administratief op (statuten aanpassen, lijst bestuurders opvolgen, praktische organisatie AV).
Je houdt actuele overeenkomsten, sociale documenten, boekhoudkundige documenten toegankelijk, teneinde de verplichtingen intern en extern te kunnen garanderen.
Je bent belast met beheer van Hujo’s verzekeringen (aanvragen, actualiseren, aangifte ongeval,...).

Financiële administratie:
Je staat in voor de pre boekhouding van de organisatie. Dit wil o.a. zeggen dat inkomende en uitgaande facturatie volledig worden opgevolgd, facturen en betalingen worden ingeboekt in het boekhoudkundig systeem.
Je zorgt ook voor de opvolging van het financieel jaarverslag (boekhouding laten controleren i.s.m. een externe boekhouder, afspraak maken met revisor, financieel verslag laten tekenen door bestuurders,...)

Personeelsadministratie:
Je volgt de algemene personeelsadministratie op.
Je actualiseert personeelsdata - en info, geeft de nodige gegevens door voor loonadministratie aan het sociaal secretariaat.
Je waakt over de gepresteerde uren van de collega’s en beheert het platform werktijd.be.

Pedagogische taken:
Je neemt verantwoordelijkheid voor enkele pedagogische werkingen binnen Hujo. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen voor het opzet, de uitvoering en bijsturing van bepaalde activiteiten binnen het kader van het beleidsplan.
Je wordt flexibel en in onderling overleg breed ingezet in de pedagogische werking.

Werken in team:
Je draagt bij aan het gemeenschappelijk doel en de goede onderlinge relaties binnen het team door actief deel te nemen aan teamoverleg, expertise te delen, tendensen te signaleren, nieuwe uitdagingen en initiatieven voor te stellen, te reflecteren waar nodig en te werken aan eigen handelen en functioneren.

Deze opsomming is niet limitatief en kan indien nodig worden bijgestuurd.

Uw profiel

2. Profiel

2.1. Levensvisie/waarden

Van de vrijzinnig humanistisch consulent wordt een duidelijk geprofileerde niet-confessionele levensvisie verwacht en een overeenkomstige consequente levenshouding.

2.2. Cognitieve en technische vaardigheden
- Beschikken over voldoende kennis en kunde om de job te operationaliseren.
- Goede kennis inzake werken met PC in functie van de job is vereist.
- Goede kennis hebben van de georganiseerde vrijzinnigheid .
- Steeds bereid zijn zich bij te scholen om andere vaardigheden te ontwikkelen.

2.3. Voorkomen / taalgebruik
- Een verzorgd en net uiterlijk hebben.
- Verzorgde en nette kledij dragen.
- Mondeling een duidelijke, verzorgde en correcte taal hanteren.
- Schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal hanteren.

3. Vereisten

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen:
- Tenminste beschikken over een diploma van Bachelor of gelijkgesteld.
- Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier.
- De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
- De proeven met goed gevolg doorlopen.
- Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
- Gunstig gerangschikt zijn.

Aanwerving:
- Voorgedragen worden als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

4. Competenties

Een vrijzinnig humanistisch consulent:
- Is communicatief.
- Heeft organisatorisch vermogen.
- Heeft zin voor zelfreflectie.
- Heeft zin voor zelfvorming.
- Heeft een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.
- Is assertief.
- Bezit doorzettingsvermogen.
- Is leergierig.
- Legt vlot sociale contacten.
- Heeft inzicht in eigen kunnen.
- Werkt aan zwakke punten.
- Accepteert feedback en integreert ze in het gedrag.
- Is integer.
- Is loyaal.
- Is discreet.
- Respecteert het beroepsgeheim.
- Heeft zin voor samenwerking.
- Is stressbestendig.
- Heeft zin voor initiatief.
- Werkt systematisch en doelgericht.
- Kan flexibiliteit aan de dag leggen.
- Heeft zelfvertrouwen.
- Heeft oog voor een goede teamwerking en is collegiaal.
- Streeft naar volledig en nauwkeurig werken.
- Kan met conflicten omgaan.
- Kan actuele informatica en andere administratieve hulpmiddelen adequaat hanteren.
- Bewaakt de grenzen, is voldoende betrokken zonder zichzelf te verliezen.
- Heeft een klantgerichte, dienstverlenende houding.
- Beheert de hem toegewezen opdracht en middelen als een goede huisvader en stelt zich collegiaal op.
- Kan gezag aanvaarden.
- Springt zuinig en zorgzaam om met het materiaal van de werkgever

5. Werkvoorwaarden

De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van deMens.nu en krijgt een standplaats toegewezen. Hij zal het werk dienen te organiseren in samenspraak met de medewerkers waarmee hij een team vormt en onder het gezag van de betrokken directeur.

De vrijzinnig humanistisch consulent werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dient de vrijzinnig humanistisch consulent optimaal beschikbaar te zijn (occasioneel avond- en weekendwerk).
Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

6. Evaluatie

Een evaluatie van de geleverde prestaties zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. De arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

Ons aanbod

7. Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 februari 2020 bedraagt € 2.916,00 (index 1,7069).

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 februari 2020 bedraagt € 2.210,08 (index 1,7069).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

8. Bevordering op basis van graadanciënniteit

Een adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) kan na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu.

9. Hospitalisatieverzekering

Bij positieve evaluatie, zoals bedoeld in punt 6, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.

10. Woonwerkverkeer

De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

11. Opleidingsmogelijkheden

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Maandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.