fbpx
deMens.nu

De vrijzinnig humanistisch consulent (*) Oudstudentenbond-VUB (on hold)

Job beschrijving

Deze vacature wordt even on hold gezet. Wij verwerken momenteel de binnengekomen sollicitaties. U kan dus momenteel niet solliciteren voor deze functie.

* voormalige benaming: moreel consulent, cfr. de wet van 21 juni 2002.

* hij=hij/zij

1. Algemene taakomschrijving

De vrijzinnig humanistisch consulent zal, in functie van de noden van de Oudstudentenbond-VUB vzw aan vrijzinnig humanistische dienstverlening latu senso, en ter aanvulling en verrijking van de werkzaamheden van de OSB-coördinator en vrijwilligers, zich inzetten voor de verdere uitbouw van de organisatie in vrijzinnig humanistisch perspectief, en hierbij prioritair werken aan het verwezenlijken van volgende doelstellingen:

Uitstraling en dienstverlening:
Activiteiten opzetten in samenwerking met de Universitaire Associatie Brussel, de huizenvandeMens en de lidverenigingen van deMens.nu.

Werking van de vereniging:
- Het integraal secretariaat verzorgen.
- Afspraken uitwerken.

Opleidingen:
- Samenwerkingsverbanden met de partners opzetten en uitbouwen
- Organisatie van de Permanente Professionele Vorming.

Alumniwerking:
- Uitbouwen en verstevigen van de alumniwerking in samenspraak met de Universitaire Associatie Brussel.
- Onthaal en integratie van nieuwe alumni.

Communicatie:
- Meewerken aan de realisatie van het ledentijdschrift BAM!
- Opzetten en onderhouden van bijkomende elektronische communicatiekanalen.

Databasebeheer:
- Uitbouwen van het Brussels Alumni Information Netwerk (BRAIN).

Deze opsomming is niet limitatief en kan indien nodig worden bijgestuurd.

Uw profiel

2. Profiel


2.1. Levensvisie/waarden

Van de vrijzinnig humanistisch consulent wordt een duidelijk geprofileerde niet-confessionele levensvisie verwacht en een overeenkomstige consequente levenshouding.

2.2. Cognitieve en technische vaardigheden

- Beschikken over voldoende kennis en kunde om de job te operationaliseren.
- Goede kennis inzake werken met PC in functie van de job is vereist.
- Goede kennis hebben van de georganiseerde vrijzinnigheid .
- Steeds bereid zijn zich bij te scholen om andere vaardigheden te ontwikkelen.

2.3. Voorkomen / taalgebruik

- Een verzorgd en net uiterlijk hebben.
- Verzorgde en nette kledij dragen.
- Mondeling een duidelijke, verzorgde en correcte taal hanteren.
- Schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal hanteren.

3. Vereisten

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen.

Opname in de wervingsreserve:
- Tenminste beschikken over een diploma van Bachelor of gelijkgesteld.
- Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier.
- De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
- De proeven met goed gevolg doorlopen.
- Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
- Gunstig gerangschikt zijn.

Aanwerving:
- Voorgedragen worden als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

4. Competenties

Een vrijzinnig humanistisch consulent:

- Vertoont vrijzinnig engagement.
- Heeft een grote belangstelling voor mensen.
- Is dynamisch.
- Is communicatief.
- Heeft organisatorisch vermogen.
- Heeft zin voor zelfreflectie.
- Heeft zin voor zelfvorming.
- Heeft een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.
- Is assertief.
- Bezit doorzettingsvermogen.
- Is leergierig.
- Legt vlot sociale contacten.
- Heeft inzicht in eigen kunnen.
- Werkt aan zwakke punten.
- Staat open voor feedback.
- Accepteert feedback en integreert ze in het gedrag.
- Kan gezag aanvaarden.
- Is integer.
- Is loyaal.
- Is discreet.
- Respecteert het beroepsgeheim.
- Heeft zin voor samenwerking.
- Is stressbestendig.
- Heeft zin voor initiatief.
- Werkt systematisch en doelgericht.
- Kan flexibiliteit aan de dag leggen.
- Heeft zelfvertrouwen.
- Werkt constructief samen.
- Heeft oog voor een goede teamwerking en is collegiaal.
- Streeft naar volledig en nauwkeurig werken.
- Is stipt in verband met gemaakte afspraken.
- Kan met conflicten omgaan.
- Kan actuele informatica en andere administratieve hulpmiddelen adequaat hanteren.
- Kan zelfstandig én in teamverband werken.
- Werkt snel en accuraat.
- Werkt ordelijk.
- Drukt zich nauwkeurig, vlot en beknopt uit, zowel schriftelijk als mondeling.
- Bewaakt de grenzen, is voldoende betrokken zonder zichzelf te verliezen.
- Heeft een klantgerichte, dienstverlenende houding.
- Beheert de hem toegewezen opdracht en middelen als een goede huisvader en stelt zich collegiaal op.
- Springt zuinig en zorgzaam om met het materiaal van de werkgever.

5. Werkvoorwaarden

De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van deMens.nu en krijgt een standplaats toegewezen. Hij zal het werk dienen te organiseren in samenspraak met de medewerkers waarmee hij een team vormt en onder het gezag van de betrokken directeur.

De vrijzinnig humanistisch consulent werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dient de vrijzinnig humanistisch consulent optimaal beschikbaar te zijn (occasioneel avond- en weekendwerk).
Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

6. Evaluatie

Een evaluatie van de geleverde prestaties zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. De arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

Ons aanbod

7. Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 november 2019 bedraagt € 2.916,00 (index 1,7069).

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 november 2019 bedraagt € 2.210,08 (index 1,7069).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

8. Bevordering op basis van graadanciënniteit

Een adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) kan na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu.

9. Hospitalisatieverzekering

Bij positieve evaluatie, zoals bedoeld in punt 6, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.

10. Woon-werkverkeer

De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

11. Opleidingsmogelijkheden

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Maandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.