fbpx
deMens.nu

De vrijzinnig humanistisch consulent STAFMEDEWERKER HR

Job beschrijving

1. JOBINHOUD:

Je levert een wezenlijke bijdrage tot de realisatie van de doelstellingen van deMens.nu vanuit een verder te ontwikkelen HR dienstverlening. Hierin draag je bij tot het uitdenken van de beleidslijnen op vlak van HR. Dit in nauwe samenwerking met de directeur HR.

Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van een aantal administratieve en niet-administratieve HR processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de het proces van rekruteren en selecteren van nieuwe medewerkers.

Je bent de verbindende persoon tussen de centraal georganiseerde HR functie en de decentrale organisatiestructuren.

Uw profiel

2. PROFIEL

Levensvisie/waarden
Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en houding.

Sociale vaardigheden:
Je bent in staat om met alle stakeholders te werken. Je laat je niet snel uit het lood slaan en bent in staat ideeën op een enthousiaste en communicatieve manier te presenteren.

Je hebt affiniteit met psychologische en organisatorische aspecten van deMens.nu en wenst je hierin verder te verdiepen.

Je bent iemand die niet klinisch denkt, dus niet louter denkt vanuit de persoon, maar ook de invalshoek van de organisatie hanteert.

Je realiseert mede de implementatie van het nieuwe organisatieconcept van Sterren en Zelforganisatie.

Je bent een zelfstarter met gezond verstand. Daarom zal je zelfstandig moeten kunnen werken, je steeds baseren op de wetenschappelijk verantwoorde methoden (evidence based), en ben je extravert genoeg om het nodige initiatief te nemen.

Je bent daarom ook iemand die werkt met doelstellingen, en vanuit doelstellingen kan bepalen wat er dient te gebeuren.

Voorkomen/taalgebruik
Je hebt een verzorgd uiterlijk. Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk duidelijke, correcte taal.

3. VEREISTEN

- Je beschikt over een diploma Master in de Psychologie, optie Arbeid en Organisatie, of elke vergelijkbare opleiding met andere benaming.
- Of je beschikt over een relevant diploma op Bachelor niveau met de nodige HR ervaring ter zake.
- Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsformulier.
- De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
- De proeven met goed gevolg doorlopen.
- Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
- Gunstig gerangschikt zijn.

Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

4. WERKVOORWAARDEN

Als vrijzinnig humanistisch consulent maak je deel uit van het personeelskader van deMens.nu met standplaats Federaal Secretariaat te Brussel. Je zal het werk dienen te organiseren in samenspraak met en onder de leiding van de directeur HR.
Als vrijzinnig humanistisch consulent werk je voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, ben je optimaal beschikbaar. Occasioneel avond- en weekendwerk behoren tot je opdracht.
Je statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.
Als vrijzinnig humanistisch consulent wordt je geacht je te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

5. EVALUATIE

Een evaluatie zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. Je arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

Ons aanbod

6. BEZOLDIGING

Voor je verloning als vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 mei 2019 bedraagt € 2.916,00 (index 1,7069).

Voor je verloning als vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 mei 2019 bedraagt € 2.210,08 (index 1,7069).

Vakantiegeld en de eindejaartoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

7.BEVORDERING OP BASIS VAN GRAADANCIËNNITEIT

Als adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) kan je na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), met herleiding van je anciënniteit naar 2/3de. Dit conform de voorwaarden zoals gestipuleerd in het Arbeidsreglement.

Als vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld) kan je na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit. Dit conform de voorwaarden zoals gestipuleerd in het Arbeidsreglement.

8. HOSPITALISATIEVERZEKERING

Bij een positieve evaluatie, zoals vermeld onder punt 5, krijg je een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan je deze, mits betaling, uitbreiden tot jouw gezinsleden.

9. WOON-WERKVERKEER

Wanneer je gebruikt maakt van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel om de verplaatsing te maken tussen jouw verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, krijg je van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

Wanneer je steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, of je begeeft je te voet van je verblijfplaats naar je tewerkstellingsplaats, krijg je van de werkgever een tegemoetkoming.

10. OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

Je wordt geacht je permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot je takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Maandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.