fbpx
deMens.nu

Directeur huizenvandeMens Provincie Vlaams-Brabant (*) (on hold)

Job beschrijving

Deze vacature wordt even on hold gezet. Wij verwerken momenteel de binnengekomen sollicitaties. U kan dus momenteel niet solliciteren voor deze functie.

 

*    voormalige benaming: moreel consulent hoofd van dienst financiën, cfr. de wet van 21 juni 2002.

*    de wet van 21 juni 2002 heeft het over de ‘niet-confessionele morele dienstverlening' … De term ‘niet-confessioneel' wordt hieronder vervangen door ‘vrijzinnig humanistisch. Idem voor ‘de centra morele dienstverlening' die ‘huizenvandeMens' worden genoemd.

*    hij=hij/zij.

Inleiding

De directeurs huizenvandemens van een provincie of het BHG werden voor het eerst geïnstalleerd in 1998 als onderdeel van een gestructureerde uitbouw van de vrijzinnig humanistische dienstverlening.
Als provinciale coach, coördinator en imagobouwer binnen het geheel van de huizenvandeMens geven zij mee vorm aan de progressieve decentralisatie van de vrijzinnig humanistische dienstverlening.

1. Algemene taakomschrijving

De vrijzinnig humanistische dienstverlening slaat op de volwaardig persoonlijke en inlevende professionele hulp in al zijn aspecten die zich richt tot de bevolking zonder discriminatie en die gegeven wordt vanuit een vrijzinnig humanistische instelling en verleend door een afgevaardigde van deMens.nu of door een erkend vrijwilliger van een lidvereniging. De vrijzinnig humanistische dienstverlening gebeurt autonoom op basis van de deontologische code en praktijkrichtlijnen van de Unie in vol respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon. De vrijzinnig humanistische dienstverlening wordt aangeboden of georganiseerd vanuit daartoe erkende huizenvandeMens. Zij fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats en gespreksruimte.

2. Bijzondere taken en vereisten

2.1. De directeur als leidinggevende:

 • Denkt conceptueel en handelt overeenkomstig.
 • Fungeert als procesbegeleider voor zijn team.
 • Zorgt voor een optimale solidariteit.
 • Werkt resultaatgericht en focust op progressie.
 • Denkt en handelt met politieke feeling.
 • Denkt en handelt autonoom.
 • Communiceert op open wijze.
 • Is betrokken bij de organisatie.
 • Doet aan netwerking.
 • Doet aan kwaliteitsoptimalisatie.
 • Voert een competentiegericht personeelsbeleid.
 • Hanteert en ziet toe op het gebruik van de correcte en ethische omgangsvormen eigen aan de vrijzinnige levensvisie. Past deze toe en laat deze toepassen.
 • Bewaakt de integriteit van vrijzinnige waarden en normen, eigen aan de waardenorganisatie, via de passende omgangsvormen. Hij hanteert deze zelf.
 • Hanteert de nodige flexibiliteit in de verschillende rollen.

2.2. De directeur als coach/ kwaliteitsbewaker/ talentmanager:

 • Slaagt erin het praktisch vrijzinnig humanisme een kwaliteitslabel te verschaffen, dit te optimaliseren en te bewaken. Heeft bijgevolg een goed zicht op de kwaliteit van het werk van de medewerkers en stuurt bij waar nodig. Doet dit in dialoog met de medewerkers.
 • Vanuit een coachende insteek herkent hij de talenten van de medewerker en weet deze optimaal in te zetten in functie van een kwaliteitsvol praktisch vrijzinnig humanisme.
 • Zorgt voor een warm welkom voor nieuwe medewerkers en een optimale inwerking en begeleiding.
 • Voert op de daartoe voorziene tijdstippen de diverse coachingsgesprekken met de medewerkers conform de ter zake geldende regelgeving. Doet dit op professionele manier en volgt indien nodig gepaste vorming om deze gesprekken beter te laten verlopen.
 • Doet inspanningen om het beste uit de medewerkers te halen, door ze vertrouwen te schenken, door ruimte te laten voor initiatieven, door voor inspiratie te zorgen, aanmoediging en steun, en dit vanuit een basishouding van integriteit en wederzijds respect.
 • Doet inspanningen om een werkbare sfeer te creëren op de werkplek.
 • Komt, indien nodig, tussen bij conflicten, bemiddelt, gaat conflictoplossende gesprekken aan en hakt knopen door.
 • Bevordert de onderlinge solidariteit tussen de werknemers.
 • Draagt bij tot een warme organisatie, met een intermenselijke waardering en een positieve bedrijfscultuur.
 • Werkt steeds faciliterend, emancipatorisch en proactief.
 • Verbindend werken en communiceren staat centraal.
 • Stelt een POP en een PAP op in functie van de eigen behoeften en noden en met het oog op het eigen functioneren.
 • Heeft zin voor zelfreflectie.

2.3. De directeur m.b.t. beleid, coördinatie & communicatie

 • Zorgt voor efficiënte doorstroming van correcte informatie tussen de verschillende beleidsorganen, de organisatiestructuren (sterren – huizenvandeMens – teams etc.), alsook tussen de verschillende provincies.
 • Heeft goed zicht op de beleidslijnen van de Unie en hanteert deze op adequate wijze.
 • Runt, coördineert en ondersteunt de Sterren, de huizenvandeMens en de kerntaken op efficiënte wijze.
 • Verzorgt het evenwicht voor de verschillende opdrachten.
 • Coördineert op actieve wijze de SMB-werking in de eigen provincie, conform de beleidslijnen van de organisatie.
 • Coördineert de vrijzinnig humanistische begeleiding in woon-zorgcentra.
 • Draagt bij tot de ontwikkeling van een beleid en een coherente visie op praktisch vrijzinnig humanisme.
 • Hanteert een doelgroepgerichte communicatie.

2.4. De directeur als imagobouwer

 • Treedt op als ambassadeur van de organisatie.
 • Is het referentiepunt binnen de provincie voor het praktisch vrijzinnig humanisme.
 • Doet inspanningen om het praktisch vrijzinnig humanisme als concept een herkenbaar gezicht te geven binnen de provincie.
 • Neemt en stimuleert initiatieven in verband met PR, prospectie en representatie en benut de lokale mogelijkheden.
 • Heeft een voorbeeldfunctie.
 • Brugfunctie naar lokale afdelingen van lidverenigingen en vrijzinnige ontmoetingscentra.

2.5. De directeur m.b.t. de samenwerking Raad van Bestuur IMD

 • Hij werkt nauw samen met de voorzitter van de IMD en doet dit met de nodige diplomatie en discretie.
 • Bereidt in nauwe samenspraak met de voorzitter van de IMD of het Vast Bureau de vergaderingen voor en volgt deze op.
 • Houdt toezicht op de werking van het secretariaat en coördineert.
 • Zorgt voor een goede en efficiënte doorstroming van de informatie naar de IMD.
 • Vertaalt en implementeert het beleid naar het provinciaal werkveld, o.a. door regionale beleidsplannen op te maken.
 • Hij zorgt ervoor dat de missie van UVV wordt gefinancierd en geïmplementeerd.
 • Hij adviseert inhoudelijk en volgt de financiering van de provinciale werking en het praktisch vrijzinnige humanisme op.

 

Uw profiel

3. Profiel 

3.1. Levensvisie/waarden

Van de directeur wordt een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie verwacht en een overeenkomstige consequente levenshouding.

3.2. Cognitieve vaardigheden

 • Beschikken over een brede algemene kennis.
 • Beschikken over een grondige kennis van het georganiseerd vrijzinnig humanisme, de humanistisch vrijzinnige dienstverlening en de behoeften op het terrein, en dit in de praktijk kunnen hanteren.
 • Beschikken over de nodige kennis en kunde op het vlak van team- relatie- en procesmanagement, vertrekkend vanuit het model zelforganisatie.
 • De taken inherent aan de functie autonoom en accuraat kunnen waarnemen.
 • Beschikken over een goede kennis van de welzijnszorg.

3.3. Voorkomen / taalgebruik

 • Een verzorgd en net uiterlijk hebben.
 • Verzorgde en nette kledij dragen.
 • Mondeling een duidelijke, verzorgde en correcte taal hanteren.
 • Schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal hanteren.

4. Vereisten aanwerving

 • Door de selectiejury toegelaten worden tot de procedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier.
 • Beschikken over een Master diploma.
 • Minstens acht jaar nuttige ervaring hebben.
 • Een schriftelijke referentie van huidige en/of voormalige werkgever(s) voorleggen.
 • Minstens tien jaar engagement aantonen in de vrijzinnig humanistische gemeenschap.
 • De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
 • De proeven, waaronder een assessment, met goed gevolg doorlopen.
 • Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
 • Gunstig gerangschikt zijn.

 

Aanwerving:

 • Voorgedragen worden als titularis van de functie door deze laatste aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.

 

Ons aanbod

5. Werkvoorwaarden

De directeur maakt deel uit van het personeelskader van deMens.nu, en krijgt een standplaats toegewezen. Hij zal het werk dienen te organiseren samen met een team van medewerkers. De directeur werkt rechtstreeks onder het gezag van de algemeen directeur.

Algemeen gesteld dient het werk van de directeur de andere medewerkers tot voorbeeld te strekken.

De directeur werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek en garandeert een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid. Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

De directeur wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de vrijzinnig humanistische dienstverlening.

6. Bezoldiging

Voor de verloning van de provinciale directeur wordt de weddeschaal moreel consulent-hoofd van dienst toegepast,  conform artikel 63 van de wet van 21 juni 2002. De brutoaanvangswedde aan 0 jaar anciënniteit op datum van 1 juni 2019 bedraagt € 3.932,60 (index 1,7069).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

7. Hospitalisatieverzekering

De werknemer krijgt na zes maanden en na een positieve evaluatie een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.

8. Woon-werkverkeer

De directeur die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

De directeur die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

 

9. Opleidingsmogelijkheden

De directeur wordt geacht zich permanent bij te scholen en stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Maandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.