fbpx
deMens.nu

Coach/directeur huizenvandeMens West-Vlaanderen

Job beschrijving

Voormalige benaming: moreel consulent hoofd van dienst financiën, cfr. de wet van 21 juni 2002.

*    de wet van 21 juni 2002 heeft het over de ‘niet-confessionele morele dienstverlening' … De term ‘niet-confessioneel' wordt hieronder vervangen door ‘vrijzinnig humanistisch. Idem voor ‘de centra morele dienstverlening' die ‘huizenvandeMens' worden genoemd.

*    hij=hij/zij.

1. Jobinhoud

Als coach, coördinator en imagobouwer binnen het geheel van de huizenvandeMens sta je in voor het uitdragen van een vrijzinnig humanistische dienstverlening binnen de provincie West-Vlaanderen, dit op een innovatieve manier. Deze opdracht is natuurlijk niet evident! Gelukkig sta je er niet alleen voor en zijn er verschillende teams van gemotiveerde collega’s die met jou de uitdaging zullen aangaan.

Het klinkt misschien allemaal nog wat abstract, dus daarom een woordje over onze organisatie. deMens.nu is de koepel van vrijzinnig humanistische verenigingen in Nederlandstalig België. Samen met onze Franstalige collega’s zijn we verenigd in een gemeenschappelijk wettelijk erkend orgaan: de Centrale Vrijzinnige Raad. In een notendop heeft de wetgever ons de opdracht gegeven te voorzien in niet-confessionele dienstverlening (denk daarbij aan de verspreiding van het vrijzinnig humanistisch gedachtengoed, plechtigheden, gesprekken of gemeenschapsvorming). Om dit mogelijk te maken, zijn er verschillende huizenvandeMens die fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats. Je kan er binnenspringen voor een activiteit, een gesprek, een plechtigheid, een vraag over waardig levenseinde, vrijwilligerswerk, een stage,…

1.1. De directeur als coach:

 • Slaagt erin het praktisch vrijzinnig humanisme een kwaliteitslabel te verschaffen, dit te optimaliseren en te bewaken. Heeft bijgevolg een goed zicht op de kwaliteit van het werk van de medewerkers en stuurt bij waar nodig, in dialoog. Fungeert als procesbegeleider voor de teams.
 • Vanuit een coachende insteek herkent hij de talenten van de medewerker en weet deze optimaal in te zetten in functie van een kwaliteitsvol praktisch vrijzinnig humanisme.
 • Schenkt medewerkers vertrouwen, laat ruimte voor initiatief, werkt inspirerend en zorgt voor de nodige aanmoediging, waardering en steun. Doet dit aan de hand van coachingsgesprekken of waarderingsgesprekken die vertrekken vanuit wederzijds respect.
 • Doet inspanningen om een optimale werksfeer te creëren. Bij conflict komt hij, indien nodig, tussen.
 • Werkt faciliterend, emancipatorisch en proactief.
 • Verbindend werken en communiceren staat centraal.

1.2. De directeur als coördinator

 • Zorgt voor efficiënte doorstroming van correcte informatie tussen de verschillende beleidsorganen, de organisatiestructuren (sterren – huizenvandeMens – teams etc.), alsook tussen de verschillende provincies.
 • Heeft goed zicht op de beleidslijnen van deMens.nu en hanteert deze op adequate wijze.
 • Coördineert op actieve wijze de SMB(Stichting Morele Bijstand)-werking in de eigen provincie, conform de beleidslijnen van de organisatie.
 • Draagt bij tot de ontwikkeling van een beleid en een coherente visie op praktisch vrijzinnig humanisme.
 • Werkt nauw samen met de voorzitter van de IMD, bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en volgt deze op met de nodige diplomatie en discretie.
 • Zorgt ervoor dat de missie van UVV en het regionaal beleidsplan gefinancierd en geïmplementeerd worden, geeft daartoe inhoudelijk advies en volgt de financiering van de provinciale werking en het praktisch vrijzinnig humanisme op.

1.3 De directeur als imagobouwer

 • Treedt op als ambassadeur van de organisatie.
 • Doet inspanningen om het praktisch vrijzinnig humanisme als concept een herkenbaar gezicht te geven binnen de provincie en bouwt hiervoor een netwerk uit.
 • Neemt en stimuleert initiatieven in verband met PR, prospectie en representatie en benut de lokale mogelijkheden.
 • Heeft een brugfunctie naar lokale afdelingen van lidverenigingen en vrijzinnige ontmoetingscentra.

Beginnen je vingers alvast te jeuken? Vul het formulier op de website hieronder in! We kijken uit naar je kandidatuur.

Uw profiel

3. Profiel 

3.1. Levensvisie/waarden

Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische visie en houding.

3.2. Cognitieve vaardigheden

 • Je kan leiding geven in een coachende stijl, zowel op collectief als individueel niveau;
 • Je kent de georganiseerde vrijzinnigheid goed
 • Je beschikt over een goede kennis van de welzijnszorg in functie van de dienstverlening van deMens.nu

3.3. Voorkomen / taalgebruik

 • Je hebt een verzorgd uiterlijk;
 • Je bent zowel mondeling als schriftelijk taalvaardig.

4. Vereisten aanwerving

 • Door de selectiejury toegelaten worden tot de procedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier.
 • Beschikken over een Master diploma.
 • Minstens acht jaar nuttige ervaring hebben.
 • Een schriftelijke referentie van huidige en/of voormalige werkgever(s) voorleggen.
 • Minstens tien jaar engagement aantonen in de vrijzinnig humanistische gemeenschap.
 • De levensbeschouwelijke screening met goed gevolg afsluiten.
 • De screening op kerncompetenties met goed gevolg afsluiten.
 • Het assessment met goed gevolg doorlopen.
 • Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
 • Gunstig gerangschikt zijn.

Aanwerving:

 • Voorgedragen worden als titularis van de functie door de selectiejury aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.

 

Ons aanbod

5. Werkvoorwaarden

De directeur maakt deel uit van het personeelskader van deMens.nu, en krijgt een standplaats toegewezen. Hij zal het werk dienen te organiseren samen met een team van medewerkers. De directeur werkt rechtstreeks onder het gezag van de algemeen directeur.

Algemeen gesteld dient het werk van de directeur de andere medewerkers tot voorbeeld te strekken.

De directeur werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek en garandeert een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid. Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

De directeur is loyaal aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de vrijzinnig humanistische dienstverlening.

6. Bezoldiging

Voor de verloning van de provinciale directeur wordt de weddeschaal moreel consulent-hoofd van dienst toegepast,  conform artikel 63 van de wet van 21 juni 2002. De brutowedde aan 0 jaar anciënniteit op datum van 1 augustus 2020 bedraagt € 4.011,17(index 1,7410).

Het vakantiegeld en de eindejaartoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

7. Hospitalisatieverzekering

De werknemer krijgt na zes maanden en na een positieve evaluatie een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.

8. Woon-werkverkeer

De directeur die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

De directeur die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

9. Opleidingsmogelijkheden

De directeur wordt geacht zich permanent bij te scholen en stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op in functie van de eigen behoeften, noden en met oog op het eigen functioneren. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Maandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.