fbpx
deMens.nu

Vacature: Administratieve duizendpoot binnen de Cel HR – deeltijds (50%)

Job beschrijving

PROFIELVOORWAARDEN EN TAAKOMSCHRIJVING
1. JOBINHOUD

Als administratief medewerker binnen de Cel HR van deMens.nu sta je in voor de ondersteuning van de HR-dienstverlening om een realisatie van de organisatiedoelstellingen mogelijk te maken. Deze opdracht is natuurlijk niet evident! Gelukkig sta je er niet alleen voor en kan je samen met de directeur HR, je HR-collega en de HR-ambassadeurs de uitdaging aangaan.

Het klinkt misschien allemaal nog wat abstract, dus daarom een woordje over onze organisatie. deMens.nu is de koepel van de vrijzinnig humanistische verenigingen in Nederlandstalig België. In een notendop heeft de wetgever ons de opdracht gegeven te voorzien in niet-confessionele dienstverlening (denk daarbij aan plechtigheden, gesprekken of gemeenschapsvorming). Om dit mogelijk te maken, zijn er verschillende huizenvandeMens die fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats. Je kan er binnenspringen voor een activiteit, een gesprek, een plechtigheid, een vraag over waardig levenseinde, vrijwilligerswerk, een stage,…

Onze waardenwerkers zijn het kapitaal van de organisatie en als administratieve kracht ben je een centraal aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot de personeelsadministratie.

2. BIJZONDERE TAKEN

-   Je bent een dragende kracht binnen de personeelsadministratie;
-   Je zorgt voor een goede opvolging van het proces voor rekrutering en selectie. Dit gaat van het uitnodigen van kandidaten, het vinden van een geschikte locatie tot hulp in de voorbereiding van de opmaak van contracten;
-   Je voorziet in de administratieve ondersteuning van de collega’s van de Cel HR op verschillende terreinen;
-   Je bent nieuwsgierig naar vernieuwingen binnen het arbeidsrecht die van toepassing zijn op deMens.nu en haar personeel;
-   Je houdt van structuur, nauwkeurigheid en past dit toe in je opdracht;
-   Door het specifiek statuut, ons toegekend door de wet van 21 juni 2002, is er geen loonadministratie vereist.

Uw profiel

3. PROFIEL

Levensvisie/waarden

Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en houding.

Cognitieve en technische vaardigheden

-     Je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de job uit te oefenen;
-     Je bent vertrouwd met personeelsadministratie;
-     Je kan administratieve taken autonoom en accuraat waarnemen;
-     Je beheerst actuele softwareprogramma’s van toepassing bij UVV/deMens.nu;
-     Je bent steeds bereid je bij te scholen om andere vaardigheden te ontwikkelen;
-     Je beschikt over een goede telefonische gesprekstechnische vaardigheid.

Voorkomen / taalgebruik

-    Je hebt een verzorgd uiterlijk en je draagt verzorgde en nette kledij;
-    Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal.

4. VEREISTEN

-   Beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs;
-   Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier;
-   De levensbeschouwelijke screening doorstaan;
-   De proeven met goed gevolg doorlopen;
-   Positief beoordeeld worden voor het vergelijkend gesprek;
-   Voorgedragen worden als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

5. COMPETENTIES

 Een HR-medewerker bezit volgende competenties of wil erin groeien:
-     Analytisch vermogen
-     Zelfontwikkeling/leervermogen
-     Plannen en organiseren
-     Verantwoordelijkheid
-     Resultaatgerichtheid
-     Klantgerichtheid
-     Innoveren
-     Netwerken
-     Communiceren
-     Samenwerken
-     Flexibiliteit
-     Initiatief nemen

Ons aanbod

6. WERKVOORWAARDEN

Als administratief medewerker maak je deel uit van het personeelskader van deMens.nu met standplaats Federaal Secretariaat te Brussel. Je zal het werk dienen te organiseren in samenspraak met en onder de leiding van de directeur HR.
Als administratief medewerker werk je halftijds (19 uur) in een systeem overeengekomen met de directeur HR. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, ben je optimaal beschikbaar. Occasioneel avond- en weekendwerk behoren tot je opdracht.
Je statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.
Als administratief medewerker word je geacht je te houden aan het beroepsgeheim, het charter omgangsvormen, de deontologische code en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

7. EVALUATIE

Een evaluatie zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. Je arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

8. BEZOLDIGING

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch administratief medewerker wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal assistent-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde, op datum van 1 december 2020 bedraagt €1.945,44 /maand voor een voltijdse betrekking, €972,72 voor een deeltijdse betrekking. Deze zal vermeerderd worden met een haard- of standplaatstoelage (index 1,7410).
Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

9. BEVORDERING OP BASIS VAN GRAADANCIËNNITEIT

Een vrijzinnig humanistisch administratief medewerker kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot administratief medewerker 1ste klasse met behoud van de anciënniteit.

10. HOSPITALISATIEVERZEKERING

Bij een positieve evaluatie, zoals vermeld onder punt 7, krijg je een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan je deze, mits betaling, uitbreiden tot jouw gezinsleden.

11. WOON-WERKVERKEER

Wanneer je gebruikt maakt van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel om de verplaatsing te maken tussen jouw verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, krijg je van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
Wanneer je steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, of je begeeft je te voet van je verblijfplaats naar je tewerkstellingsplaats, krijg je van de werkgever een tegemoetkoming.

12.OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

Je wordt geacht je permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot je takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.