fbpx
deMens.nu

Vacature: De vrijzinnig humanistisch consulent (*) – huisvandeMens Leuven

Job beschrijving

* voormalige benaming: moreel consulent, cfr. de wet van 21 juni 2002.

* hij=hij/zij

 

1. Algemene taakomschrijving

De opdracht van de vrijzinnig humanistisch consulent bestaat erin de vrijzinnig humanistische dienstverlening uit te bouwen en uit te dragen.

De vrijzinnig humanistische dienstverlening slaat op de professionele hulp in al zijn aspecten die zich richt tot de bevolking zonder discriminatie en die gegeven wordt vanuit een vrijzinnig humanistisch perspectief en verleend door een afgevaardigde van deMens.nu of door een erkend vrijwilliger van een lidvereniging. De dienstverlening gebeurt op basis van de deontologische code, het charter omgangsvormen en praktijkrichtlijnen van deMens.nu in vol respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon. De dienstverlening wordt aangeboden of georganiseerd vanuit daartoe erkende huizenvandeMens. Deze huizenvandeMens fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats.

De werking van de vrijzinnig humanistische dienstverlening slaat op de volgende terreinen:

 • het verspreiden van het vrijzinnig humanistische gedachtegoed en dito levensbeschouwing,
 • het versterken van de vrijzinnig humanistische verenigingen,
 • het opbouwen en ondersteunen van de lokale vrijzinnig humanistische levensbeschouwelijke gemeenschappen,
 • het vormgeven en organiseren van vrijzinnig humanistische plechtigheden.

De job biedt vele uitdagingen en veel mogelijkheden tot zelfontplooiing.

 

2. Bijzondere taken en vereisten

 

De vrijzinnig humanistisch consulent houdt zich vooral bezig met:

 • Plechtigheden / Riten
 • Gesprekken levensvragen en zelfbeschikking
 • Gemeenschapsvorming
 • PR en representatie vrijzinnig humanistische gemeenschap
 • Info en educatie
 • Vrijwilligers en jongeren
 • ……………

Concreet wil dit zeggen dat er gewerkt wordt vanuit een humanistisch-emancipatorische grondhouding en aanpak binnen volgende werkgebieden:

Gesprekken levensvragen en zelfbeschikking:

 • Werken vanuit het concept van emancipatie en methodische doorverwijzing waarbij met de cliënt, binnen een beperkt tijdkader, samen gezocht wordt naar een oplossing die het best bij zijn behoeften aansluit en zo mee bijdraagt tot de zelfredzaamheid en vat op eigen leven;
 • Werken vanuit een laagdrempelig en toegankelijk perspectief;
 • Therapeutische hulpverlening wordt uitgesloten.

PR en representatie vrijzinnig humanistische gemeenschap:

 • Uitdragen en verankeren van het vrijzinnige gedachtengoed naar het brede maatschappelijke veld;
 • Initiatieven nemen die bijdragen tot het ontstaan en vormen van een plaatselijke of regionale vrijzinnig humanistische gemeenschap;
 • Actief in kaart brengen van belangrijke actoren;
 • Contacten onderhouden, voeden, betrekken…;
 • Een actieve en doelgerichte aanwezigheidspolitiek voeren in de diverse domeinen en op verschillende niveaus;
 • Wisselwerking met het intern kenniscentrum, het provinciaal communicatieteam en de kerntaak PR en representatie.

Gemeenschapsvorming:

 • Omvat alle initiatieven die een link hebben met het georganiseerd vrijzinnig humanisme, met het waardenkader van deMens.nu;
 • Het bewaken en naar buiten brengen van de vrijzinnig humanistische identiteit;
 • Samenwerken met en ondersteunen van lidverenigingen; organisaties die het vrijzinnige humanistisch gedachtengoed onderschrijven en vrijzinnig humanistische individuen;
 • Het opzetten van acties ten bate van de eigen gemeenschap;
 • Vergroten van de wederzijdse betrokkenheid tussen alle leden van de regionale afdelingen van de lidverenigingen en het regionale huisvandeMens;
 • Instaan voor het bevorderen van de onderlinge communicatie.

Vrijwilligers:

 • Je vertaalt het vrijwilligersbeleid van deMens.nu naar de praktijk.
 • Je schrijft wervende oproepen uit naar potentiële vrijwilligers.
 • Je geeft vrijwilligers een warm onthaal in de organisatie en zorgt voor een blijvende betrokkenheid (o.a. via vorming, waardering, ..) .
 • Je hebt oog voor individuele talenten van mensen en zet hierop ten volle in.
 • Je maakt collega’s warm om vrijwilligers een gepaste ondersteuning te geven.

Onthaal, administratie § logistiek

 • Mee instaan voor een warm en gepast onthaal;
 • Administratieve opdrachten tijdig en correct nakomen;
 • Zorg voor gepast taalgebruik en een verzorgd voorkomen;
 • Zorg voor de werkmiddelen die ter beschikking worden gesteld.

 

3. Specifieke taken

Bij aanvang van de job, start je met de uitbouw van onderstaande terreinen:

Info en educatie:

 • Fungeren als hefboom voor de verspreiding van het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed;
 • Informeren en vormen van mensen, o.a. via klasbezoeken, met betrekking tot vrijzinnig humanistische waarden en structuren; Dit zowel op vraag als proactief; zowel pedagogisch als agogisch;
 • Verstrekken van inlichtingen, eigen of andere publicaties en documenten over het vrijzinnig humanisme in het algemeen en in al zijn deelaspecten (o.a. het netwerk van vrijzinnig humanistische verenigingen);
 • Wisselwerking met het intern kenniscentrum;
 • Indien nodig, deskundig doorverwijzen naar aanbod in het netwerk.

Plechtigheden / riten:

 • Onderkennen van het belang van persoonlijke rituelen bij belangrijke levensmomenten;
 • Inzicht hebben in de specificiteit van de vrijzinnig humanistische plechtigheden en dit ook uitdragen;
 • Creatief en authentiek zijn in het uitwerken van een vrijzinnig humanistische plechtigheid;
 • Professioneel uitvoeren, op maat van de betrokkenen, van diverse vrijzinnig humanistische plechtigheden;
 • Begeleiden van vrijwilligers in het leren uitvoeren van deze plechtigheden.

We zijn op zoek naar iemand met een breed interesseveld. Iemand die zich wil verdiepen in twee kerntaken binnen het beleidsplan van deMens.nu. De accenten worden gelegd op vorming alsook op plechtigheden. Bij deze laatste is empathie belangrijk opdat je zowel bij heugelijke als ingrijpende momenten in het leven een plechtigheid op maat van de persoon kan verzorgen.

Uiteraard hoef je dit alles niet alleen te doen en krijg je steun van collega’s over de hele provincie. Een affiniteit met de onderwerpen is een absolute must. Leergierigheid is minstens even belangrijk.

Uw profiel

4. Profiel

4.1. Levensvisie/waarden

 Van de vrijzinnig humanistisch consulent wordt een duidelijk geprofileerde niet-confessionele levensvisie verwacht en een overeenkomstige consequente levenshouding.

4.2. Cognitieve en technische vaardigheden

 • Je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de job uit te oefenen.
 • Je beheerst actuele softwareprogramma’s van toepassing bij UVV/deMens.nu.
 • Goede kennis hebben van de georganiseerde vrijzinnigheid en de welzijnssector binnen het werkingsgebied.
 • Steeds bereid zijn zich bij te scholen om andere vaardigheden te ontwikkelen.

4.3.  Voorkomen / taalgebruik

 • Een verzorgd en net uiterlijk hebben.
 • Verzorgde en nette kledij dragen.
 • Mondeling een duidelijke, verzorgde en correcte taal hanteren.
 • Schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal hanteren.

5. Vereisten

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen.

 • Tenminste beschikken over een diploma van Bachelor of gelijkgesteld.
 • Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier.
 • Afleggen van een persoonlijkheidstest.
 • De levensbeschouwelijke screening en betrokken proeven met goed gevolg doorlopen.
 • Positief beoordeeld worden voor het vergelijkend gesprek.
 • Gunstig gerangschikt zijn.

Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

6. Competenties

Een vrijzinnig humanistisch consulent bezit volgende competenties of wil erin groeien:

-     Analytisch vermogen

-     Zelfontwikkeling/leervermogen

-     Plannen en organiseren

-     Verantwoordelijkheid

-     Resultaatgerichtheid

-     Klantgerichtheid

-     Innoveren

-     Netwerken

-     Communiceren

-     Samenwerken

-     Flexibiliteit

-     Initiatief nemen

 

Ons aanbod

7. Werkvoorwaarden

De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van deMens.nu en krijgt een standplaats toegewezen. Hij zal het werk plaats- en tijdsonafhankelijk dienen te organiseren in samenspraak met collega’s uit de provincie en onder het gezag van de betrokken directeur.  

De vrijzinnig humanistisch consulent werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dient de vrijzinnig humanistisch consulent optimaal beschikbaar te zijn (occasioneel avond- en weekendwerk).

Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code, het charter omgangsvormen en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

8. Onboarding

Een afronding van het onboardingstraject zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. De arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

9. Bezoldiging

Voor de verloning van een vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 januari 2024 bedraagt € 3.484,89 (index 2,0399).

Voor de verloning van een vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 januari 2024 bedraagt € 2.641,24 (index 2,0399).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

10. Bevordering op basis van graadanciënniteit

Een adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) kan na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu.

11. Hospitalisatieverzekering

Bij positieve afronding van de periode van onboarding, zoals bedoeld in punt 8, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden naar zijn/haar gezinsleden.

12. Woon-werkverkeer

De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

13. Opleidingsmogelijkheden

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

 

 

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.