fbpx
deMens.nu

vacature: deeltijdse (19 uur) educatief medewerker UCOS – bepaalde duur t.e.m. 31/12/2022

Job beschrijving

deMens.nu is de vrijzinnig humanistische koepelorganisatie met 32 huizenvandeMens en 35 lidverenigingen, allen met een specifieke werking. Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. De rechten van de mens zijn ons referentiekader. Het geloof in de mens staat centraal.

De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu met standplaats UCOS te Brussel.

UCOS ijvert voor rechtvaardige en democratische verhoudingen in de wereld, voor vrede, voor duurzame ontwikkeling, voor gendergelijk-waardigheid en voor sociale rechtvaardigheid.
Ze heeft eveneens tot doel om kennis- en ervaringsuitwisseling tussen Noord en Zuid actief te bewerkstelligen. Ze doet dit vanuit een vrijzinnig-humanistisch perspectief.
Je gaat als educatief medewerker versterking bieden aan het team ‘studentenprojecten’. Hierbij ligt je focus op projecten rond dekolonisatie en antiracisme.

 

Takenpakket

Studentenproject: WeDecolonize (VUB) –

‘Dekolonisatie over de universiteitsgrenzen heen’

1. Voorbereiding en coördinatie strategische werkgroep WeDecolonize:

 • Uitwerking en opvolging operationele structuur werkgroep en projectwerking via co-creatieproces met de leden.
 • Voorbereiding en coördinatie van vergaderingen en bijeenkomsten (weekends) van de werkgroep: organisatie, opmaak agenda, verslag en planning.

2. Uitwerking, coördinatie en uitvoering van initiatieven en acties rond dekolonisatie, antiracisme en valorisatie van intellectuele en culturele productie van geracialiseerde personen:

 • Beheer en uitbouw van de bibliotheek en het online platform van WeDecolonize. Uitbouw impliceert zowel verdere uitbouw van het aanbod als het bereik naar andere hoger onderwijsinstellingen.
 • Uitwerking en organisatie van laagdrempelige evenementen rond dekolonisatie, anti-racisme en valorisatie van intellectuele en culturele productie van geracialiseerde personen. Evenementen zowel van academische als socioculturele aard of transversaal. In eerste focus op studenten, maar sporadisch ook gericht op een breder publiek van academici en/of beleidsmakers hoger onderwijs (colloquia).
 • Praktisch-logistieke organisatie van safe space gesprekken voor geracialiseerde studenten en verdere optimalisatie van deze methodiek met het oog op de inzetbaarheid ervan in andere academische en niet-academische contexten.

3. Consolidatie van opgebouwde kennis rond dekolonisatie en antiracisme:

 • Medewerking aan de uitwerking en verspreiding van beleidsvoorstel(len) van het interuniversitair netwerk t.a.v. beleidsmakers hoger onderwijs.
 • Disseminatie van opgebouwde kennis naar zowel studenten als, academici en het bredere publiek via opiniestukken, social media content, leermateriaal, enz. in samenwerking met de werkgroep van WeDecolonize en het interuniversitair netwerk rond dekolonisatie.

4. Uitbouwen en onderhouden van een (inter)nationaal netwerk van studentenverenigingen, lobby-, advocacy-, en diaspora-organisaties, academici en beleidsmakers, in functie van de voorgaande activiteiten.:

 • Logistiek-administratieve ondersteuning van het interuniversitair netwerk rond dekolonisatie.

 

Administratieve taken en ondersteuning van de algemene werking

1. Ondersteuning bij de opmaak en redactie van subsidiedossiers en verslaggeving voor monitoring en evaluatie van resultaten op projectniveau.
2. Bijdragen tot de ontwikkeling van de organisatie:

 • Briefing van collega’s over projectvorderingen, deelname aan teamvergaderingen en -activiteiten.
 • Sporadisch een opleidingsmoment voorbereiden en voorzien aan de collega’s vanuit de eigen, specifieke opgebouwde (project)expertise.

3. Meewerken aan de strategie en de inhoudelijk-operationele lijn van de organisatie rond de thema’s dekolonisatie en antiracisme.

 

 

Uw profiel

Functie gebonden competenties

Didactische vaardigheden

 • Vermogen om informatieve en educatieve inhoud op goed gestructureerde en exhaustieve, maar gedoseerde, wijze over te brengen. Zowel in gerichte presentatievorm als via participatieve groepsdynamieken.
 • Beheersen en/of aanleren van didactische methodieken voor het faciliteren en ondersteunen van co-creatieprocessen.

Organisatorische vaardigheden

 • Het vermogen om doelstellingen te vertalen naar planningen en taakspecifieke overzichten.
 • Het vermogen om planningen op te maken, op te volgen, bij te sturen en uit te voeren voor zowel individuele activiteiten en evenementen als voor projectfaseringen op middellange en langere termijn.
 • Autonoom de toegewezen taken en verantwoordelijkheden kunnen plannen en uitvoeren.

Schrijfvaardigheid

 • Inzicht in tekstopbouw en -structuur.
 • Inzicht in en beheersing van verschillende registers om teksten op te stellen voor een gevarieerd publiek: studenten, subsidieverstrekkers, academici, beleidsmakers, breed publiek, enz

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Sluit aan bij de didactische vaardigheden en idem schrijfvaardigheid:

 • Gestructureerd, exhaustief en gedoseerd informatieve en educatieve inhoud kunnen overbrengen.
 • Beheersing van verschillende registers: academisch-formeel en informeel gericht op een gevarieerd publiek en de opportuniteit van deze registers correct kunnen inschatten.

Organisatiebetrokkenheid

 • • Vertegenwoordiging van UCOS en de werkgroep van WeDecolonize t.o.v. verschillende interne en externe stakeholders.

Analytische vaardigheden

 • Syntheses kunnen maken van academische teksten en beleidsteksten.
 • Hoofd- van bijzaken kunnen onderscheiden bij informatieverzameling.

Samenwerking

 • Actief en constructief kunnen deelnemen aan overlegmomenten, brainstormsessies en groepsgesprekken.
 • Eigen ervaringen, meningen en feedback kunnen geven aan collega’s en samenwerkingspartners.
  Open, onbevooroordeelde gesprekken en discussies kunnen voeren met collega’s, partners en personen die werken volgens een andere aanpak en/of die andere waarden en normen hanteren.
  Constructief kunnen omgaan met feedback en raad van je collega’s.

Algemeen

 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands; kennis van de Franse en Engelse taal zijn een meerwaarde.
 • Je bent flexibel inzetbaar en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.
 • Rijbewijs B is een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van Office 365 (MS Word, Excel, PPT en Teams).
 • Persoonlijke ervaringsdeskundigheid in de centrale thema’s dekolonisatie en antiracisme zijn een grote meerwaarde voor het project.
 • Kennis van grootstedelijk Brussel, de Vrije Universiteit Brussel en het Vlaams hoger onderwijs.
 • Inzicht in (de)kolonialisatie, antiracisme en intersectionaliteit.

Levensvisie/waarden

Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en een overeenkomstige consequente levenshouding.

Vereisten

- Je beschikt minstens over een Bachelor diploma
- Door de selectiejury van deMens.nu toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsformulier.
- De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
- De proeven met goed gevolg doorlopen.
- Positief beoordeeld worden voor het vergelijkend gesprek.

Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.

Werkvoorwaarden

De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu met standplaats UCOS te Brussel.
Als vrijzinnig humanistisch consulent werk je deeltijds (19 uur) in een contract voor bepaalde duur tot en met 31/12/2022. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dien je optimaal beschikbaar te zijn. Avond- en weekendwerk behoren tot je opdracht.

Als vrijzinnig humanistisch consulent word je geacht je te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

Onboarding

De afronding van het onboardingtraject zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. De arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

 

 

Ons aanbod

Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 september 2021 bedraagt € 1.487,13 € voor een deeltijdse betrekking (index 1,7410).
Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 september 2021 bedraagt € 1.127,11€ voor een deeltijdse betrekking (index 1,7410).
Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.
Bevordering op basis van graadanciënniteit

Een adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (bachelor of gelijkgesteld) kan na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van UVV/deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van UVV/deMens.nu.

Hospitalisatieverzekering

Bij positieve afronding van het onboardingtraject, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.

Woon-werkverkeer

De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

Opleidingsmogelijkheden

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact

Geïnteresseerd? Vul het sollicitatieformulier hieronder in. Solliciteren kan nog t.e.m. 24 november 2021.


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.