fbpx
deMens.nu

Vacature: HR- medewerker met een hart voor mensen – voltijds

Job beschrijving

PROFIELVOORWAARDEN EN TAAKOMSCHRIJVING

1. JOBINHOUD

Als HR-medewerker binnen deMens.nu sta je in voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen vanuit een HR- dienstverlening. Deze opdracht is natuurlijk niet evident! Gelukkig sta je er niet alleen voor en kan je samen met de directeur HR, je HR-collega en de HR-ambassadeurs de uitdaging aangaan.

Het klinkt misschien allemaal nog wat abstract, dus daarom een woordje uitleg over onze organisatie. deMens.nu is de koepel van de vrijzinnig humanistische verenigingen in Nederlandstalig België. In een notendop heeft de wetgever ons de opdracht gegeven te voorzien in niet-confessionele dienstverlening (denk daarbij aan plechtigheden, gesprekken of gemeenschapsvorming). Om dit mogelijk te maken, zijn er verschillende huizenvandeMens die fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats. Je kan er binnenspringen voor een activiteit, een gesprek, een plechtigheid, een vraag over waardig levenseinde, vrijwilligerswerk, een stage,…

Binnen je opdracht ben je een verbindende persoon tussen de centraal georganiseerde HR- functie en de decentrale organisatiestructuren. Onze waardenwerkers zijn het kapitaal van de organisatie en het is jouw verantwoordelijkheid als HR-medewerker om hierop in te zetten.

2. BIJZONDERE TAKEN

- Je begrijpt welke strategische uitdagingen deMens.nu kent en hoe HR hierop kan inspelen met het oog op het leveren van toegevoegde waarde;
- Je implementeert de HR-visie en geeft vorm aan de zelforganisatie;
- Je zet het welbevinden van collega’s centraal en je streeft naar een continue ontwikkeling van elk van hen;
- Je organiseert zelfstandig de rekrutering en selectie van nieuwe collega’s;
- Je ondersteunt leidinggevenden en waardenwerkers binnen de verschillende HR-domeinen;
- Je speelt in op mogelijke vragen die er zijn op het gebied van HR en gaat hier proactief mee aan de slag;
- Integriteit en loyaliteit zijn voor jou vaste waarden.

 

Uw profiel

3. PROFIEL

Levensvisie/waarden
Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en houding.

Sociale vaardigheden:
Je bent in staat om met alle stakeholders te werken. Je laat je niet snel uit het lood slaan en bent in staat ideeën op een enthousiaste en communicatieve manier te presenteren.
Je hebt affiniteit met de organisatorische aspecten van deMens.nu en wenst je hierin verder te verdiepen.
Je bent iemand die niet klinisch denkt, dus niet louter denkt vanuit de persoon, maar ook de invalshoek van de organisatie hanteert.
Je bent een zelfstarter met gezond verstand. Daarom zal je zelfstandig moeten kunnen werken, je steeds baseren op wetenschappelijk verantwoorde methoden (evidence based), en ben je extravert genoeg om het nodige initiatief te nemen.
Je bent daarom ook iemand die werkt met doelstellingen, en vanuit doelstellingen kan bepalen wat er dient te gebeuren.

Voorkomen/taalgebruik
Je hebt een verzorgd uiterlijk. Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk duidelijke, correcte taal.

4. VEREISTEN

- Je beschikt over een diploma Master in de Psychologie, optie Arbeid en Organisatie, of elke vergelijkbare opleiding met andere benaming
- Of Je beschikt over een Master met de nodige HR- ervaring ter zake
- Of je beschikt over een relevant diploma op Bachelor niveau met de nodige HR ervaring ter zake;
- Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsformulier;
- De levensbeschouwelijke screening doorstaan;
- De proeven met goed gevolg doorlopen;
- Positief beoordeeld worden voor het vergelijkend gesprek;
- Gunstig gerangschikt zijn.

Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

5. COMPETENTIES

Een HR-medewerker bezit volgende competenties of wil erin groeien:
- Analytisch vermogen
- Zelfontwikkeling/leervermogen
- Plannen en organiseren
- Verantwoordelijkheid
- Resultaatgerichtheid
- Klantgerichtheid
- Innoveren
- Netwerken
- Communiceren
- Samenwerken
- Flexibiliteit
- Initiatief nemen

Ons aanbod

6. WERKVOORWAARDEN

Als vrijzinnig humanistisch consulent binnen HR, maak je deel uit van het personeelskader van deMens.nu met standplaats Federaal Secretariaat te Brussel. Je zal het werk dienen te organiseren in samenspraak met en onder de leiding van de directeur HR.
Als vrijzinnig humanistisch consulent werk je voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, ben je optimaal beschikbaar. Occasioneel avond- en weekendwerk behoren tot je opdracht.
Je statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.
Als HR-medewerker wordt je geacht je te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code, het charter omgangsvormen en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

7. EVALUATIE

Een evaluatie zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. Je arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

8. BEZOLDIGING

Voor je verloning als vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 december 2020 bedraagt € 2.974,26 (index 1,7410).
Voor je verloning als vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 december 2020 bedraagt € 2.254,23 (index 1,7410).
Vakantiegeld en de eindejaartoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

9. BEVORDERING OP BASIS VAN GRAADANCIËNNITEIT

Als adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) kan je na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), met herleiding van je anciënniteit naar 2/3de.
Als vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld) kan je na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit.

10. HOSPITALISATIEVERZEKERING

Bij een positieve evaluatie, zoals vermeld onder punt 7, krijg je een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan je deze, mits betaling, uitbreiden tot jouw gezinsleden.

11. WOON-WERKVERKEER

Wanneer je gebruikt maakt van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel om de verplaatsing te maken tussen jouw verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, krijg je van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
Wanneer je steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, of je begeeft je te voet van je verblijfplaats naar je tewerkstellingsplaats, krijg je van de werkgever een tegemoetkoming.

12.OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

Je wordt geacht je permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot je takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.