fbpx
deMens.nu

Vacature: Projectmedewerk(st)er HUJO

Job beschrijving

* voormalige benaming: moreel consulent, cfr. de wet van 21 juni 2002.

* hij=hij/zij/x

 

1. Algemene taakomschrijving

deMens.nu is de vrijzinnig humanistische koepelorganisatie met 32 huizenvandeMens en 35 lidverenigingen, allen met een specifieke werking. Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. De rechten van de mens zijn ons referentiekader. Het geloof in de mens staat centraal.

De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu met standplaats het HUJO.

Hujo of languit Humanistische Jongeren vzw is een incubator en platform voor en door jonge vrijdenkers van 6 tot 30 jaar.
Via eigen projecten en vrijetijdsactiviteiten dagen we jonge mensen uit om nieuwsgierig naar de wereld te kijken, eigenaarschap op te nemen binnen hun eigen leefomgeving, mensenrechten beleefbaar te maken en in alles zelf te denken én samen te leven.

2. Bijzondere taken en vereisten

We zoeken een sociale, creatieve en bevlogen collega. Als medewerker van Hujo heb je veel zin om wetenschap, dialoog en kritisch denken op een ludieke manier bij jongeren te brengen. Onze nieuwe collega heeft het enthousiasme en vindingrijkheid van een echte jeugdwerker, kan zelfstandig taken uitvoeren en is goed in het plannen, organiseren alsook het administratief afhandelen van activiteiten. Een rijbewijs B is een vereiste.

Hujo houdt rekening met factoren als geslacht, gender, opleidingsniveau, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte en wisselwerking tussen deze factoren.

Algemeen functioneer je als projectmedewerker(st)er binnen het team van Hujo. Dit betekent dat je mee verantwoordelijk bent voor de opzet, de uitvoering en de bijsturing van activiteiten binnen het kader van ons beleidsplan. Ons pedagogisch team staat garant voor dynamisme. Je bent dus flexibel en bereid om in onderling overleg breed ingezet te worden als projectmedewerker. Op onze website (www.hujo.be) en onze facebookpagina, kom je meer te weten over onze diverse projecten en activiteiten.

Concreet betekent dit:

● Je coacht en werft vrijwilligers. Je werkt nauw samen met vrijwilligers om samen de activiteiten vorm te geven.

● Je zorgt dat de activiteiten logistiek en inhoudelijk op punt staat, voert promo, onderhoudt contact met partners en bouwt nieuwe partnerschappen uit.

● Je overlegt regelmatig met het pedagogisch team om samen de inhoudelijke werking op te volgen en vlot te laten verlopen.

Je begeleidt zelf ook workshops, activiteiten en vormingen voor verschillende doelgroepen.

Uw profiel

3. Profiel

3.1. Levensvisie/waarden

Van de vrijzinnig humanistisch consulent wordt een duidelijk geprofileerde niet-confessionele levensvisie verwacht en een overeenkomstige consequente levenshouding.

3.2. Cognitieve en technische vaardigheden

- Beschikken over voldoende kennis en kunde om de job te operationaliseren.
- Basiskennis inzake werken met PC in functie van de job is vereist.
- Goede kennis hebben van de georganiseerde vrijzinnigheid binnen het werkingsgebied.
- Steeds bereid zijn zich bij te scholen om andere vaardigheden te ontwikkelen.

3.3. Voorkomen/ taalgebruik

- Een verzorgd en net uiterlijk hebben.
- Verzorgde en nette kledij dragen.
- Mondeling een duidelijke, verzorgde en correcte taal hanteren.
- Schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal hanteren.

3.4 Specifieke vaardigheden

- Je vindt kritisch denken, dialoog en wetenschap belangrijk en wil dit vertalen naar kinderen en jongeren.
- Je hebt ervaring in het jeugdwerk of hebt grote affiniteit met jongeren.
- Je kan vrijwilligers coachen en inspireren zodat ze het beste van zichzelf geven.
- Je stemt je initiatieven af met de collega’s moreel consulenten binnen de Huizen van de Mens, je participeert actief in dit landelijke netwerk en zoekt kruisbestuivingen op.
- Je vertaalt gestelde doelen in concrete acties, inclusief de benodigde middelen, mensen en tijd.
- Je bent je bewust van een bredere maatschappelijke context en je eigen verantwoordelijkheid daarin
- Je blijft efficiënt functioneren, ook wanneer taken of verwachtingen onverwachts veranderen
- Je experimenteert graag met mogelijkheden en probeert verschillende aanpakken uit.
- Je bent nauwgezet in het opvolgen van afspraken met de vele partners en het documenteren van het project met het oog op declareren van kosten en het staven van subsidies.
- Avond- of weekendwerk schrikken je niet af.
- Je beschikt over een rijbewijs B.

4. Vereisten

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen.

- Tenminste beschikken over een diploma van Bachelor of gelijkgesteld.
- Door de selectiejury toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier.
- De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
- De proeven met goed gevolg doorlopen.
- Een positief onderhoud met de selectiejury hebben.
- Na deelname aan het vergelijkend gesprek een positief advies krijgen
- Gunstig gerangschikt zijn.

Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

5. Competenties

Een vrijzinnig humanistisch consulent bezit volgende competenties of wil erin groeien:

- Analytisch vermogen
- Zelfontwikkeling/leervermogen
- Plannen en organiseren
- Verantwoordelijkheid
- Resultaatgerichtheid
- Klantgerichtheid
- Innoveren
- Netwerken
- Communiceren
- Samenwerken
- Flexibiliteit
- Initiatief nemen

 

Ons aanbod

6. Werkvoorwaarden

De vrijzinnig humanistisch consulent/projectmedewerk(st)er HUJO maakt deel uit van het personeelskader van deMens.nu en krijgt een standplaats toegewezen bij HUJO. Hij zal het werk plaats- en tijdsonafhankelijk dienen te organiseren. Op ons kantoor in Antwerpen werken 2 werknemers, op ons kantoor in Gent werken 4 werknemers.
De projectmedewerk(st)er heeft zijn standplaats Antwerpen, maar thuiswerk is evenwaardig. Binnen het team heerst een informele sfeer en sterke collegialiteit. Beide locaties zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

De vrijzinnig humanistisch consulent werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dient de vrijzinnig humanistisch consulent optimaal beschikbaar te zijn (occasioneel avond- en weekendwerk).
Zijn statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

7. Onboarding

Een afronding van het onboardingstraject zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. De arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

8. Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 oktober 2021 bedraagt € 3.033,71 (index 1,7758).

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 oktober 2021 bedraagt € 2.299,29 (index 1,7758).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

9. Bevordering op basis van graadanciënniteit

Een adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) kan na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu.

10. Hospitalisatieverzekering

Bij positieve evaluatie, zoals bedoeld in punt 8, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.

11. Woon-werkverkeer

De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.
De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

12. Opleidingsmogelijkheden

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Inhoudelijke vragen

Contacteer Hanne op 0489 22 49 57. Snelle indiensttreding is mogelijk. Zodra we een geschikte kandidaat vinden, wordt de positie ingevuld.

 

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.