fbpx
deMens.nu

Vacature: Stafmedewerker VC Het Geuzenhuis Gent (*)

Job beschrijving

* hij=hij/zij/x

* voormalige benaming: niet-confessionele morele dienstverlening

* contract van bepaalde duur voor 1 jaar met kans op verlenging.

 

 1. Algemene taakomschrijving

deMens.nu is de vrijzinnig humanistische koepelorganisatie met 32 huizenvandeMens en 35 lidverenigingen, allen met een specifieke werking. Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. De rechten van de mens zijn ons referentiekader. Het geloof in de mens staat centraal.

De opdracht van de stafmedewerker in het geuzenhuis bestaat erin het vrijzinnig humanisme te promoten bij het brede publiek.

Het klinkt misschien allemaal nog wat abstract, dus daarom een woordje over onze organisatie. deMens.nu is de koepel van vrijzinnig humanistische verenigingen in Nederlandstalig België. Samen met onze Franstalige collega’s zijn we verenigd in een gemeenschappelijk wettelijk erkend orgaan: de Centrale Vrijzinnige Raad.

In een notendop heeft de wetgever ons de opdracht gegeven te voorzien in vrijzinnig humanistische dienstverlening. Deze dienstverlening wordt georganiseerd door deMens.nu en haar lidverenigingen en wordt onderverdeeld in verschillende kerntaken (plechtigheden; gesprekken; info & educatie; PR & representatie; onthaal, administratie en logistiek; gemeenschapsvorming; jongeren en vrijwilligers). Van individuele bijstand tot collectieve actie. Dit vertaalt zich in activiteiten op het terrein, ontmoetingen, mediaproducties, etc. en is gericht op het bevorderen van de autonomie en het ‘empoweren’ van mensen. Zingeving en gemeenschapsvorming staan centraal.

De dienstverlening gebeurt op basis van de deontologische code, het charter omgangsvormen en praktijkrichtlijnen van deMens.nu in respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon. Ze wordt aangeboden of georganiseerd vanuit daartoe erkende huizenvandeMens en wordt ondersteund door het federaal secretariaat. Deze huizenvandeMens fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats.

deMens.nu en haar lidverenigingen  zijn in heel wat uiteenlopende sectoren actief: jongerenwerking, jeugdhulp, de bevordering van het slaagpercentage op school, onderwijs, studenten- en alumniwerking, seksualiteit en gezinsplanning, popularisering van de wetenschappelijke kennis, seniorenwerking, verslavingszorg, morele bijstand in ziekenhuizen en woonzorgcentra, morele bijstand bij de krijgsmacht, morele bijstand aan gedetineerden, hulp aan justitiabelen en slachtoffers, de bevordering van interculturaliteit, de maatschappelijke integratie, de ontwikkelingssamenwerking, de strijd tegen onzekerheid, uitsluiting, onrechtvaardigheid en ongelijkheid, en ga zo maar door ...

Kortom deze job biedt vele uitdagingen en veel mogelijkheden tot zelfontplooiing.

 

2. Bijzondere taken en vereisten

Als stafmedewerker bij het vrijzinnig centrum Het Geuzenhuis sta je in hoofdzaak in voor het promoten van het vrijzinnig humanisme bij het breder publiek, door het:

 1. Verzorgen van de programmatie in en rond het Geuzenhuis

Je promoot het vrijzinnig humanisme via de organisatie van evenementen die een breed publiek aanspreken. De focus ligt steeds op het kritisch denken:

- Nacht van de Vrijdenker: jaarlijks filosofiefestival, zie www.nachtvandevrijdenker.be

- Gespreksavonden, lezingen en debatten: zie geuzenhuis.be

- Opvolging financiën programmatie: begroting opstellen, subsidiedossiers indienen, financieel overzicht per project bewaren

- Je gaat samenwerkingsverbanden aan met vrijzinnige partners en/of pluralistische organisaties

 1. 2. Ontvangen van diverse schoolbezoeken 

Je ontvangt scholen uit Gent en Oost-Vlaanderen. Je geeft uitleg over het vrijzinnig humanisme aan groepen uit zowel lager als secundair onderwijs. De groepen zijn divers samengesteld (alle levensbeschouwingen zijn vertegenwoordigd).

 

3. Bevorderen van de interlevensbeschouwelijke dialoog

Het Geuzenhuis vertegenwoordigt samen met huisvandeMens Gent het vrijzinnig humanisme in de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent. Je organiseert samen met de stad initiatieven om de interlevensbeschouwelijke dialoog te bevorderen.

 

4. Bijstaan van lidorganisaties op organisatorisch vlak

- Je ondersteunt de lokale vrijzinnige verenigingen in samenspraak met hun besturen

- Je onderhoudt goede relaties met de HuizenvandeMens

 

5. Bijdragen tot de eindredactie van het magazine De Geus

- Je maakt deel uit van de redactieraad

- Je gaat samen op zoek gaan naar interessante thema’s en auteurs

- Je redigeert samen binnenkomende teksten en levert zo nodig zelf kopij

Uw profiel

3. Profiel

 

3.1. Levensvisie/waarden

Er wordt verwacht dat je een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en een overeenkomstige consequente levenshouding hanteert.

3.2. Cognitieve en technische vaardigheden

 • Je hebt een goede kennis van de georganiseerde vrijzinnigheid
 • Je hebt een voorliefde voor kritisch denken en filosofie
 • Je bent nieuwsgierig naar wat er leeft in de wereld en volgt de actualiteit op
 • Je hebt een sterk organisatorisch vermogen
 • Je bent een teamplayer, je werkt nauw samen met collega’s en vrijzinnige partners
 • Je staat open voor nieuwe ideeën
 • Je bent een netwerker, je legt makkelijk contacten binnen en buiten het werkveld
 • Je spreekt graag voor een groep
 • Je kan goed omgaan met deadlines
 • Je bent stressbestendig
 • Avond- en weekendwerk schrikken je niet af
 • Je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de job uit te oefenen;
 • Je beheerst actuele softwareprogramma’s van toepassing bij het Geuzenhuis;
 • Je bent steeds bereid je bij te scholen om andere vaardigheden te ontwikkelen.

3.3. Voorkomen/ taalgebruik

 • Je hebt een verzorgd uiterlijk en je draagt verzorgde en nette kledij;
 • Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal.

 

4. Vereisten

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen.

 • Je beschikt minimum over een diploma Bachelor of gelijkgesteld;
 • Je wordt door de selectiejury toegelaten tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier;
 • Je doorloopt met succes een levensbeschouwelijke screening tijdens een gesprek;
 • Je legt de proeven met goed gevolg af;
 • Je wordt positief beoordeeld tijdens het vergelijkend gesprek;
 • Je wordt voorgedragen als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

 

5. Competenties

Een vrijzinnig humanistisch consulent bezit volgende competenties of wil erin groeien:

 

-     Analytisch vermogen

-     Zelfontwikkeling/leervermogen

-     Plannen en organiseren

-     Verantwoordelijkheid

-     Resultaatgerichtheid

-     Klantgerichtheid

-     Innoveren

-     Netwerken

-     Communiceren

-     Samenwerken

-     Flexibiliteit

-     Initiatief nemen

Ons aanbod

 6. Werkvoorwaarden

Je maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu en krijgt een standplaats toegewezen in Het Geuzenhuis voor 1 jaar, in een contract van bepaalde duur. Je zal het werk plaats- en tijdsonafhankelijk dienen te organiseren in samenspraak met collega’s uit de provincie en onder het gezag van de betrokken directeur.

Je werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, en met het oog op de continuïteit van de werking, dien je optimaal beschikbaar te zijn. Occasioneel avond- en weekendwerk behoren tot de opdracht.

Je wordt geacht je te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code, het charter omgangsvormen en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de vrijzinnig humanistische dienstverlening. Dit statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

 

7. Onboarding

Wanneer je start in deze functie kom je terecht in een onboardingtraject van 6 maanden. Bij afloop van deze periode wordt beslist of de arbeidsovereenkomst gehandhaafd blijft.

 

8. Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 november 2022 bedraagt € 3.283,81 (index 1,9222).

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 november 2022 bedraagt € 2.488,84 (index 1,9222).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

 

9. Bevordering op basis van graadanciënniteit

Als adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) kan je na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Als vrijzinnig humanistisch consulent kan je na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu.

 

10. Hospitalisatieverzekering

Bij een positieve afronding van het onboardingtraject, zoals beschreven in punt 7, krijg je een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. Indien je dit wenst kan de verzekering, mits betaling, uitbreiden tot je gezinsleden.

 

11. Woon-werkverkeer        

Wanneer je van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald. Je kan je ook steeds te voet of met de fiets verplaatsen tussen je verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, hiervoor krijg je van de werkgever een tegemoetkoming.

 

12. Opleidingsmogelijkheden

Je wordt verwacht je permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot jouw takenpakket behoren. Een ontwikkelingsplan zal op dat moment worden opgesteld en door de werkgever gefaciliteerd en ondersteund worden.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.