fbpx
deMens.nu

Vacature: vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Tienen (*)

Job beschrijving

Met specialisatie gemeenschapsvorming - info & educatie

* voormalige benaming: moreel consulent, cfr. de wet van 21 juni 2002.
* hij=hij/zij/x
* voormalige benaming: niet-confessionele morele dienstverlening

 

 1. Algemene taakomschrijving

De opdracht van de vrijzinnig humanistisch consulent bestaat erin de vrijzinnig humanistische dienstverlening* uit te bouwen en uit te dragen.

Gelukkig sta je er niet alleen voor en zijn er verschillende gemotiveerde collega’s die samen met jou deze uitdaging aangaan

Het klinkt misschien allemaal nog wat abstract, dus daarom een woordje over onze organisatie. deMens.nu is de koepel van vrijzinnig humanistische verenigingen in Nederlandstalig België. Samen met onze Franstalige collega’s zijn we verenigd in een gemeenschappelijk wettelijk erkend orgaan: de Centrale Vrijzinnige Raad.

In een notendop heeft de wetgever ons de opdracht gegeven te voorzien in vrijzinnig humanistische dienstverlening. Deze dienstverlening wordt georganiseerd door deMens.nu en haar lidverenigingen en wordt onderverdeeld in verschillende kerntaken (plechtigheden; gesprekken; info & educatie; PR & representatie; onthaal, administratie en logistiek; gemeenschapsvorming; jongeren en vrijwilligers). Van individuele bijstand tot collectieve actie. Dit vertaalt zich in activiteiten op het terrein, ontmoetingen, mediaproducties, etc. en is gericht op het bevorderen van de autonomie en het ‘empoweren’ van mensen. Zingeving en gemeenschapsvorming staan centraal.

De dienstverlening gebeurt op basis van de deontologische code, het charter omgangsvormen en praktijkrichtlijnen van deMens.nu in respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon. Ze wordt aangeboden of georganiseerd vanuit daartoe erkende huizenvandeMens en wordt ondersteund door het federaal secretariaat. Deze huizenvandeMens fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats.

deMens.nu en haar lidverenigingen  zijn in heel wat uiteenlopende sectoren actief: jongerenwerking, jeugdhulp, de bevordering van het slaagpercentage op school, onderwijs, studenten- en alumniwerking, seksualiteit en gezinsplanning, popularisering van de wetenschappelijke kennis, seniorenwerking, verslavingszorg, morele bijstand in ziekenhuizen en woonzorgcentra, morele bijstand bij de krijgsmacht, morele bijstand aan gedetineerden, hulp aan justitiabelen en slachtoffers, de bevordering van interculturaliteit, de maatschappelijke integratie, de ontwikkelingssamenwerking, de strijd tegen onzekerheid, uitsluiting, onrechtvaardigheid en ongelijkheid, en ga zo maar door ...

Kortom deze job biedt vele uitdagingen en veel mogelijkheden tot zelfontplooiing.

 

2. Bijzondere taken en vereisten

Als vrijzinnig humanistisch consulent ben je vooral bezig met:

 • Gemeenschapsvorming
 • Info en educatie
 • Plechtigheden/ Riten
 • Gesprekken levensvragen en zelfbeschikking
 • PR en representatie vrijzinnig humanistische gemeenschap
 • Vrijwilligers en jongeren
 • ……………

Concreet wil dit zeggen dat er gewerkt wordt vanuit een humanistisch-emancipatorische grondhouding en aanpak binnen volgende werkgebieden:

Gesprekken levensvragen en zelfbeschikking:

 • Je werkt vanuit het concept van emancipatie en methodische doorverwijzing waarbij met de cliënt, binnen een beperkt tijdkader, samen gezocht wordt naar een oplossing die het best bij zijn behoeften aansluit en zo mee bijdraagt tot de zelfredzaamheid en vat op eigen leven;
 • Je werkt steeds vanuit een laagdrempelig en toegankelijk perspectief;
 • Therapeutische hulpverlening wordt uitgesloten.

Plechtigheden/ riten:

 • Je onderkent het belang van persoonlijke rituelen bij belangrijke levensmomenten;
 • Je hebt inzicht in de specificiteit van de vrijzinnig humanistische plechtigheden en draagt dit ook uit;
 • Je bent creatief en authentiek in het uitwerken van een vrijzinnig humanistische plechtigheid;
 • Je bent professioneel in het uitvoeren van diverse vrijzinnig humanistische plechtigheden;
 • Je begeleidt vrijwilligers in het leren uitvoeren van deze plechtigheden.

PR en representatie vrijzinnig humanistische gemeenschap:

 • Je draagt en verankert het vrijzinnige gedachtengoed naar het brede maatschappelijke veld;
 • Je neemt Initiatieven die bijdragen tot het ontstaan en vormen van een plaatselijke of regionale vrijzinnig humanistische gemeenschap;
 • Je brengt actief belangrijke actoren in kaart;
 • Je onderhoudt, voedt en betrekt contacten;
 • Je voert een actieve en doelgerichte aanwezigheidspolitiek in de diverse domeinen en op verschillende niveaus;
 • Je hebt een wisselwerking met het intern kenniscentrum.

Vrijwilligers:

 • Je vertaalt het vrijwilligersbeleid van deMens.nu naar de praktijk.
 • Je schrijft wervende oproepen uit naar potentiële vrijwilligers.
 • Je geeft vrijwilligers een warm onthaal in de organisatie en zorgt voor een blijvende betrokkenheid (o.a. via vorming, waardering ,..) .
 • Je hebt oog voor individuele talenten van mensen en zet hierop ten volle in.
 • Je maakt collega’s warm om vrijwilligers een gepaste ondersteuning te geven.

Onthaal, administratie § logistiek

 • Je staat mee in voor een warm en gepast onthaal;
 • Je komt je administratieve opdrachten tijdig en correct na;
 • Je zorgt voor een gepast taalgebruik en een verzorgd voorkomen;
 • Je zorgt voor de werkmiddelen die ter beschikking worden gesteld.

 

3. Specifieke taken

Binnen het takenpakket wordt een bijzondere nadruk gelegd op de kerntaak info en educatie alsook op de kerntaak gemeenschapsvorming.

Info en educatie:

 • Fungeren als hefboom voor de verspreiding van het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed;
 • Informeren en vormen van mensen met betrekking tot vrijzinnig humanistische waarden en structuren en dit op regionaal niveau. Dit zowel op vraag als proactief; zowel pedagogisch als agogisch;
 • Verstrekken van inlichtingen, eigen of andere publicaties en documenten over het vrijzinnig humanisme in het algemeen en in al zijn deelaspecten (o.a. het netwerk van vrijzinnig humanistische verenigingen);
 • Wisselwerking met het intern kenniscentrum;
 • Indien nodig, deskundig doorverwijzen naar aanbod in het netwerk.

Gemeenschapsvorming:

 • Dit omvat alle initiatieven die een link hebben met het georganiseerd vrijzinnig humanisme, met het waardenkader van deMens.nu;
 • Je bewaakt de vrijzinnig humanistische identiteit in alles wat je naar buiten brengt vanuit deMens.nu;
 • Je werkt samen met en ondersteund lidverenigingen; organisaties die het vrijzinnige humanistisch gedachtengoed onderschrijven en vrijzinnig humanistische individuen;
 • Je ze acties op ten bate van de eigen gemeenschap;
 • Je vergroot de wederzijdse betrokkenheid tussen alle leden van de regionale afdelingen van de lidverenigingen en de huizenvandeMens;
 • Je staat in voor het bevorderen van de onderlinge communicatie.

We zijn op zoek naar iemand met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en een breed interesseveld. Iemand die een abstracte vraag, situatie kan ontleden, verbanden legt en logische conclusies trekt. Iemand die prioriteiten en doelen kan bepalen, er de nodige acties, tijd en middelen aan koppelt om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken. Iemand die positief kijkt naar verandering, zoekt naar processen en structuren die tegemoetkomen aan toekomstige uitdagingen. Iemand die een bijdrage kan leveren aan een gemeenschappelijk resultaat en hiervoor relaties tot samenwerking opzet. Iemand die ervan houdt om aan kennisoverdracht te doen en de gepaste methodieken hiervoor aanwendt. Iemand die zorgt voor een kruisbestuiving tussen gemeenschapsvorming en info en educatie.

Je krijgt hierbij ondersteuning van een team van collega’s die zich provinciaal toeleggen op deze materies. Een affiniteit met de onderwerpen is een absolute must. Leergierigheid is minstens even belangrijk.

 

Uw profiel

4. Profiel

4.1. Levensvisie/waarden

 Er wordt verwacht dat je een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en een overeenkomstige consequente levenshouding hanteert.

4.2. Cognitieve en technische vaardigheden

 • Je beschikt over voldoende kennis en kunde om de job te operationaliseren.
 • Je hebt een basiskennis inzake werken met PC in functie van de job is vereist.
 • Je hebt een goede kennis van de georganiseerde vrijzinnigheid en de welzijnssector binnen het werkingsgebied
 • Je bent steeds bereid je bij te scholen om andere vaardigheden te ontwikkelen.

4.3.  Voorkomen/ taalgebruik

 • Je hebt een verzorgd uiterlijk en je draagt verzorgde en nette kledij;
 • Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal.

5. Vereisten

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen.

 • Je beschikt minstens over een diploma van Bachelor of gelijkgesteld.
 • Je wordt door de selectiejury toegelaten tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier;
 • Je doorloopt met succes een levensbeschouwelijke screening tijdens een gesprek;
 • Je legt de proeven met goed gevolg af;
 • Je wordt positief beoordeeld tijdens het vergelijkend gesprek;
 • Je wordt voorgedragen als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

 

 6. Competenties

Een vrijzinnig humanistisch consulent bezit volgende competenties of wil erin groeien:

 • Analytisch vermogen
 • Zelfontwikkeling/leervermogen
 • Plannen en organiseren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Innoveren
 • Netwerken
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Initiatief nemen

 

7. Werkvoorwaarden

Je maakt deel uit van het personeelskader van deMens.nu en krijgt een standplaats toegewezen. Je zal het werk plaats- en tijdsonafhankelijk dienen te organiseren in samenspraak met collega’s uit de provincie en onder het gezag van de betrokken directeur.  

Je werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dient je optimaal beschikbaar te zijn (occasioneel avond- en weekendwerk).

Dit statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

Je wordt geacht je te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code, het charter omgangsvormen en de specifieke nota’s van deMens.nu in verband met de vrijzinnig humanistische dienstverlening.

 

8. Onboarding

Wanneer je start in deze functie kom je terecht in een onboardingtraject van 6 maanden. Bij afloop van deze periode wordt beslist of de arbeidsovereenkomst gehandhaafd blijft.

Ons aanbod

9. Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 januari 2023 bedraagt € 3.416,55 (index 1,999).

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 januari 2023 bedraagt € 2.589,45 (index 1,999).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

 

10. Bevordering op basis van graadanciënniteit

Je kan als adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Als vrijzinnig humanistisch consulent kan je na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu.

 

11.Hospitalisatieverzekering

Bij positieve afronding van de periode van onboarding, zoals bedoeld in punt 8, krijgt je een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden naar zijn/haar gezinsleden.

 

12. Woon-werkverkeer

Wanneer je van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijg je van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

Je kan je ook steeds te voet of met de fiets verplaatsen tussen je verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, hiervoor krijg je van de werkgever een tegemoetkoming.

 

13. Opleidingsmogelijkheden

Je wordt verwacht je permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot jouw takenpakket behoren. Een ontwikkelingsplan zal op dat moment worden opgesteld en door de werkgever gefaciliteerd en ondersteund worden

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.