fbpx
deMens.nu

Vrijzinnig Humanistisch Consulent / project medewerker HV voor ondersteuning vrijzinnige feesten (0,6 VTE consulent)

Job beschrijving

deMens.nu is de vrijzinnig humanistische koepelorganisatie met 32 huizenvandeMens en 35 lidverenigingen, allen met een specifieke werking. Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. De rechten van de mens zijn ons referentiekader. Het geloof in de mens staat centraal.

De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu met als standplaats HV Antwerpen.

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die als lidvereniging van deMens.nu het vrije denken hoog in het vaandel voert.

De consulent zal zich bezighouden met algemene pedagogische, agogische, administratieve ondersteuning voor de vrijzinnige feesten, in nauwe samenwerking met Hujo (feestwerking) en betrokken collega(‘s) van de deMens.nu/Fakkeltjes

Takenpakket

- Ondersteuning van werkgroep feesten/feest in je kot (werkgroep deMens.nu, Hujo, HV)
- Eerstelijnscommunicatie en contacten met leerkrachten NCZ en feestcomités
- Organisatie vormings- en informatiemomenten
- Opvolging planning feesten (overzicht Vlaanderen en Brussel)
- Ondersteuning verdere ontwikkeling feesttool(s) (Hujo, samenwerking met HV)
- Praktische organisatie (o.a. materiaal voorbereiden, bestellen …)
- Mee ontwikkelen van aangepaste methodieken om ouders te betrekken; ontwikkelen van een (sociaal-cultureel) aanbod voor ouders met klemtoon op pedagogische problematieken
- Versterken van coördinatie en samenwerking tussen alle actoren betrokken bij de organisatie van de feesten
- Ondersteunen en verder ontwikkelen van kwaliteitszorg m.b.t. organisatie feesten
- Administratieve ondersteuning en opvolging (samen met secretariaat HV)
- Faciliteren en versterken van samenwerking en communicatie tussen de provincies (samenwerking met provinciale educatieve medewerkers HV)
- Versterken van samenwerking en communicatie met het vak en leerkrachten NCZ (inbegrepen samenwerking en contacten met RIKZ.Z)

Uw profiel

- Kennis van en/of affiniteit met onderwijs in het algemeen en het vak NCZ in het bijzonder

- Pedagogische en agogische vaardigheden

- Organisatorische en administratieve vaardigheden

- Teamspeler en communicatieve persoonlijkheid

- Je bent autodidactisch en bereid om extra trainingen of cursussen te volgen.

- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands

- Je bent flexibel inzetbaar en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.

- Rijbewijs B is een pluspunt.

 

Levensvisie/waarden

Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en een overeenkomstige consequente levenshouding.

 

Vereisten

- Je beschikt minstens over een Bachelor diploma

- Door de selectiejury van deMens.nu toegelaten worden tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsformulier.
- De levensbeschouwelijke screening doorstaan.
- De proeven met goed gevolg doorlopen.
- Positief beoordeeld worden voor het vergelijkend gesprek.

Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.

Ons aanbod

Werkvoorwaarden

De vrijzinnig humanistisch consulent maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu met standplaats het HV Antwerpen.

Als vrijzinnig humanistisch consulent werk je voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dien je optimaal beschikbaar te zijn. Avond- en weekendwerk behoren tot je opdracht.

Als vrijzinnig humanistisch consulent word je geacht je te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de morele dienstverlening.

 

Onboarding

De afronding van het onboardingtraject zal plaatsvinden uiterlijk op het einde van zes maanden effectieve prestaties in de functie. De arbeidsovereenkomst wordt geschorst door opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte en/of verlof.

 

Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 maart 2022 voor een betrekking aan 60% bedraagt € 1820,23 (index 1,7758).

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 maart 2022 voor een betrekking aan 60% bedraagt € 1379,57 (index 1,7758).

Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

 

Bevordering op basis van graadanciënniteit

Een adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (bachelor of gelijkgesteld) kan na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van UVV/deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.

Een vrijzinnig humanistisch consulent kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van UVV/deMens.nu.

 

Hospitalisatieverzekering

Bij positieve afronding van het onboardingtraject, zoals bedoeld in punt 7, krijgt de werknemer een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. In voorkomend geval kan de werknemer de verzekering mits betaling uitbreiden tot zijn/haar gezinsleden.

 

Woon-werkverkeer

De vrijzinnig humanistisch consulent die van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald.

De vrijzinnig humanistisch consulent die steeds gebruik maakt van de fiets om een verplaatsing te maken tussen zijn verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, of zich te voet begeeft van zijn verblijfplaats naar de tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever een tegemoetkoming.

 

Opleidingsmogelijkheden

De vrijzinnig humanistisch consulent wordt geacht zich permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot zijn takenpakket behoren. Een bijscholingsplan wordt opgesteld. De werkgever verschaft hiertoe de nodige faciliteiten en ondersteuning.

Contact

Interesse? Solliciteer dan door onderstaand formulier in te vullen. Heb je bijkomende vragen? Mail gerust naar vacature@demens.nu.


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.