fbpx
deMens.nu

Specifieke dienstverlening op maat

Als vrijzinnig humanistische koepelorganisatie telt deMens.nu 37 lidverenigingen, allen met een specifieke werking. Het gaat om vrijzinnig humanistische organisaties die actief zijn in de jongerenwerking, de volwassenenvorming, het sociaal-cultureel werk, het maatschappelijk veld, de onderwijssector …

Deze kaart toont enkel de hoofdzetels. De lidverenigingen zijn actief over heel België. Neem contact op met de lidvereniging voor meer informatie.

 

August Vermeylenfonds

Het Vermeylenf( )nds ontwikkelt sociaal-culturele praktijken voor een solidaire samenleving waarin vrijheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Als vrijzinnig-humanisten omarmen we diversiteit en pluralisme en willen we burgers verbinden. Onze focus ligt daarbij op de sociale impact van taal. 

 

Beeldenstorm

Wil via kunst en cultuur bijdragen aan de integratie in de samenleving, met specifieke aandacht voor kansarme milieus. Organiseert artistieke, kunsteducatieve en sociaaleconomische activiteiten.

Bevrijdingsfilms

Wil bijdragen tot de bewustwording over sociale problemen in het algemeen, over andere culturen, gewoonten en diversiteit hier en over de hele wereld.

Bond Oud Leden ’t Zal Wel Gaan

Oud leden van Studentengenootschap ’t Zal Wel Gaan van de Universiteit Gent. Staat in voor de continuïteit van ’t Zal Wel Gaan en voor de contacten tussen de verschillende generaties.

Brussels Law School Consultancy

Wil rechtenstudenten aan de Vrije Universiteit Brussel laten kennismaken met de juridische praktijk door oplossingen te zoeken voor reële juridische vraagstukken van particulieren en ondernemingen.

Brussels Studentengenootschap – Algemene Studentenvoorzieningen

Overkoepelende studentenvereniging van de Vrije Universiteit Brussel die sociaal-culturele activiteiten organiseert in de breedste zin van het woord.

Centrum voor Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed

Het erfgoedcentrum van de vrijzinnige en humanistische gedachte in Vlaanderen en Brussel.

CGSO

Het CGSO (centrum voor geboorteregeling en seksuele opvoeding) streeft ernaar dat iedereen op een gezonde, plezierige en veilige manier relaties en seksualiteit kan beleven. Ze biedt activiteiten aan zodat iedereen kan leren en groeien, kan ontdekken wie ze zijn. Het CGSO doet dit in de eerste plaats door het aanbieden en ondersteunen van vormingen

De Maakbare Mens

Stimuleert het denken over de invloed van medische en biotechnologische ontwikkelingen op onze levenskwaliteit om de dialoog in Vlaanderen hierover te bevorderen.

Fakkeltjes

Brengt tijdschriften uit voor leerlingen in elke graad van het lager onderwijs die niet-confessionele zedenleer volgen.

Federatie Vrijzinnige Centra

Wil de laïcisering bevorderen door dienstverlening aan de vrijzinnige centra.

Fonds Lucien de Coninck

Reikt een prijs uit aan jonge vorsers afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit, afwisselend op het gebied van de biologische wetenschappen en de ethische wetenschappen.

Fonds Tony Bergmann

Ontstaan uit ’t Zal Wel Gaan. Opgericht om financiële steun te verlenen aan vrijzinnige studenten en vrijzinnige manifestaties in de Gentse regio.

Het Vrije Woord

Verzorgde radioprogramma’s door derden op de VRT. Momenteel een platform voor communicatiekanalen op multimediaal vlak ten behoeve van de vrijzinnig humanistische gemeenschap.

Hujo

Hujo is dé jongerenorganisatie voor eigenzinnige vrijdenkers van 6 tot 30 jaar, en dat al sinds 1958! Ze organiseren heel wat plezante activiteiten zoals lentefeesten, praatavonden, wetenschapskampen, kunstexpo’s, vormingen en nog zó veel meer.

Humanistisch Verbond

Sociaal-culturele organisatie die debatten, vormingen en culturele activiteiten organiseert. Het Humanistisch Verbond werkt op drie belangrijke inhoudelijke assen: zingeving, informatie en onderwijs.

Humanitas

Verricht maatschappelijk werk, doet aan dienstverlening en draagt bij aan de opbouw van de samenleving.

Ik wil praten

Verzorgt niet-confessionele morele dienstverlening in ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Julius Vuylstekefonds

Beoogt de studie en de bevordering van het vrijzinnig liberaal gedachtegoed.

Koepel Vrijzinnige Thuisbegeleidingsdiensten De Cocon

De Koepel Vrijzinnige Thuisbegeleidingsdiensten ondersteunt vrijzinnig humanistische thuisbegeleidingsdiensten die zich richten tot gezinnen en kinderen in een problematische opvoedingssituatie. Het doel is het werk van deze diensten in de aandacht te brengen en uitwisseling en samenwerking tussen deze vrijzinnig humanistische diensten te faciliteren.

Magnette-Engel-Hiernaux Stichting

Verwijst naar drie gewezen grootmeesters van het Grootoosten van België en wil het gedachtegoed van humanisme en tolerantie ondersteunen en verspreiden.

Mensen & Wetenschap

Wetenschappers en burgers hebben elkaar nodig. Vandaar dat wetenschapsdialoog en -communicatie de hoekstenen vormen van Mensen & Wetenschap VZW.

Mentality

Organiseert sociaal-culturele evenementen en bijeenkomsten.

Onderling Steunfonds Georges Beernaerts

Stelt zich tot doel de beginselen van humanisme en verdraagzaamheid te bevorderen.

Opvang

Wil vanuit een vrijzinnig humanistische levenshouding een essentiële bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van pleegzorg.

Oudstudentenbond – Vrije Universiteit Brussel

Wil de broederschapsbanden nauwer aanhalen en bijdragen tot de ontwikkeling en verdere uitbouw van de Vrije Universiteit Brussel. Groot verdediger van het principe van vrij onderzoek.

Prik

Digitaal tijdschrift met wekelijkse publicaties voor de eerste graad van het secundair onderwijs, niet-confessionele zedenleer.

Samenspel niet-confessionele zedenleer

Bevordert de niet-confessionele levensbeschouwing gebaseerd op het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed en ondersteunt de cursus niet-confessionele zedenleer.

SOS Nuchterheid

Eigentijds alternatief voor hulpzoekende verslaafden die er bewust voor kiezen hun verslaving te doorbreken, en voor hun omgeving.

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen

Verleent niet-confessionele morele bijstand aan gevangenen.

Studiekring Vrij Onderzoek

Actualiseert, verspreidt en verdedigt het vrij onderzoek, voornamelijk vanuit en naar de Vrije Universiteit Brussel.

Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking

Educatieve ngo die werkt aan wereldburgerschap, duurzame ontwikkeling, gendergelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid vanuit vrijzinnig-humanistisch perspectief.

Vereniging Ernest De Craene vzw

Verdedigt het vrijzinnig humanisme en de gelijkheid van man en vrouw.

Vlaams Onderwijs Overlegplatform

Vrijdenkende en onafhankelijke onderwijspartners vzw

 

Werkgemeenschap Leraren Ethiek

WLE-Digimores verenigt de leerkrachten niet-confessionele zedenleer van alle onderwijsniveaus en netten en komt op voor hun belangen.

Wetenschappelijk Steunfonds voor de Vrije Universiteit Brussel

Wil het multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Vrije Universiteit Brussel bevorderen.

Willemsfonds

Wil het levenswerk van Jan Frans Willems verderzetten en streeft vanuit een Vlaamse, vrijdenkende en liberale identiteit een zo breed mogelijke ontplooiing van de mens na.