fbpx
deMens.nu

Vacature: vrijzinnig humanistisch administratief medewerker (*) federaal secretariaat Brussel

Job beschrijving

* voormalige benaming: assistent-moreel consulent, cfr. de wet van 21 juni 2002.

* hij=hij/zij/x

* voormalige benaming: niet-confessionele morele dienstverlening

 

1. Algemene taakomschrijving

Als vrijzinnig humanistisch administratief medewerker sta je in voor het onthaal en de administratie van het federaal secretariaat in Brussel. Dit mede ter ondersteuning van de vrijzinnig humanistische dienstverlening* in de huizenvandeMens en van de lidverenigingen. Je staat in voor een accuraat, gestroomlijnd, continu en klantvriendelijk onthaal (dito administratie) van zowel het federaal secretariaat als van de faciliterende diensten naar de verschillende huizenvandeMens en de lidverenigingen. Deze opdracht is uiteraard niet evident! Gelukkig sta je er niet alleen voor en zijn er verschillende gemotiveerde collega’s die samen met jou deze uitdaging aangaan.

Het klinkt misschien allemaal nog wat abstract, dus daarom een woordje over onze organisatie. deMens.nu is de koepel van vrijzinnig humanistische verenigingen in Nederlandstalig België. Samen met onze Franstalige collega’s zijn we verenigd in een gemeenschappelijk wettelijk erkend orgaan: de Centrale Vrijzinnige Raad.

In een notendop heeft de wetgever ons de opdracht gegeven te voorzien in vrijzinnig humanistische dienstverlening. Deze dienstverlening wordt georganiseerd door deMens.nu en haar lidverenigingen en wordt onderverdeeld in verschillende kerntaken (plechtigheden; gesprekken; info & educatie; PR & representatie; onthaal, administratie en logistiek; gemeenschapsvorming; jongeren en vrijwilligers). Van individuele bijstand tot collectieve actie. Dit vertaalt zich in activiteiten op het terrein, ontmoetingen, mediaproducties, etc. en is gericht op het bevorderen van de autonomie en het ‘empoweren’ van mensen. Zingeving en gemeenschapsvorming staan centraal.

De dienstverlening gebeurt op basis van de deontologische code, het charter omgangsvormen en praktijkrichtlijnen van deMens.nu in respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon. Ze wordt aangeboden of georganiseerd vanuit daartoe erkende huizenvandeMens en wordt ondersteund door het federaal secretariaat. Deze huizenvandeMens fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats.

deMens.nu en haar lidverenigingen zijn in heel wat uiteenlopende sectoren actief: jongerenwerking, jeugdhulp, de bevordering van het slaagpercentage op school, onderwijs, studenten- en alumniwerking, seksualiteit en gezinsplanning, popularisering van de wetenschappelijke kennis, seniorenwerking, verslavingszorg, morele bijstand in ziekenhuizen en woonzorgcentra, morele bijstand bij de krijgsmacht, morele bijstand aan gedetineerden, hulp aan justitiabelen en slachtoffers, de bevordering van interculturaliteit, de maatschappelijke integratie, de ontwikkelingssamenwerking, de strijd tegen onzekerheid, uitsluiting, onrechtvaardigheid en ongelijkheid, en ga zo maar door ...

Kortom deze job biedt vele uitdagingen en veel mogelijkheden tot zelfontplooiing.

 

2. Bijzondere taken

Als vrijzinnig humanistisch administratief medewerker word je verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het federaal secretariaat waaraan je verbonden bent. Dit houdt volgende bijzondere taken in:

 • Je zorgt er, in samenspraak met je team, steeds voor dat de continuïteit van de administratie/werking gegarandeerd is;
 • Daarnaast sta je in voor de administratieve ondersteuning van de algemeen directeur en de bestuursorganen. Deze opsomming is niet beperkend;
 • Je verzorgt op empathische wijze de eerste opvang van en het contact met alle personen die beroep doen op het federaal secretariaat, conform de Deontologische Code, het charter omgangsvormen en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de vrijzinnig humanistische dienstverlening en de gangbare praktijken;
 • Je organiseert, actualiseert en optimaliseert alle administratieve gegevens, documentatie, archieven en bibliotheek;
 • Je beheert en houdt de verschillende (adres-)bestanden up-to-date;
 • Je beheert de briefwisseling, analoog en digitaal;
 • Je organiseert en bereidt vergaderingen voor die in het kader van de werkzaamheden van UVV/deMens.nu worden gehouden;
 • Je verricht kantoorwerk en opdrachten tot assistentie;
 • Je behoudt overzicht en organiseert de planning en de afspraken;
 • Je staat in voor het stockbeheer;
 • Je voert gespecialiseerde taken uit zoals opdrachten van beheer, logistieke ondersteuning en kantoorwerk.

Uw profiel

3. Profiel

 

3.1. Levensvisie/waarden

Er wordt verwacht dat je een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische levensvisie en een overeenkomstige consequente levenshouding hanteert.

 

3.2. Cognitieve en technische vaardigheden

 • Je hebt een goede kennis van de georganiseerde vrijzinnigheid en de welzijnssector binnen het werkingsgebied;
 • Je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de job uit te oefenen;
 • Je kan administratieve taken autonoom en accuraat waarnemen;
 • Je beheerst actuele softwareprogramma’s van toepassing bij UVV/deMens.nu;
 • Je bent bekend met de GPDR-wetgeving en kan deze nauwgezet hanteren;
 • Je beschikt over een goede telefonische gesprekstechnische vaardigheid;
 • Je bent klantgericht en kan instaan voor een warm onthaal van hulpvragers;
 • Je bent steeds bereid je bij te scholen om andere vaardigheden te ontwikkelen.

 

3.3. Voorkomen/ taalgebruik

 • Je hebt een verzorgd uiterlijk en je draagt verzorgde en nette kledij;
 • Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk een duidelijke, verzorgde en correcte taal.

 

4. Vereisten

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen.

 • Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs;
 • Je wordt door de selectiejury toegelaten tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier;
 • Je doorloopt met succes een levensbeschouwelijke screening tijdens een gesprek;
 • Je legt de proeven met goed gevolg af;
 • Je wordt positief beoordeeld tijdens het vergelijkend gesprek;
 • Je wordt voorgedragen als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van deMens.nu.

 

 1. Competenties

Een vrijzinnig humanistisch administratief medewerker bezit volgende competenties of wil erin groeien:

 • Analytisch vermogen
 • Zelfontwikkeling/leervermogen
 • Plannen en organiseren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Innoveren
 • Netwerken
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Initiatief nemen
 • Het beheersen van de Franse taal is een pluspunt

 

Ons aanbod

 1. Werkvoorwaarden

Je maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu en krijgt een standplaats toegewezen op het federaal secretariaat. Je zal het werk dienen te organiseren in samenwerking met je administratief team en onder het gezag van de algemeen directeur.

Je werkt voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, en met het oog op de continuïteit van de werking, dien je optimaal beschikbaar te zijn. Occasioneel avond- en weekendwerk behoren tot de opdracht.

Je wordt geacht je te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code, het charter omgangsvormen en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de vrijzinnig humanistische dienstverlening. Dit statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

 

 1. Onboarding

Wanneer je start in deze functie kom je terecht in een onboardingtraject van 6 maanden. Bij afloop van deze periode wordt beslist of de arbeidsovereenkomst gehandhaafd blijft.

 

 1. Bezoldiging

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch administratief medewerker wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal assistent-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde, op datum van 1 januari 2023 bedraagt €2.234.74/maand. Deze zal vermeerderd worden met een haard- of standplaatstoelage (index 1,999). Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

 

 1. Bevordering op basis van graadanciënniteit

Je kan na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot administratief medewerker 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of het bestuursorgaan van UVV/deMens.nu.

 

 1. Hospitalisatieverzekering

Bij een positieve afronding van het onboardingtraject, zoals beschreven in punt 7, krijg je een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. Indien je dit wenst kan de verzekering, mits betaling, uitbreiden tot je gezinsleden.

 

 1. Woon-werkverkeer        

Wanneer je van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, krijg je van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald. Je kan je ook steeds te voet of met de fiets verplaatsen tussen je verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, hiervoor krijg je van de werkgever een tegemoetkoming.

 

 1. Opleidingsmogelijkheden

Je wordt verwacht je permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot jouw takenpakket behoren. Een ontwikkelingsplan zal op dat moment worden opgesteld en door de werkgever gefaciliteerd en ondersteund worden.

Contact


Solliciteer voor deze job

Opleiding

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Hoger onderwijs

Universitair onderwijs

Bijkomende diploma's

Werkervaring

Vorige werkgever(s)

Huidige werkgever

Informaticakennis

deMens.nu

Levensbeschouwing

DeMens.nu is een uitgesproken vrijzinnig humanistische organisatie die administratieve medewerkers en vrijzinnig humanistische consulenten tewerkstelt. Wat verstaat u onder deze levensbeschouwing en kan u ons toelichten wat uw visie is op het leven.

Hoe verliep uw eerste kennismaking met onze organisatie?

Mandaat bij een politieke partij of anderen

Vrijwilligerswerk

Indien u nu aan vrijwilligerswerk doet, of dit in het verleden gedaan heeft, gelieve hieronder aan te vullen voor welke organisatie(s)

Bedankt voor je sollicitatie! Je ontvangt binnenkort een e-mail ter bevestiging.