fbpx
deMens.nu

deMens.nu pleit voor een algemene hervorming van de abortuswetgeving

Binnen het vrijzinnig humanisme is zelfbeschikkingsrecht fundamenteel. Vanuit dit recht beschikt de vrouw zelf over haar eigen lichaam en bepaalt zij of ze kinderen wenst. Als bevoorrechte partner bij de campagne “Abortus, en dan?” van Luna vzw en VUB Dilemma, ondersteunt deMens.nu dan ook voluit de vraag om een uitbreiding van de huidige abortuswet.

De wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking haalde abortus deels uit het strafwetboek. Daarbij werd het begrip noodsituatie geschrapt, de arts verplicht om door te verwijzen en er een strafbaarstelling bepaald voor wie de toegang tot abortus probeert te verhinderen.

De huidige wet dient vandaag de dag evenwel verder te worden verfijnd: dezelfde straffen bij het niet naleven van de wettelijke voorwaarden blijven immers behouden.

deMens.nu pleit dan ook voor een algemene hervorming van de abortuswetgeving naar een modern kader dat de rechten van de vrouw maximaliseert.

De bedenktijd van zes dagen dient afgeschaft te worden. Bovendien is de terminologie van de verplichte “zesdaagse periode van reflectie” vaag en belast dat vrouwen mentaal onnodig. Zij hebben immers dit proces al doorlopen op het ogenblik dat ze een abortus vragen.

Uit de gegevens van de Vlaamse abortuscentra blijkt dat zeven vrouwen op de tien, eens ze in een abortuscentrum toekomen, sowieso al zeker over hun beslissing. (cfr. Ook het rapport “De beslissing tot abortus in Vlaanderen: het maatschappelijke, relationele en individuele verhaal” – Joke Van Damme)

Daarenboven dient de huidige termijn van 12 weken waarbinnen vrouwen een zwangerschapsonderbreking kunnen ondergaan, verder opgetrokken te worden.

Vrouwen die al dan niet in bijzonder precaire psychosociale omstandigheden verkeren, hoeven dan niet naar het buitenland te reizen voor de uitoefening van hun fundamenteel recht. De meest kwetsbare vrouwen kunnen zich deze trip niet eens veroorloven. In Nederland kan abortus tot 24 weken, maar het grootste aantal zwangerschapsafbrekingen boven de twaalf weken zijn zwangerschappen van buitenlandse vrouwen die door de wetten in hun eigen land genoodzaakt zijn hulp te zoeken in Nederland.

Tot slot blijft deMens.nu pleiten om de abortusprocedure verder te decriminaliseren. Want hoewel de wet op papier uit het strafwetboek gehaald is, blijven de strafrechtelijke sancties voor zowel vrouw als arts bestaan als ook maar één van de voorwaarden in artikel 2 van de huidige wet niet wordt nageleefd. Ook het regelen van toegang tot vrijwillige zwangerschapsafbreking en dringende medische hulp voor vrouwen zonder toegang tot zorg in België is een vereiste. Voor ongewenst zwangere vrouwen zonder wettig verblijf in België, wordt die toegang momenteel te veel belemmerd door de complexe administratieve procedures bij de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

Vanuit deMens.nu blijven we ervoor pleiten om via een vereenvoudiging en harmonisering van de procedures voor dringende medische hulp ervoor te zorgen dat vrijwillige zwangerschapsafbreking eindelijk een effectief recht wordt voor alle vrouwen, ongeacht hun leefomstandigheden of hun administratieve situatie.

Freddy Mortier, voorzitter deMens.nu
Anne-France Ketelaer, algemeen directeur deMens.nu