fbpx
deMens.nu

Verkiezing instellingen voor morele dienstverlening: oproep voor kandidaat-bestuurders

OPROEP VAN KANDIDAAT-BESTUURDERS VOOR DE INSTELLINGEN VOOR NIET-CONFESSIONELE MORELE DIENSTVERLENING VAN DE CENTRALE VRIJZINNIGE RAAD vzw IN VLAANDEREN EN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD

Op 21 juni 2002 werd de wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de Instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen afgekondigd (BS 22 oktober 2002).Deze wet legt de financiering van de vrijzinnig humanistische gemeenschappen ten laste van publieke overheden, op een gelijkaardige manier als voor de erkende erediensten.

In het kader van de decentralisatie van het beheer der financiële en materiële belangen van de vrijzinnig humanistische gemeenschappen en de huizenvandeMens werden krachtens de wet publiekrechtelijke Instellingen voor morele dienstverlening (verder Instelling genoemd) opgericht, één in elke provincie en twee in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, met bevoegdheden binnen de betrokken gebiedsomschrijving. Voor de Vlaamstalige gemeenschap is er een Instelling in de provinciehoofdsteden Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven én een Instelling in Brussel.

Elke Instelling wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zeven verkozen leden en evenveel verkozen plaatsvervangers. Vijf leden en hun plaatsvervangers worden verkozen door de betrokken provinciale algemene vergadering, die fungeert als een kiescollege, verder het kiescollege genoemd. De andere twee leden en hun plaatsvervangers worden door de Centrale Vrijzinnige Raad verkozen. Tenslotte zijn van rechtswege lid van de raad van bestuur met adviserende stem: de boekhouder van de betrokken Instelling, een afgevaardigde daartoe aangewezen door de Centrale Vrijzinnige Raad of zijn plaatsvervanger, en de gouverneur of zijn plaatsvervanger.

De zetelende bestuurders bereiken het einde van hun mandaat en zijn na 17 maart 2018 allen van rechtswege ontslagnemend. Op 17 maart 2018 worden nieuwe bestuurders en hun plaatsvervangers verkozen. De voorzitter van elke Instelling is belast met de verkiezing van de nieuwe raad van bestuur. De covoorzitter van de Centrale Vrijzinnige Raad, tevens voorzitter van deMens.nu, is belast met de verkiezing van de kandidaten door de Centrale Vrijzinnige Raad, wat gebeurt op 24 maart 2018. **

Het kiescollege van elke Instelling is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de lidverenigingen van deMens.nu voor wat Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel betreft, voor zover de lidverenigingen een vertegenwoordiger aanduiden. Het kan gaan om een feitelijke vereniging, een instelling van openbaar nut of een vereniging zonder winstoogmerk. Elke lidvereniging duidt maximaal één vertegenwoordiger aan, die woonachtig is op het grondgebied van de provincie. De voorzitter van elke Instelling is belast met de samenstelling van het kiescollege en richt daartoe de vraag aan de lidverenigingen van deMens.nu om hun kandidaat kenbaar te maken.

** Het volledige verkiezingsreglement kan op eenvoudig verzoek worden verkregen bij elke Instelling Morele Dienstverlening.

Stel je kandidaat >>