fbpx
deMens.nu

Onderteken de oproep vanuit Luik

De oproep ondertekenen

Na drie dagen van bezinning ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het Belgische Centre d’Action Laïque wordt een beroep gedaan op de verdedigers van de grondrechten om de laïciteit te verdedigen als een universeel principe dat de burgerlijke vrijheden en de vreedzame co-existentie van levensbeschouwelijke opvattingen en religieuze overtuigingen moet waarborgen.

In een wereld die een global village is geworden, staan onze samenlevingen voor ongekende sociaal-economische uitdagingen, waar migratie, klimaat en digitale kwesties domineren.

Bovendien wordt vooral de ethische vooruitgang, die als vanzelfsprekend wordt beschouwd, opnieuw in vraag gesteld door extremistische politieke of religieuze dogmatische stromingen die steeds meer op een ongeremde manier handelen. In Europa en in de rest van de wereld blijven de grondrechten, het resultaat van kleine overwinningen of grote revoluties, kwetsbaar.

Deze stand van zaken noopt ons tot voortdurende waakzaamheid. De laïciteit is gebaseerd op het beginsel van onpartijdigheid van de overheid en waarborgt de uitoefening van rechten en vrijheden door iedereen, ongeacht de herkomst, de overtuigingen, het geloof of enig ander onderscheid. Dit grondbeginsel van de democratie, een essentieel element van vreedzame co-existentie, heeft als doel een plaats te vinden in het hart van de fundamentele waarden wereldwijd.

Het is onlosmakelijk verbonden met vrijheden voor zichzelf en voor de anderen. Het biedt een gemeenschappelijk kader dat iedereen in staat stelt om aan vrij onderzoek te doen en zelfstandig te beslissen.

De laïciteit bestrijdt discriminatie, is voor gelijkheid en voor de uitvoering van een solidariteitsbeleid die de sociale cohesie en de emancipatie van burgers waarborgt door toegang tot kennis.

Als resultaat van een revolutie in de mentaliteit die in de 18de eeuw begon, is de laïciteit als principe van de staatsorganisatie essentieel voor de ontwikkeling van een democratisch politiek systeem. Als borg voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden beschermt de seculiere staat het recht om te geloven, niet te geloven of zijn overtuiging te veranderen.

De laïciteit benadrukt duidelijk een sociale cohesie los van elk determinisme alsook de kracht van mensen om zichzelf te sturen.

Omdat het principe van de laïciteit de waarden van vrijheid, gelijkheid en solidariteit vastlegt en beschermt,

Omdat het de vreedzame co-existentie van filosofische of religieuze meningen en opvattingen mogelijk maakt,

Omdat de laïciteit geen optie noch een mening is onder andere opties of meningen, maar eerder de voorwaarde die het mogelijk maakt om samen te leven met respect voor iedereen en dat het een universeel antwoord biedt dat onafhankelijk is van alle bijzonderheden,

Vragen de ondertekenaars plechtig dat de laïciteit als een essentiële democratische vereiste wordt beschouwd.

Zij nodigen de overheden op alle continenten uit om hun steun te betuigen aan dit beginsel en het opnemen ervan in de nationale grondwetten en de internationale verdragen te verdedigen.

De wereld van morgen zal toebehoren aan de jeugd van vandaag. Laten we de verwezenlijkingen uit het verleden beschermen en hen een toekomst beloven.

De oproep ondertekenen

Bekijk ook