fbpx
deMens.nu

Uitbreiding abortuswet: we moeten de sprong wagen, uit respect voor alle vrouwen

Donderdag 12 maart zal de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel rond abortus onder de loep nemen. Dat wetsvoorstel moet de huidige wetgeving rond vrijwillige zwangerschapsonderbreking op een aantal belangrijke vlakken versoepelen.

Op een ogenblik dat een politieke partij niet aarzelt om voorwaarden te stellen om deel te nemen aan de regeringsonderhandelingen door te eisen dat het parlement zich terugtrekt uit het debat rond abortus juichen wij, ondertekenaars, dit wetsvoorstel toe dat eindelijk in de discussies de rechten van de vrouw en het recht van elke vrouw op gezondheid centraal stelt, zoals het advies van de Raad van State voorstelt. We danken vooral de volksvertegenwoordigers die hun inspanningen gebundeld hebben zodat 30 jaar na de wet van 1990 een democratisch debat kan worden georganiseerd om de toegang tot abortus in België te verbeteren.

We zijn ook verheugd over de belangrijke vooruitgang die in deze tekst is verankerd door de Raad van State:

  • Het schrappen van een specifieke vermelding in de abortuswetgeving van strafrechtelijke sancties voor vrouwen en artsen – een uniek geval in onze wetgeving – en een doorverwijzing naar het gemeen recht
  • De verlenging van de maximale termijn waarbinnen een abortus mag uitgevoerd worden van 12 naar 18 weken
  • Het inkorten van de bedenktijd van 7 dagen naar 48 uur
  • De gewetenclausule is een individueel recht van de arts en kan niet worden uitgebreid tot een instelling
  • Een arts die weigert om een zwangerschapsonderbreking uit te voeren is verplicht om de patiënt door te verwijzen naar een arts of dienst die haar rechtstreeks zal behandelen
  • Vrouwen de toegang verhinderen tot abortus wordt bestraft. Sinds de wet van 2018 is het een recht en niemand kan iemand de toegang tot een recht belemmeren

We willen er met klem op wijzen dat de Raad van State in zijn advies van 24 februari onderstreept dat de verlenging van de maximale termijn naar 18 weken geen aanval is op het recht op leven.

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vloeit voort dat het recht op eerbiediging van het privéleven zoals het is verankerd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens impliceert dat elke vrouw het recht heeft op eerbiediging van haar beslissing om al dan niet moeder te worden. Bijgevolg behoort haar beslissing om de zwangerschap al dan niet af te breken tot de sfeer van het privéleven en de persoonlijke autonomie.

De termijn van 18 weken die door acht democratische partijen voorgesteld wordt, vormt een gemiddelde termijn tussen de laagste en de hoogste in Europa, en ligt duidelijk onder de grens van levensvatbaarheid van 22 weken die door de WHO vastgesteld werd. Deze termijn werd ook bepaald tijdens de parlementaire hoorzittingen met experten uit de sector.

De cijfers spreken voor zich: in 2017 overschreed slechts 3% van de vragen voor abortus de huidige wettelijke termijn van 11 weken en 1 dag. Van die 450 vrouwen vroeg een honderdtal een abortus tussen 12 en 18 weken en het grootste deel daarvan werd naar Nederland gestuurd.

Het kleine aantal mag de wetgever echter niet afwenden van het lot van deze vrouwen. Deze groep is vaak sociaal kwetsbaar, minder goed geïnformeerd, slachtoffer van geweld of een plots persoonlijk drama. Ook zij verdienen om geholpen en ondersteund te worden bij hun keuze.

We vragen dat, in het belang van de betrokken vrouwen, elk parlementslid zijn verantwoordelijkheid neemt op donderdag 12 maart. Dit wetsvoorstel verdient een democratische en rationele stemming en geen politieke vertragingsmanoeuvres die ingaan tegen de rechten van alle vrouwen in ons land. Ons parlement moet vrij wetten kunnen maken en elk parlementslid moet in eer en geweten kunnen stemmen.

In de maand van de rechten van de vrouw, moet ons land deze stap durven zetten, uit respect voor alle vrouwen.

Ondertekend door:

deMens.nu | Humanistish Verbond | Vrouwenraad | Fédération des Centres de Planning et de Consultations (FCPC) | Fédération des Centres de Planning Familial des FPS | Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial (FCPPF) | Fédération Laïque des Centres de Planning Familial (FLCPF) | Gacehpa | VUB Dilemma | Centre d’Action Laïque | Conseil francophone des femmes de Belgique| Femmes Prévoyantes Socialistes | Vie féminine