fbpx
deMens.nu

Nieuwe HI-resolutie: rechtvaardige wereldwijde toegang tot vaccins

Humanisten wereldwijd hebben samen een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om een transparante, rechtvaardige, universele en participatieve uitrol van het COVID-19 vaccin te garanderen en om ervoor te zorgen dat elke distributie van vaccins gebaseerd is op medische noodzaak en overwegingen van volksgezondheid. De unanieme oproep maakte deel uit van een resolutie die werd aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van 2021 van Humanists International.

De resolutie, over “Wereldwijde toegang tot vaccins in antwoord op COVID-19,” komt in de context van een wereld die steeds meer verdeeld is in termen van wie toegang heeft gehad tot een COVID-19-vaccin en wie dat niet heeft gehad. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de overgrote meerderheid van de vaccins tegen COVID-19 toegediend in landen met hoge en hogere middeninkomens en het leeuwendeel in tien landen. De WHO heeft opgemerkt dat als deze doses eerlijk waren verdeeld, er genoeg zou zijn geweest om alle gezondheidswerkers en ouderen wereldwijd te vaccineren.

De resolutie komt voort uit een lange traditie van humanisten die pleiten voor de toepassing van wetenschappelijke methoden en vrij onderzoek op de problemen van het menselijk welzijn, maar tevens bevestigen dat elke toepassing van wetenschap en technologie moet worden getemperd door menselijke waarden.

In de resolutie wordt er tevens aan herinnerd dat volgens het internationaal recht iedereen recht heeft op het genot van het hoogst bereikbare niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid – wat toegang tot immunisatieprogramma’s tegen belangrijke infectieziekten inhoudt – en op de voordelen van de wetenschappelijke vooruitgang.

In de resolutie worden onder meer de volgende aanbevelingen gedaan aan de internationale gemeenschap, de staten en andere betrokken partijen:

  • De wetenschappelijke reactie op de pandemie te depolitiseren en zich te concentreren op een op feiten en bewijzen gebaseerde beleidsvorming, teneinde het recht op wetenschap te waarborgen;
  • Onmiddellijk stappen te ondernemen ter voorkoming van speculatie, het aanleggen van nationale voorraden en ongepaste uitvoercontroles die een belemmering vormen voor de billijke, betaalbare en universele toegang van alle landen tot COVID-19-vaccins;
  • De ontwikkelingslanden bij te staan bij het bevorderen van de volledige verwezenlijking van het recht van eenieder op het genot van de hoogst bereikbare norm van lichamelijke en geestelijke gezondheid, en van het recht van eenieder om de vruchten te plukken van de wetenschappelijke vooruitgang en de toepassingen daarvan;
  • Ervoor te zorgen dat gemarginaliseerde en kwetsbare gemeenschappen, waaronder vluchtelingen en burgers zonder papieren, niet worden benadeeld of achterblijven in nationale vaccinatieplannen;
  • De ontkenning van de wetenschap en van het bestaan van COVID-19 te bestrijden, onder meer door te zorgen voor wetenschappelijk en volksgezondheidsonderwijs voor iedereen, overeenkomstig de desbetreffende internationale normen;
  • De marginalisering aan te pakken die mensen ertoe brengt zich tot complottheorieën te wenden, en te erkennen dat openheid van informatie over neveneffecten, potentiële risico’s en effectiviteit essentieel is voor het herstel van vertrouwen in overheidsinstanties en het tegengaan van verkeerde informatie.
  • De resolutie volgt op de oproep van Humanists International bij de VN voor de billijkheid van vaccins, eerder dit jaar gedaan door Dr. Sangram Patil, evenals haar eerdere oproepen om vaccinnationalisme te verwerpen en de ethiek van een billijke distributie van vaccins te bevorderen.

De volledige resolutie: Wereldwijde toegang tot vaccins in antwoord op COVID-19

Voorgesteld door het bestuur van Humanists International

Wijzend op het feit dat:

Humanisten pleiten voor de toepassing van de methoden van de wetenschap en het vrij onderzoek  op de problemen van het menselijk welzijn en dat de toepassing van wetenschap en technologie wordt getemperd door menselijke waarden;

Humanisten de rechten van de mens steunen en streven naar een zo volledig mogelijke ontwikkeling van ieder menselijk wezen en van mening zijn dat de ontwikkeling van de mens zelf een recht van de mens dient te zijn;

Eenieder recht heeft op het genot van de hoogst bereikbare norm van lichamelijke en geestelijke gezondheid, met inbegrip van toegang tot immunisatieprogramma’s tegen de voornaamste besmettelijke ziekten;

Eenieder het recht heeft zonder discriminatie de voordelen van de wetenschappelijke vooruitgang te genieten, waaronder toegang tot alle beste beschikbare toepassingen van de wetenschappelijke vooruitgang die nodig zijn om de hoogst bereikbare gezondheidsnorm te genieten;

Staten de plicht hebben om, met maximale inzet van de beschikbare middelen, alle maatregelen te nemen die nodig zijn om iedereen, zonder onderscheid, toegang te garanderen tot vaccins tegen COVID-19;

De resolutie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (A/HRC/RES/46/14) en de verklaring van het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten (E/C.12/2020/2) billijke, betaalbare, tijdige en universele toegang voor alle landen tot vaccins waarborgt als reactie op de pandemie van het coronavirus (COVID-19);

Erkennend dat:

De versnelde ontwikkeling en goedkeuring van verschillende vaccins tegen COVID-19 binnen een korte tijd een ongekende wetenschappelijke prestatie is geweest;

De COVID-19-pandemie duidelijk heeft gemaakt dat dringend moet worden gezorgd voor billijke toegang tot wetenschappelijke informatie, zodat een op wetenschap en kennis gebaseerde besluitvorming om te reageren op wereldwijde noodsituaties, beter kan worden gewaarborgd;

De manier om de meeste levens te redden bestaat uit het voorrang geven aan vaccinatie van degenen die het kwetsbaarst zijn voor het virus, niet alleen omdat dit het meest zou bijdragen tot het beperken van het aantal sterfgevallen, maar ook omdat het de verspreiding van mutaties zou helpen stoppen;

De eerlijke toegang tot COVID-19-vaccins wordt ondermijnd doordat sommige landen bilaterale afspraken maken met farmaceutische bedrijven en meer doses aanleggen dan zij nodig hebben;

Gelijke toegang tot COVID-19-vaccins ook bedreigd wordt door intellectuele eigendomswetten die particuliere farmaceutische bedrijven in staat stellen de wetenschappelijke methoden achter de productie van vaccins niet bekend te maken, waardoor landen volledig afhankelijk worden van de aankoop van vaccins van ontwikkelaars, tegen de door hen vastgestelde prijzen;

Het initiatief Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator is ontwikkeld met het doel de ontwikkeling, productie en billijke toegang tot COVID-19-diagnostica, -therapeutica en -vaccins voor alle landen te versnellen;

De COVID-19 Vaccine Global Access (COVAX) Facility is opgezet met het doel te helpen zorgen voor een billijke wereldwijde distributie van vaccins aan alle landen;

De onderdrukking of ontkenning van wetenschappelijk bewijs door sommige politieke en religieuze leiders en de onwil om op bewijs gebaseerd beleid aan te passen, de verwoestende schade die de pandemie heeft aangericht, nog vergroot hebben;

De antivaccinbeweging, gevoed door anti-establishmentpopulisme dat het risico van COVID-19 bagatelliseert of behandelingen bepleit zonder wetenschappelijke basis, heeft bijgedragen tot de erosie van het vertrouwen in de instellingen voor volksgezondheid en tot een crisis van verkeerde informatie over vaccins;

Er gevallen zijn geweest waarin wetenschappers werden gecensureerd of verhinderd vrijuit te spreken en waarin volksgezondheidsfunctionarissen werden bedreigd en aangevallen.

Beveelt de internationale gemeenschap, staten en andere relevante belanghebbenden aan

Transparante, billijke, universele en participatieve mechanismen aan te nemen die ervoor zorgen dat bij de mondiale distributie van vaccins prioriteiten worden gesteld die gebaseerd zijn op medische noodzaak en overwegingen van volksgezondheid;

Onmiddellijk stappen te ondernemen ter voorkoming van speculatie, het aanleggen van nationale voorraden en ongepaste uitvoercontroles die een belemmering vormen voor de billijke, betaalbare en universele toegang van alle landen tot COVID-19-vaccins;

De ontwikkelingslanden bij te staan bij de bevordering van de volledige verwezenlijking van het recht van eenieder op het genot van de hoogst bereikbare norm van lichamelijke en geestelijke gezondheid en van het recht van eenieder om de vruchten te plukken van de wetenschappelijke vooruitgang en de toepassingen daarvan;

De financiering te ondersteunen van de Acces to COVID-19 Tools Accelerator en de mechanismen daarvan, zoals de COVID-19 Vaccine Global Access (COVAX) Facility;

Vaccingegevens op hetzelfde moment als andere regelgevers aan de Wereldgezondheidsorganisatie te verstrekken;

Voorkomen dat intellectuele eigendom en wettelijke octrooiregelingen het genot van economische, sociale en culturele rechten ondermijnen door bijvoorbeeld essentiële collectieve goederen, zoals vaccins of geneesmiddelen, ontoegankelijk te maken voor ontwikkelingslanden of verarmde gemeenschappen vanwege onredelijke kostenstructuren;

Gezondheidswerkers en volksgezondheidsfunctionarissen te beschermen tegen aanvallen en bedreigingen en dergelijke aanvallen of bedreigingen, indien zij zich voordoen, grondig te onderzoeken en de daders voor de rechter te brengen overeenkomstig de internationale normen;

De ontkenning van de wetenschap en van het bestaan van COVID-19 te bestrijden, onder meer door te zorgen voor wetenschappelijk en volksgezondheidsonderwijs voor iedereen, overeenkomstig de desbetreffende internationale normen;

De marginalisering aan te pakken die mensen ertoe brengt zich tot complottheorieën te wenden en te erkennen dat openheid met informatie over neveneffecten, potentiële risico’s en doeltreffendheid essentieel is om het vertrouwen in overheidsinstanties te herstellen en verkeerde informatie tegen te gaan;

De wetenschappelijke reactie op de pandemie te depolitiseren, door de nadruk te leggen op een op feiten en bewijzen gebaseerde beleidsvorming, teneinde het recht op wetenschap te waarborgen;

Ervoor te zorgen dat gemarginaliseerde en kwetsbare gemeenschappen, waaronder vluchtelingen en burgers zonder papieren, niet worden benadeeld of achterblijven in de nationale vaccinatieplannen.