fbpx
deMens.nu

Nieuwe ‘Verklaring van Modern Humanisme’ gelanceerd – 70 jaar internationaal humanistische beweging

In augustus 2022 viert Humanists International zijn 70ste verjaardag. Van 1952 tot 2019 was de koepelorganisatie bekend als International Humanist and Ethical Union. De organisatie werd opgericht in 1952 in Amsterdam.

Ter gelegenheid van die 70ste verjaardag is een nieuwe Verklaring van Modern Humanisme gepubliceerd, waarin de fundamentele beginselen van het humanisme worden verwoord. De verklaring werd tijdens de Algemene Vergadering van 2022 democratisch herzien en goedgekeurd door de leden en geassocieerden van Humanists International.

 

Anne-France Ketelaer, Algemeen directeur bij deMens.nu en Vicepresident bij Humanists International:

“De geactualiseerde Verklaring van Amsterdam is voor onze organisatie een ontzettend belangrijke inspiratiebron.
Onze aandacht blijft steevast uitgaan naar de vele plaatsen in de wereld waar humanisten en vrijdenkers bedreigd worden. Plaatsen ver weg, maar soms ook akelig dicht bij huis. deMens.nu zal zich ook in de toekomst, samen met zijn internationale partners, blijven engageren voor solidariteit, mensenrechten en humanistische waarden. En dat zowel in Vlaanderen, Brussel als wereldwijd.”

 

Gary McLelland, Chief Executive Humanists International:

“Humanistische overtuigingen en waarden zijn zo oud als de beschaving en hebben een geschiedenis in de meeste samenlevingen over de hele wereld. Het moderne humanisme is het hoogtepunt van die lange tradities van nadenken over betekenis en ethiek, de bron van inspiratie voor velen van ’s werelds grote denkers, kunstenaars en humanisten, en is verweven met de opkomst van de moderne wetenschap. Als wereldwijde humanistische beweging streven wij ernaar alle mensen bewust te maken van de essentie van het humanistische wereldbeeld, die is samengevat in onze Verklaring van Modern Humanisme.”

 

In 1952, op het eerste World Humanists Congress, werden de oprichters van de koepelorganisatie het eens over een verklaring van de fundamentele principes van het moderne humanisme. Zij noemden het De Verklaring van Amsterdam. Natuurlijk is de wereld sindsdien aanzienlijk veranderd, en in overeenstemming met de democratische en progressieve waarden van de organisatie en de beweging, is de verklaring in de loop der jaren herzien en bijgewerkt. Hoewel meningen en definities van humanisme enigszins kunnen verschillen van persoon tot persoon, of tussen organisaties en groepen, werd De Verklaring van Amsterdam aangenomen door alle leden en geassocieerden van Humanists International.

 

Bekijk De Verklaring van Modern Humanisme (Engels)

 

Lees De Verklaring van Modern Humanisme

  1. Humanisten streven ernaar ethisch te zijn

Wij aanvaarden dat moraliteit inherent is aan de menselijke conditie, gegrondvest is op het vermogen van levende wezens om te lijden en te bloeien, gemotiveerd wordt door de voordelen van helpen en niet schaden, mogelijk gemaakt wordt door rede en mededogen, en geen bron buiten de mensheid nodig heeft.

Wij bevestigen de waarde en de waardigheid van het individu en het recht van iedere mens op de grootst mogelijke vrijheid en een zo volledig mogelijke ontwikkeling die verenigbaar is met de rechten van anderen. Daartoe steunen wij de vrede, de democratie, de rechtsstaat en de universele wettelijke rechten van de mens.

Wij verwerpen alle vormen van racisme en vooroordelen en het onrecht dat daaruit voortvloeit. In plaats daarvan streven wij naar het bevorderen van de bloei en de gemeenschap van de mensheid in al haar verscheidenheid en individualiteit.

Wij zijn van mening dat persoonlijke vrijheid gepaard moet gaan met een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving. Een vrije mens heeft plichten jegens anderen, en wij voelen een zorgplicht jegens de gehele mensheid, met inbegrip van toekomstige generaties, en daarbuiten jegens alle voelende wezens.

Wij erkennen dat wij deel uitmaken van de natuur en aanvaarden onze verantwoordelijkheid voor het effect dat wij hebben op de rest van de natuurlijke wereld.

  1. Humanisten streven ernaar rationeel te zijn

Wij zijn ervan overtuigd dat de oplossingen voor de problemen van de wereld in de menselijke rede en actie liggen.

Wij bepleiten de toepassing van wetenschap en vrij onderzoek voor die problemen, in het besef dat, terwijl wetenschap de middelen verschaft, menselijke waarden het doel moeten bepalen. Wij streven ernaar wetenschap en technologie te gebruiken om het welzijn van de mens te vergroten, en nooit op een hardvochtige of destructieve manier.

  1. Humanisten streven naar vervulling in hun leven

Wij waarderen alle bronnen van individuele vreugde en vervulling die geen ander schaden, en wij geloven dat persoonlijke ontwikkeling door het cultiveren van een creatief en ethisch leven een levenslange onderneming is.

Daarom koesteren wij artistieke creativiteit en verbeelding en erkennen wij de transformerende kracht van literatuur, muziek en de beeldende en uitvoerende kunsten.

Wij koesteren de schoonheid van de natuurlijke wereld en haar potentieel om verwondering, ontzag en rust te brengen.

Wij waarderen individuele en gemeenschappelijke inspanningen op het gebied van lichaamsbeweging, en de mogelijkheden die deze bieden voor kameraadschap en prestaties.

Wij waarderen de zoektocht naar kennis, en de nederigheid, wijsheid en inzicht die ze schenkt.

  1. Humanisme beantwoordt aan de wijdverbreide vraag naar een bron van zin en doel als alternatief voor dogmatische godsdienst, autoritair nationalisme, tribaal sektarisme en egoïstisch nihilisme.

Hoewel wij geloven dat een toewijding aan het menselijk welzijn tijdloos is, zijn onze specifieke opvattingen niet gebaseerd op openbaringen die voor alle tijden vastliggen. Humanisten erkennen dat niemand onfeilbaar of alwetend is, en dat kennis van de wereld en van de mensheid alleen kan worden verkregen door een voortdurend proces van observatie, leren en heroverwegen.

Om die redenen willen wij noch een kritische blik vermijden, noch onze visie aan de gehele mensheid opdringen. Integendeel, wij zetten ons in voor de onbelemmerde uitdrukking en uitwisseling van ideeën, en streven ernaar samen te werken met mensen van verschillende geloofsovertuigingen die onze waarden delen, dat alles ten behoeve van de opbouw van een betere wereld.

Wij zijn ervan overtuigd dat de mensheid het potentieel heeft om de problemen waarmee wij geconfronteerd worden, op te lossen door middel van vrij onderzoek, wetenschap, sympathie en verbeeldingskracht ter bevordering van vrede en menselijke bloei. Wij roepen allen die die overtuiging delen op om zich bij ons aan te sluiten bij dat inspirerende streven.

 

Over Humanists International

Humanists International is de wereldwijde koepelorganisatie van de humanistische beweging en verenigt een diverse gemeenschap van niet-religieuze organisaties en individuen. De organisatie bestaat uit meer dan 130 onafhankelijke humanistische, atheïstische, rationalistische, sceptische, vrijdenkende en ethische cultuurorganisaties uit meer dan 60 landen.

“Geïnspireerd door humanistische waarden, zijn wij optimistisch voor een wereld waarin iedereen een waardig en vervullend leven kan hebben. Wij bouwen, ondersteunen en vertegenwoordigen de wereldwijde humanistische beweging en werken aan de verdediging van mensenrechten en secularisme.”

Ga naar de website van Humanists International

 

Toon je steun op sociale media

Pas je profielfoto aan met dit logo.