fbpx
deMens.nu

IMD-verkiezingen: we hebben ook jou nodig!

Oproep van kandidaat-bestuurders voor de instellingen voor niet-confessionele morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad vzw in Vlaanderen en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

Download het kandidaatstellingsformulier

Ons doel is te breken met de geschiedenis. Die staat bol van onrechtvaardigheid. Van macht geconcentreerd in weinig handen. Macht die werd opgelegd door mensen onwetend te houden. Macht die werd ‘ontleend’ aan bovennatuurlijke entiteiten. Onvrijheid en ongelijkheid als norm, menselijk leed structureel. De waarde van een leven verwaarloosbaar.

Vrijzinnig humanisme ijvert net voor een samenleving waarin elke mens evenwaardig is. Een samenleving waarin onpartijdige instellingen fundamentele vrijheden en de gelijkheid voor de wet van elke mens garanderen. Een samenleving die vooruitgang definieert zowel in termen van persoonlijk geluk als van maatschappelijke verbondenheid.

Door in Vlaanderen en Brussel te bouwen aan een gemeenschap waarin dit kernidee voortdurend wordt gevoed en uitgedragen, wil UVV/deMens.nu die samenleving elke dag een stapje dichterbij brengen. Dat ‘bouwen’ neemt heel veel vormen aan.

Op 21 juni 2002 werd de Wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de Instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen afgekondigd (BS 22 oktober 2002).

Deze Wet legt de financiering van de vrijzinnig humanistische gemeenschappen ten laste van publieke overheden, op een gelijkaardige manier als voor de erkende erediensten vast.

UVV/deMens.nu, bij delegatie van de Centrale Vrijzinnige Raad vzw (verder CVR) gegeven op 25 november 2002,

  • vertegenwoordigt de Nederlandstalige vrijzinnig humanistische gemeenschappen die deel uitmaken van de CVR in hun betrekkingen met de burgerlijke overheid;
  • coördineert de organisatie en de werking van de niet-confessionele vrijzinnig humanistische morele dienstverlening en het beheer van de materiële en financiële belangen van de vrijzinnig humanistische gemeenschappen die er deel van uitmaken;
  • regelt de uitoefening van het ambt van de afgevaardigden die morele diensten verlenen op basis van de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing, en hun aanstelling ten aanzien van de Staat, conform de Wet van 21 juni 2002.

UVV/DeMens.nu is bevoegd om geheel autonoom de beleidslijnen van de beweging uit te zetten, de doelstellingen van de vrijzinnig humanistische dienstverlening te bepalen en te definiëren en deze te organiseren en te superviseren.

In het kader van de decentralisatie van het financieel en materieel beheer van de vrijzinnig humanistische gemeenschappen en de huizenvandeMens werden krachtens de Wet publiekrechtelijke Instellingen voor morele dienstverlening (verder IMD genoemd) opgericht, één in elke provincie en twee in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, met bevoegdheden binnen de betrokken gebiedsomschrijving. Voor de Vlaamstalige gemeenschap is er een Instelling in de provinciehoofdsteden Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven én een Instelling in Brussel.

Elke IMD wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zeven verkozen leden en evenveel plaatsvervangers. Vijf leden en hun plaatsvervangers worden verkozen door de betrokken provinciale algemene vergadering, die fungeert als kiescollege, verder het kiescollege genoemd. De andere twee leden en hun plaatsvervangers worden door de CVR verkozen. Tenslotte zijn van rechtswege lid van de raad van bestuur met adviserende stem: de boekhouder van de betrokken IMD, een afgevaardigde[1] daartoe aangewezen door de CVR of zijn plaatsvervanger, en de gouverneur of zijn plaatsvervanger. Bij de verkiezing van de leden van de raad van bestuur moet idealiter rekening worden gehouden met de rechtmatige belangen en de vraag om vertegenwoordigers vanwege de verschillende strekkingen binnen de provinciale vrijzinnig humanistische gemeenschap.

De zetelende bestuurders bereiken het einde van hun mandaat en zijn na 16 maart 2024 allen van
rechtswege ontslagnemend. Op 16 maart 2024 worden nieuwe bestuurders en hun plaatsvervangers
verkozen. De voorzitter van elke IMD is belast met de organisatie van de verkiezing. De covoorzitter
van de CVR, tevens voorzitter van UVV/deMens.nu, is belast met de verkiezing van de kandidaten
door de CVR, wat gebeurt op 23 maart 2024. **

Het kiescollege van elke IMD is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidverenigingen van UVV/deMens.nu voor wat Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel betreft, voor zover zij iemand aanduiden. Elke lidvereniging duidt maximaal één vertegenwoordiger aan, die woonachtig is op het grondgebied van de provincie of het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De voorzitter van elke IMD is belast met de samenstelling van het kiescollege en richt daartoe de vraag aan de lidverenigingen van UVV/deMens.nu om hun kandidaat kenbaar te maken.

** Het volledige verkiezingsreglement kan op eenvoudig verzoek worden verkregen bij elke Instelling voor morele
dienstverlening.

[1] De term ‘afgevaardigden’ verwijst naar het art. 181 §2 van de Grondwet en duidt op de door de Staat betaalde medewerkers van de CVR/UVV/deMens.nu die vrijzinnig humanistische dienstverlening verzorgen.

Lees meer en download het kandidaatstellingsformulier