fbpx
deMens.nu

Opinie: Relationele en seksuele vorming in de eindtermen

deMens.nu, koepel van de vrijzinnig-humanistische verenigingen, betreurt dat seksuele opvoeding geschrapt is uit de nieuwe minimumdoelen van het Vlaamse onderwijs.

Raymonda Verdyck, voorzitter van deMens.nu:

“Seksuele opvoeding kan niet vroeg genoeg beginnen, kwaliteitsvolle relationele en seksuele vorming (RSV) helpt jongeren om bewuste, geïnformeerde en vrije keuzes te maken over hun seksuele gezondheid. Jongeren moeten in staat zijn om op een gezonde en plezierige manier relaties en seks te beleven. Op school moeten ze kunnen leren hoe hun lichaam werkt, wie ze willen zijn, hoe ze hun grenzen kunnen aangeven en hoe ze respectvol kunnen omgaan met anderen. Daarom is het cruciaal dat relationele en seksuele vorming aan bod komt in de eindtermen met concrete minimumdoelen. Op die manier krijgen de scholen duidelijke richtlijnen om met het thema seksuele gezondheid aan de slag te gaan. deMens.nu is verheugd dat in de leerplannen niet-confessionele zedenleer seksuele opvoeding een belangrijk thema blijft.”

deMens.nu betreurt ​ dat niet alle beleidsmakers overtuigd zijn van het belang van relationele en seksuele vorming (RSV).

Eerder klaagden cgso* en Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid en diverse andere middenveldorganisaties aan dat de nieuwe minimumdoelen voor de tweede en derde graad ​te weinig aandacht besteden aan seksualiteit en seksuele gezondheid. Tot op vandaag tonen de minimumdoelen in de eerste graad ook nauwelijks ​ambitie op dat vlak.

In een tijd waarin informatie over anticonceptie, seks en relaties gemakkelijk te vinden is via het internet, gaan jongeren zelf op zoek naar antwoorden. Daarnaast beleven jongeren steeds meer hun seksualiteit en relaties online, vooral op sociale media. Ze worstelen niet enkel met vragen over seksualiteit maar ook over relaties. Ze worden geconfronteerd met nieuwe gevoelens zoals (eerste) verliefdheid, seksueel verlangen, liefdesverdriet, … Dit kan leiden tot twijfels en onzekerheden wat een impact kan hebben op hun mentaal welzijn, zeker als hun beleving in gespannen verhouding staat tot verwachtingen, waarden en normen.

Net daarom is het essentieel dat de eindtermen gericht zijn op de bewustwording van jongeren, het verwerven van kennis en het aanleren van sociale vaardigheden. ​ Hoe contact leggen, de wensen en grenzen (van anderen) respecteren, soorten relaties, verwachtingen en gelijkwaardigheid in een relatie, moeten aan bod komen.

In het onderwijsveld is het enthousiasme om RSV te geven groot en de vraag naar handvatten urgent. Ter illustratie, bijna 200 mensen schreven zich in voor het webinar van 19 maart 2024 georganiseerd door onze lidvereniging cgso in samenwerking met Sensoa, Luna abortuscentrum en Fara, ​ over ongeplande zwangerschap, abortus en jong ouderschap. Uit de bevraging van Waddist en via De Scholierenstem blijkt ook dat jongeren meer informatie willen over seks(ualiteit), liefde en seksuele oriëntatie.

Raymonda Verdyck, de nieuwe voorzitter van deMens.nu, stelt dat seksuele gezondheid en seksueel welzijn belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven.

Relationele en seksuele vorming ​maakt grenzen en genot bespreekbaar, gaat in tegen de ongelijkheid tussen (seksuele) partners en is een belangrijke factor in het voorkomen van onveilige seks. RSV versterkt de seksuele autonomie en de weerbaarheid van onze jongeren.

We zien in Vlaanderen een stijging van het aantal soa-diagnoses en van personen die reeds in aanraking kwamen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hoewel deze thema’s in onze lessen niet-confessionele zedenleer aan bod komen, zijn deze cruciaal voor elke jongere.

deMens.nu vindt het dan ook vanzelfsprekend dat relationele en seksuele vorming expliciet ​aan bod komt in de eindtermen met concrete minimumdoelen. Op die manier krijgen de scholen duidelijke richtlijnen om met hiermee aan de slag te gaan.

*cgso (Centrum voor geboorteregeling en seksuele opvoeding) is één van de lidverenigingen van deMens.nu die strijd levert voor seksuele gezondheid en voor een menswaardige en gelijkwaardige samenleving zonder taboes. Cgso staat dagelijks in contact met jongeren en leerkrachten verspreid over gans Vlaanderen en weet welke de noden zijn. Cgso biedt workshops voor kinderen & jongeren en nascholingen & ondersteuning voor professionals. Zij werkt vraaggestuurd, alle thema’s gelinkt aan seksuele gezondheid kunnen aan bod komen. Als partner in het netwerk van deMens.nu geeft cgso gestalte aan het praktisch humanisme.