fbpx
deMens.nu

De seculiere rechtsstaat

In een recente opinie (als reactie op een schrijven van theoloog Hans Geybels), gepubliceerd in De Morgen stelde Freddy Mortier het volgende: De overheid moet zich onpartijdig opstellen ten aanzien van de burgers en geen voorkeur uiten voor een bepaalde levensbeschouwing. De gelijke behandeling van de verschillende levensbeschouwingen is vandaag niet het geval in ons land. De overheid stelt zich niet neutraal op. De uitdaging bestaat erin het systeem financieel beheersbaar, objectief, betaalbaar te houden en de transparantie te verhogen en de billijkheid te garanderen. Als burger hebben we er alle belang bij te leven in een seculiere democratische rechtsstaat die de diversiteit in ons land ondersteunt.

In het memorandum van deMens.nu n.a.v. de verkiezingen van 26 mei 2019 staat:

Wie voelt zich werkelijk vrij in een samenleving waar de overheid een voorkeur toont voor deze of gene levensbeschouwing? Het wederzijds vertrouwen en het evenwicht in onze samenleving steunen voor een groot stuk op de creatie van een gemeenschappelijke ruimte die immuun is voor de invloed van godsdiensten of levensbeschouwingen.

Onze samenleving is vandaag opnieuw zoekende naar gemeenschappelijke afspraken en naar zo’n duidelijk afgebakende ruimte. Door de nadruk te leggen op de scheiding van kerk en staat, van de neutraliteit van de openbare dienst en van het onderwijs herbevestigen we de principes waarop onze samenleving rust.

Het sluitstuk waarin al deze principes kunnen worden verankerd, is de Grondwet. Daaraan kan vervolgens elke bestuurlijke entiteit zich spiegelen.

 

Daarom vraagt de CVR voor België:

  • de onpartijdigheid van de publieke overheden alsook de gelijke behandeling van de burgers te garanderen door in de Belgische Grondwet het principe van de scheiding kerk en staat in te schrijven, wat de neutraliteit van de staat en de voorrang van de burgerlijke wetgeving op de religieuze voorschriften impliceert;
  • dat de overheidsbeambten zich in de uitoefening van hun functies onthouden van het uiterlijk vertoon van een niet-confessionele of religieuze levensbeschouwing of van een voorkeur voor een gemeenschap of partij;
  • dat de regels van de protocollaire voorrang van België officieel hervormd worden teneinde voorrang te verlenen aan de democratisch verkozen instellingen;
  • dat de gebouwen bestemd voor de openbare dienst niet versierd zijn met tekens die eigen zijn aan een religieuze of niet-confessionele levensbeschouwing;
  • dat de federale overheid noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks officiële plechtigheden organiseren of eraan deelnemen als deze naar een religieuze of niet-confessionele levensbeschouwing verwijzen;
  • dat in dat opzicht, de organisatie van een Te Deum of elke andere religieuze of niet-confessionele levensbeschouwelijke plechtigheid in de toekomst strikt behoren tot het privédomein. Wanneer de overheden de vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen uitnodigen, dan moeten deze laatsten op volstrekt gelijke wijze behandeld worden;
  • dat een waardencharter aangenomen wordt dat het geheel van de democratische en fundamentele rechten omvat waaraan administraties zich intern en naar de burgers toe dient te houden;
  • dat de wettelijke feestdagen en schoolvakanties zouden gedeconfessionaliseerd worden en niet verwijzen naar religieuze feesten;
    dat voor het land minstens één neutrale ruimte voorzien wordt voor de organisatie van officiële plechtigheden van nationaal eerbetoon.

Lees meer in het memorandum van deMens.nu n.a.v. de regionale, nationale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

Bekijk en lees de recente opinies op de pagina ‘Scheiding kerk en staat’