fbpx
deMens.nu

Persbericht: Geen inkrimping levensbeschouwelijke vakken

Langs informele weg vernemen wij dat op de onderhandelingstafel voor de nieuwe Vlaamse regering het voorstel ligt om de levensbeschouwelijke vakken te reduceren van 2 lesuren naar 1 lesuur per week.

Dit verontrust de vrijzinnige gemeenschap. De huidige organisatiestructuur van de levensbeschouwelijke vakken zet in op de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke identiteit én op dialoog en samenwerking met de anderen. Sinds 2012 werd dit in het onderwijs structureel verankerd via een engagementsverklaring van de erkende levensbeschouwingen, met appreciatie van de Vlaamse regering. De leerplannen van de erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer werden bijgestuurd en in alle scholen zetten leerkrachten interlevensbeschouwelijke projecten op de rails. Leerlingen ontmoeten elkaar en gaan in dialoog over elkaars levensbeschouwelijke inzichten. Deze projecten spelen een belangrijke rol in de vorming van toekomstige burgers met een diverse levensbeschouwelijke achtergrond. Dat bevordert en versterkt de sociale cohesie in Vlaanderen.

Om kwalitatief levensbeschouwelijk onderwijs te garanderen met respect voor mensenrechten, kinderrechten en democratische principes, plus het verderzetten van de interlevensbeschouwelijke dialoog, zijn twee lestijden een must.

Vakken van één uur per week zijn pedagogisch niet verantwoord. In het rapport Monard van 2009 werd er al voor gepleit om uit kwaliteitsoverwegingen aan elk vak minstens twee uur te besteden. Bij éénuursvakken ziet de leraar soms, door een dag vrijaf of een sportdag, zijn leerlingen veertien dagen of een maand niet.

Eenuursvakken zorgen ook voor organisatorische chaos. Leraren zullen geen voltijdse baan meer kunnen opnemen omdat hun opdracht nog meer versnipperd wordt over verschillende scholen. Leraren dreigen boventallig te worden en krijgen minder mogelijkheden om zich te integreren in een schoolteam en actief deel te nemen aan het schoolgebeuren. Is dit verantwoord in tijden waarin het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijk moet worden gemaakt?

De vrijzinnige gemeenschap hecht grote waarde aan de ontwikkeling van de eigen levensbeschouwelijke identiteit en wil nog meer inzetten op samenwerking met de erkende godsdiensten. Co-teaching door leraren levensbeschouwing biedt leerlingen een uitstekende gelegenheid om aan perspectiefwissel te doen in een veilige omgeving.

Wij hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op een kwalitatieve versterking van het vak niet-confessionele zedenleer: door vernieuwing van de leerplannen; door de beheersstructuur transparanter en eigentijdser te maken; door te hameren op inschakeling in de pedagogische projecten van de netten, speciaal wat betreft burgerschap; door de pedagogische ondersteuning van het vak te versterken; door de samenwerking met de godsdiensten uit te breiden. De beperking van de niet-confessionele zedenleer tot een eenuursvak dwingt het in een kader waarin kwaliteit geen kans meer krijgt. Dat leidt tot verzieking. Of is dat net de bedoeling?

Ondertekend: Het bestuur van Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw / deMens.nu

Datum: 10 september 2019