fbpx
deMens.nu

IDAHOT: Ieder mens is gelijk, punt.

Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie:
Levensbeschouwingen en politieke fracties veroordelen intimidatie, geweld en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit

In Vlaanderen krijgt één op twee ’LGBTQI+’ers te maken met intimidatie en bijna één op vijf met fysiek geweld. Dat is onaanvaardbaar. Daarom namen N-VA, CD&V, Open Vld, Vooruit en Groen gezamenlijk het initiatief om op IDAHOT, samen met vertegenwoordigers van de Vlaamse erkende erediensten en de vrijzinnig humanistische en boeddhistische levensbeschouwingen, een sterk signaal de wereld in te sturen: “We veroordelen elke vorm van intimidatie, discriminatie en geweld op basis van iemands seksuele oriëntatie. Iedere mens is gelijkwaardig. Punt.” Politici maar ook vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke kerk, de protestants-evangelische eredienst, de Anglicaanse kerk, de Orthodoxe kerk, de Israëlitische eredienst, de Islamitische eredienst, de Boeddhistische Unie en de vrijzinnig humanisten brengen die boodschap vandaag luid en duidelijk.

In 2021 durft meer dan zestig procent van de holebis en transpersonen zichzelf niet te zijn in publieke ruimtes uit angst om bedreigd te worden. Daarom vermijdt één op drie holebi’s bepaalde plaatsen. Twee op drie holebis zijn bang om hand in hand met hun geliefde op straat te lopen, uit angst voor verbaal of fysiek geweld. En uit onderzoek van o.a. de Universiteit Gentblijkt dat één op vijf van de jonge jongens aangeeft tegen gelijke rechten voor holebi’s te zijn.  

De politieke fracties in het Vlaams Parlementde religies en de levensbeschouwingen vonden het daarom belangrijk om de Interlevensbeschouwelijke Dialoog opnieuw op te starten. De gesprekken in de luwte bleken meteen constructief en productief. Daarom benadrukken we vandaag samen dat elke mens gelijkwaardig is en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit niet getolereerd wordt. We verwijzen samen naar het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens als leidraad en naar het Charter dat de verschillende erkende erediensten en de vrijzinnige levensbeschouwing op 2 juni 2017 ondertekenden tot tevredenheid van de toenmalige Vlaamse Regering onder leiding van Minister-President Geert Bourgeois. Daarin wordt de dialoog met de overheid herbevestigd en staat o.a. het respect voor de vrije partnerkeuze.  

“We doen ook een appel op iedere levensbeschouwing, om met respect voor de eigenheid van iedere religiehet thema onder de aandacht te brengen,” zeggen de politici. “Zo vragen we dat de geloofsgemeenschappen zich engageren om ook als veilige haven te fungeren waar mensen van de LGTBQI+-gemeenschap en zoekende jongeren terechtkunnen. Zij kunnen zelf het gesprek met hen aangaan, binnen hun eigen levensbeschouwelijke referentie, maar ook doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties.” 

“Wij willen graag ingaan op de vraag om de dialoog tussen de politiek en de levensbeschouwingen open te houden en mekaar op regelmatige basis te zien. In de luwte met mekaar praten over moeilijke onderwerpen, brengt inzicht en beter wederzijds begrip, besluiten alle vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen.   

Freddy Mortier, voorzitter van deMens.nu en Anne-France Ketelaer, algemeen directeur, volksvertegenwoordigers Lorin Parys, (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V), Stephanie D’hose, (Open Vld), Maxim Veys (Vooruit), An Moerenhout (Groen), Piet De Bruyn (N-VA), Tom Ongena (Open Vld), Paul Van Miert (N-VA) en Freya Perdaens (N-VA) en vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen, bisschop Johan Bonny (Rooms-katholieke kerk), ds. Steven Fuite en dr. Geert Lorein van de protestants-evangelische eredienst, Kanunnik McDonaldkapelaan-voorzitter, en Jo Jan Vandenheede, secretaris, van de Anglicaanse Kerk, Metropoliet Athenagoras van de Orthodoxe Kerk, PhilippMarkiewicz, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, Khalid Benhaddou, imam, van de Islamitische eredienst, Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België en Carlo Luyckx van de Boeddhistische Unie.

Fragmenten uit het Charter van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog  

Fundamentele vrijheden, rechten en waarden 

In deze samenleving is het respect voor een aantal fundamentele mensenrechten dan ook essentieel: de vrijheid van geloofsovertuiging, het recht om niet te geloven of om van geloof te veranderen, en de vrijheid van meningsuiting behoren tot haar kern.  

De samenleving hecht dan ook bijzonder veel waarde aan de permanente mogelijkheid tot dialoog en debat tussen gelijkwaardige partners.  

Naast die vrijheid is gelijkheid in rechten de tweede pijler van dit Verdrag: gelijkwaardigheid tussen mensen, tussen man en vrouw in de samenleving zijn fundamenteel. Die gelijkwaardigheid betekent dat onder meer racisme, xenofobie en seksisme laakbaar zijn en daden daarop gebaseerd strafbaar zijn. Uit gelijkheid volgt ook solidariteit tussen alle burgers. Vrijheid en gelijkheid impliceren gelijkheid voor de wet, het recht om deel te nemen aan het democratische proces, ieder burgers recht om overheidsfuncties op te nemen, evenals het recht op het volgen van onderwijshet respect voor de vrije partnerkeuze en het recht op een eigen levensbeschouwing mits respect voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In de context van de Vlaamse Gemeenschap zijn deze rechten, vrijheden en waarden constitutief voor het harmonieuze samenleven van de burgers. Het zijn noodzakelijke voorwaarden voor het leven en de ontplooiing van al haar leden. 

Gelijkheid/gelijkwaardigheid 

Alle mensen zijn gelijkwaardig: ze hebben gelijke rechten en kunnen dus in dezelfde mate aanspraak maken op rechten en vrijheden. Gelijkheid betekent niet alleen de gelijke toepassing van de wet, maar ook een gelijke behandeling bij gelijke situaties en een eventueel verschillende behandeling bij verschillende situaties (non-discriminatie). 

Het recht op respect creëert de plicht om de menselijke waardigheid te eerbiedigen. Dat impliceert het respect voor de verschillen tussen mensen, onder meer inzake religie, levensbeschouwing en cultuur. Racisme, xenofobie en seksisme schenden de menselijke waardigheid en zijn bij wet verboden 

Beelden van de persconferentie