fbpx
deMens.nu

Humanitair asiel voor alle groepen in gevaar

Gisteren riep de Centrale Vrijzinnige Raad in een open brief op om bij de repatriëring uit Afghanistan ook aandacht te besteden aan groepen die door de Taliban geviseerd worden en daardoor moeten vrezen voor hun veiligheid.

Deze open brief werd aan de Commissies voor Buitenlandse Betrekkingen, voor Binnenlandse Zaken en voor Landsverdediging bezorgd voordat het nieuws rond de stopzetting van de Belgische evacuatiemissie bekendgemaakt werd.

Vandaag komen deze Commissies samen om de volgende stappen te bespreken. De aanbevelingen van de Centrale Vrijzinnige Raad houden stand.

Humanisten, atheïsten, de LGBTQIA+-gemeenschap, levensbeschouwelijke minderheidsgroepen, etc. moeten in ons land de mogelijkheid krijgen om humanitair asiel aan te vragen.

“Diplomatieke middelen moeten worden ingezet zodat de Verenigde Naties de fundamentele rechten en het internationaal humanitair recht kan vrijwaren in het Afghaans conflict. Ook het Internationaal Strafhof moet indien nodig kunnen worden ingeschakeld. De Centrale Vrijzinnige Raad onderschrijft bovendien de oproep van verschillende humanitaire agentschappen van de Verenigde Naties en partnerorganisaties om 1.3 miljard dollar bijeen te brengen om voldoende humanitaire hulp te kunnen bieden aan de 18 miljoen Afghanen die het nodig hebben.”

Shaharzad Akbar, voorzitter van de Afghaanse Onafhankelijke Raad voor Mensenrechten, liet begrijpen dat de rechten van activisten regelrecht bedreigd zijn en dat ze meer hadden verwacht van de VN.

“De opmars van de Taliban gaat gepaard met executies, verdwijningen en inperkingen van de rechten van vrouwen, de media en het culturele leven.”

De Verenigde Naties slaagden er niet in om een fact finding mission op te starten om de schendingen van mensenrechten in kaart te brengen en zijn terughoudend ten opzichte van besteding van middelen. België en Albanië waren de enige twee landen die tijdens de Raad van 24 augustus expliciet vroegen om het monitoringmechanisme in gang te zetten.

Andere tussenkomsten op de VN Mensenrechtenraad zijn uiteenlopend en sommige zijn zelfs betreurenswaardig te noemen.

Volgens de Centrale Vrijzinnige Raad is het opportuun om tijdens de vergadering van de Commissies voor Buitenlandse Betrekkingen, voor Binnenlandse Zaken en voor Landsverdediging te benadrukken dat de druk op de internationale instanties opgevoerd moet worden.

De internationale gemeenschap moet de ernst van de situatie in acht nemen en vertalen naar daadkrachtige resoluties om de veiligheid van bedreigde minderheidsgroepen te vrijwaren.

De Centrale Vrijzinnige Raad benadrukt dat een democratische seculiere rechtstaat het enige bestel is dat de veiligheid van haar burgers wil garanderen.

 

Lees de volledige open brief hier:

25/08/2021

Beste Kamerlid,

Dat er na de machtsovername door de Taliban een humanitaire catastrofe dreigt in Afghanistan, is inmiddels voor veel Westerse landen duidelijk. De Belgische repatriëringsmissie is volop aan de gang en het is duidelijk dat die zich in eerste instantie richt op Belgische onderdanen en hun partners en/of kinderen. Daarnaast uitten diverse regeringsleden ook de intentie om de evacuatie uit te breiden naar Afghaanse tolken en fixers die ooit voor ngo’s, de Verenigde Naties, het Belgische of een ander Europees leger werkten én naar vrouwen- en mensenrechtenactivisten.

De Centrale Vrijzinnige Raad, als koepelorgaan van deMens.nu/UVV en de collega’s van het Centre d’Action Laïque, vraagt met aandrang dat de regering en u als kamerlid van de bevoegde commissie ook aandacht wil besteden aan andere groepen die door de machtsgreep van de Taliban voor hun leven of dat van hun familieleden moeten vrezen.

In het bijzonder moet ons land ook de mogelijkheid bieden om humanitair asiel aan te vragen door Afghaanse vluchtelingen die de voorbije decennia in hun land actief zijn geweest binnen de humanistische beweging, de LGBTQIA+ gemeenschap, levensbeschouwelijke minderheidsgroepen en diegenen die zich duidelijk geëngageerd hebben ingezet voor de mensenrechten, democratie, vrije media en onderwijs.

België heeft, gezien de huidige onveilige situatie in hun thuisland, ook de morele verantwoordelijkheid om humanitaire vluchtroutes op te zetten en alle gedwongen uitwijzingen van uitgeprocedeerde asielzoekers op te schorten tot nader order.

Diplomatieke middelen moeten worden ingezet zodat de Verenigde Naties de fundamentele rechten en het internationaal humanitair recht kan vrijwaren in het Afghaans conflict. Ook het Internationaal Strafhof moet indien nodig kunnen worden ingeschakeld. De Centrale Vrijzinnige Raad onderschrijft bovendien de oproep van verschillende humanitaire agentschappen van de Verenigde Naties en partnerorganisaties om 1.3 miljard dollar bijéén te brengen om voldoende humanitaire hulp te kunnen bieden aan de 18 miljoen Afghanen die het nodig hebben.
Het lijkt ons alvast opportuun dat u tijdens de buitengewone vergaderingen van de Commissies voor Buitenlandse Betrekkingen, voor Binnenlandse Zaken en voor de Landsverdediging, nu donderdag 26 augustus 2021, onze regering oproept om deze principes te benadrukken en toe te passen.

Als achtergrondinformatie kan u in de bijlage het schrijven terugvinden dat Humanists International, de wereldkoepel van vrijzinnig humanistische organisaties, aan zijn leden heeft bezorgd.
Met de meeste hoogachting,

Freddy Mortier,
Covoorzitter CVR – voorzitter UVV/deMens.nu