fbpx
deMens.nu

Week van de Spirituele Zorg – Statement ‘Ik wil praten’

Van 10 tot en met 16 oktober loopt de Week van de Spirituele Zorg. Onder de noemer ‘spirituele zorg’ valt ook de morele dienstverlening van de vrijzinnig humanistische consulenten in ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Deze tekst werd geschreven door de Stuurgroep Morele Bijstand (Ik wil praten).

 

Patiënten in ziekenhuizen en residenten in woonzorgcentra kunnen steeds rekenen op het luisterende oor van moreel consulenten. Discretie, openheid en vrijheid vormen de fundamenten van de morele dienstverlening. Moreel consulenten vragen door, zoeken naar signalen die wijzen op zingevingsvragen of existentiële kwesties en spelen hierop in. Dit alles vanuit een vrijzinnig humanistisch waardekader waarbinnen de gelijkwaardigheid en de autonomie van de mens centraal staan. Ze vervullen met andere woorden een cruciale rol in het welzijn van de bewoners en/of de patiënten. Ze brengen rust, geven raad en staan aan de zijde van mensen in moeilijke situaties.

 

Vermarkting van de zorg

Er is de laatste jaren een toegenomen aandacht voor de existentiële dimensie van de zorg. Evenwel zijn er problemen die we willen aankaarten.

Zorg wordt steeds vaker vermarkt waardoor het gevaar bestaat dat winst op verzorging gaat primeren. Efficiëntie en snelheid komen centraal te staan. De werkdruk stijgt, waardoor er minder tijd is voor menselijk contact tussen verzorger en patiënt.

Het is nochtans van levensbelang dat in een zorgcontext menselijkheid voorop staat. Er worden, in het kader van gezondheid en privacy, belangrijke en ingrijpende beslissingen genomen. Het gaat over behoud van gezondheid en levenskwaliteit. Soms zelfs over het levenseinde.

In zorginstellingen kampen mensen met vragen over hun behandeling, hun perspectieven en hun angsten. In een zorgcontext ontstaat er meer behoefte aan erkenning, verbinding en aandacht voor zingeving. Die existentiële aspecten van de zorgverlening zijn van interdisciplinair belang, waarbij er een betekenisvolle rol is weggelegd voor de levensbeschouwelijke diensten van de ziekenhuizen en woonzorgcentra.

 

Nood aan een wettelijk statuut

De aanstelling van moreel consulenten in ziekenhuizen en woonzorgcentra is – momenteel nog steeds afhankelijk van de omzendbrief m.b.t. de ziekenhuizen van De Saeger uit 1973 en de omzendbrief betreffende de woonzorgcentra van Busquin uit 1990. Volgend jaar zal het dus 50 jaar geleden zijn dat de toegang tot de zorginstellingen geregeld werd.

De Stuurgroep Morele Bijstand (SMB) vraagt daarom in de eerste plaats een herbevestiging van de omzendbrieven door de federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits om de bestaande posities van de moreel consulenten in het bijzonder en de levensbeschouwelijke diensten in het algemeen te verstevigen. Daarnaast roepen wij de politieke partijen en de beleidsmakers op, analoog met de levensbeschouwelijke diensten binnen Defensie en de gevangenissen, een wettelijk statuut voor de levensbeschouwelijke zorg te voorzien met bijhorende financiering.

 

 Meer weten over de morele dienstverlening binnen de zorgsector? Ga naar ikwilpraten.be